جدول ۳-۱۰: میانگین و توزیع فراوانی عامل غیبت والدین ۹۵
جدول ۳-۱۱: میانگین و توزیع فراوانی عامل تعارض و جدایی والدین ۹۷
جدول ۳-۱۲: میانگین و توزیع فراوانی عامل روش های تربیتی نامناسب والدین ۹۹
جدول ۳-۱۳: میانگین و توزیع فراوانی عامل رفتار نامناسب اولیای مدارس ۱۰۱
جدول ۳-۱۴: میانگین و توزیع فراوانی عامل کمبود امکانات در مدارس ۱۰۳
جدول ۳-۱۵: میانگین و توزیع عامل عدم کنترل و نظارت اولیای مدارس ۱۰۴
جدول ۳-۱۶: میانگین و توزیع فراوانی عامل دوستان ناباب ۱۰۶
جدول ۳-۱۷: میانگین و توزیع فراوانی عامل سکونت در مکان های نامناسب ۱۰۷
جدول ۳-۱۸ : میانگین و توزیع فراوانی عامل رسانه های جمعی ۱۰۹
جدول ۳-۱۹ : میانگین و توزیع فراوانی عامل اوقات فراغت بی برنامه ۱۱۰
جدول ۳-۲۰ : میانگین و توزیع فراوانی عامل مدگرایی ۱۱۲
جدول۳-۲۱ میانگین و توزیع فراوانی فاصله زیاد بین مدرسه و محل سکونت ۱۱۳
جدول۳-۲۲: مقایسه میانگین علل نابهنجاری در دو ناحیه آموزش و پرورش ۱۱۵
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۳-۱ : توزیع فراوانی ناحیه آموزش و پرورش دانش آموزان پاسخ دهنده ۸۱
نمودار۳-۲ : توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه ۸۲
نمودار۳-۳: توزیع فراوانی نواحی سن دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه ۸۳
نمودار۳-۴ : میانگین وتوزیع فراوانی فراوانی مشکلات و بیماریهای روانی ۸۷
نمودار۳-۵:میانگین و توزیع فراوانی بیماری ها و مشکلات جسمانی ۸۸
نمودار۳-۶ : میانگین وتوزیع فراوانی عامل وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده ۹۰
نمودار۳-۷ :میانگین و توزیع فراوانی عامل عدم پایبندی خانواده به مسایل مذهبی ۹۱
نمودار۳-۸ : میانگین وتوزیع فراوانی عامل اعتیاد والدین ۹۳
نمودار۳-۹: میانگین وتوزیع فراوانی عامل بی سوادی والدین ۹۴
نمودار۳-۱۰ : میانگین وتوزیع فراوانی عامل غیبت والدین ۹۶
نمودار۳-۱۱: میانگین وتوزیع فراوانی عامل تعارض و جدایی والدین ۹۸
نمودار۳-۱۲ : میانگین وتوزیع فراوانی عامل روش های تربیتی نامناسب والدین ۹۹
نمودار۳-۱۳ :میانگین و توزیع فراوانی عامل رفتار نامناسب اولیای مدارس ۱۰۲
نمودار۳-۱۴ :میانگین و توزیع فراوانی عامل کمبود امکانات در مدارس ۱۰۳
نمودار۳-۱۵ :میانگین و توزیع فراوانی عامل عدم کنترل و نظارت اولیای مدارس ۱۰۵
نمودار۳-۱۶ : میانگین وتوزیع فراوانی عامل دوستان ناباب ۱۰۶
نمودار۳-۱۷ : میانگین و توزیع فراوانی عامل سکونت در مکان های نامناسب ۱۰۸
نمودار۳-۱۸ : میانگین و توزیع فراوانی عامل رسانه های جمعی ۱۰۹
نمودار۳-۱۹ :میانگین و توزیع فراوانی اوقات فراغت بی برنامه ۱۱۱
نمودار۳-۲۰ : میانگین و توزیع فراوانی عامل مدگرایی ۱۱۲
نمودار ۳-۲۱ :میانگین و توزیع فراوانی فاصله زیاد بین مدرسه و محل سکونت ۱۱۴
نمودار۳-۲۲ : مقایسه میانگین علل نابهنجاری در دو ناحیه آموزش و پرورش ۱۱۶

مقدمه

الف: بیان مسئله