شبکه های مهم کسب وکار به غیر از مشتریان جاری
دانش خاص کسب وکار
قابلیتها
میزان مشارکت در توسعه سرمایه ساختاری
میزان آگاهی از آنها
نمودار۲-۲ -مدل جاکوبسن (۲۰۰۵)
جاکوبسن در سال ۲۰۰۵ این مدل را به عنوان یک رویکرد مشاوره ای مدیریت در اندازه گیری سرمایه های فکری و در فرایند گزارش دادن معرفی کرد و وی با بکار بردن این مدل اثبات کرد که این مدل ابزار مفیدی برای تجزیه تحلیل وبحث درباره سرمایه فکری در سازمان ها است. اگر یک شرکت سرمایه انسانی نیرو مندی داشته باشد بدون یک سرمایه ساختاری کار امد به یک موقعیت پابدار در کسب وکارش نخواهد رسید . به همین دلیل می توان گفت که یک شرکت بدون متدلوژیهای انتقال دانش ، فرایندها وسیستم ها چیزی به جز دانش فردی کارکنان که به هیچ عنوان قابل جایگزینی با دانش سازمانی نیستند ندارد. از سوی دیگر موفق شدن در برقراری ارتباطات با خارج از سازمان بدون ساختارهای حمایتی مورد نیاز آن بسیار مشکل است. سرمایه ساختار درونی (سازمانی ) به دو جزئ مالکیت معنوی وسرمایه های فرایندی تقسیم می شود از سرمایه های فرایندی درونی میتوان فرایندهای استخدام ، فرایندهای بازار یابی وهمان طور سیستم های فناوری اطلاعات ومستند سازی را نام برد . (کنان، ۲۰۰۰،۴۴-۲۸ )
ساختار سازمانی یکی دیگر از فاکتورهای مهم سرمایه ساختاری است وبه معنای ساختار قوی وپاسخگو که در نتیجه فرایند مدیریت کردن شکل می گیرد یک ساختار قوی وپاسخگو نشانگر ساختاری سیاستگذار ، هدایت ، کنترل کننده واطلاعاتی می باشد. این ساختار می تواند علاوه بر اینکه ارتباطات رسمی سازمانی ، متشکل از ارتباطات ، قدرت وسیستم کنترلی سازمان را در بر می گیرد همچنین ارتباطات غیر رسمی سازمانی را هم در خور داشته باشد از سوی دیگر ساختار سازمانی از محیط داخل وخارج از سازمان نیز تاثیر می پذیرد بنابراین تا حد امکان وجود تغییرات سازمانی نشان دهنده تسریع در توسعه سازمانی خواهد بود . تعدادی از مدیران معمولا معتقدند که هر چه قدر در رابطه با تغییر یاد می گیرند بهتر می توانند شرکتشان را در مقابل تغییرات مدیریت کرده وبدنبال آن شرکت را به عملکرد بهتری برسانند شایستگی سازمانی در نتیجه یادگیری مستمر ومنسجم بوجود می آید که متعاقب آن شایستگی ها به یکی از کلیدی ترین قابلیتهای سازمانی تبدیل می شود.(همان منبع )
فرهنگ را بایستی از مهمترین اجزای سرمایه ساختاری دانست به گونه ای که از این شاخص به صورت برجسته ای در اکثر مدلهای اندازه گیری سرمایه های فکری ( ناظر دارایی های نا مشهود اسویبی در قسمت ساختارهای درونی ، مدل کارت امتیاز دهی متوازن ونورتون در قسمت رشد و یادگیری وچشم انداز ، مدل اسکندیا یا نویگتور ادوینسون در قسمت های ساختارهای سازمانی ……) در دهه ۱۹۸۰ که بحث های مربوط به مشهود ها ونا مشهود ها مطرح گردید. (همان منبع )
فرهنگ سازمانی را به عنوان موتور سازمانی معرفی کردند وآن را تحت عنوان ارزشهای مشترک اعضای ازمان نامیدند. از دیدگاه انسان شناسی این اصطلاح به معنی نمادها ، افسانه ها وشعائری است که بخشی جدا نشدنی از تفکر آگاهانه ویا نا آگاهانه یگ گروه محسوب می شود. مطاله ای که به وسیله دسپاند وهمکاران انجام شده نشان داده که فرهنگ از یک سو به عنوان الگویی از ارزشهای مشترک واعتقاداتی است که به افراد کمک می کند کارکردهای سازمانی شان را فهمیده واز سویی دیگر سبب ایجاد هنجارهایی در سازمان می گردد. جنبه هایی از فرهنگ که بایستی مورد توجه قرار بگیرد عبارت است از میزان تمرکز وعدم تمرکز ، تعداد سلسله مراتب موجود در ازمان بنابر موقعیت خاص افراد ودر نعایت شفاهی یا ضمنی بودن فرهنگ موجود در سازمان اگر فرهنگ یک شرکت تحت هدایت وفلسفه مدیریتی شرکت قرار بگیرد یک دارایی با ارزش به حساب می آید .
سرمایه فرهنگی سازمان را به عنوان عاملی تاثیر گذار بر فرایند ارتباطات ، هدفهای مشترک ومفاهیم مربوط به عضویت سازمانی وچگونگی زیستن به زمان وفضا دانسته است. (همان منبع )
مدل هانس ولاواندال (۱۹۹۷)
منابع
نا مشهود
مشهود
ارتباط
شایستگی
فردی گروهی
فردی گروهی
شهرت شهرت
وفاداری وفاداری
ارتباطات ارتباطا ت
دانش پایگاه داده ها
توانمندی توانمندی
فرهنگ مهارت
نمودار ۲-۳ مدل هانس ولاواندال -(۱۹۹۷)
دراین طبقه بندی منابع شرکت به دو دسته مشهود ونا مشهود تقسیم می شوند در این مدل منظور از منابع نا مشهود سرمایه های فکری هستند که این دو محقق آنها را به دو دسته اصلی منابع ارتباطی وشایستگی تقسیم کرده اند شایستگی ها به توانایی برای اجرای یک کار خاص اطلاق می شود وبه دو سطح فردی ( دانش ، مهارتها ، استعداد ، وتوانمندیها ) وسازمانی ( اطلاعات محورها ، پایگاه داده ها ، تکنولوژی ورویه ها ) تقسیم می شود. منابع ارتباطی نیز اشاره به شهرت ،شرکت ، وفاداری مشتریان ، راتباطات شرکت با مشتریان دارد.بعدها لاوندال دو مقوله ارتباط وشایستگی را بر اساس آنکه کارمند محور یا سازمان محور باشد به دو گروه فرعی فردی وجمعی تقسیم نمودند این تقسیم بندی کمک می نماید تا ما بین منابع سرمایه فکری که وابسته به افراد است ومنابع سرمایه فکری که وابسته به سازمان است تمایز قائل شویم. (۲۰۰۰ ، بونیس ،۵۸ )
طرح ارزش اسکاندیا
ارزش بازار
سرمایه مالی
سرمایه فکری
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه سازمانی
سرمایه مشتری
سرمایه نو اوری

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.