سرمایه فرآیندی
دارایی های نا مشهود
مالکیت معنوی
نمودار : ۲-۴ طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوینسون ومالون
این دو محقق اجزاء متشکله سرمایه های فکری را اینگونه تعریف کرده اند:
سرمایه انسانی : به میزان ارزش دانش ، مهارتها وتجاربی که افراد در سازمانها دارا می باشند اطلاق می شود . سرمایه های انسانی اشاره به شایستگی های کارکنان وقابلیت های آنان دارد برای مثال اگر یک سازمان ، کارکنانش را آموزش بدهد در حقیقت سرمایه انسانی اش را توسعه داده است . سرمایه انسانی معمولا به صورت جزئی کوچکتر از سرمایه ساختاری دیده می شود.
سرمایه ساختاری : شامل فرهنگ ، توانمندیها ، سخت افزارها ونرم افزارهای حامی سرمایه ساختاری می باشد. سرمایه ساختاری نتیجه ای از سرمایه فکری وبه صورت اطلاعات ، منابع دانش یا اسناد ومدارک منعکس می شود سرمایه های ساختاری ،آن چیزهایی است که پس از رفتن کارکنان در سازمان باقی می ماند .
سرمایه مشتری : در ارزش ارتباطات سازمان با مشتریان نماینگر می شود .
سرمایه سازمانی : شامل فلسفه سازمانی وسیستم هایی برای بالا بردن قدرت نفوذ وتوانمندیهیای سازمانی است.
سرمایه نواوری : شامل دارایی های معنوی است که توسط قوانین حمایت از حقوق مالکیت معنوی شامل کپی رایت ، نام تجاری ، ودارایی های نا مشهود مورد پشتیبانی قرار می گیرد.
سرمایه فرایندی : شامل تکنیکها ، شیوه ها وبر نامه هایی است که مواردی مانند تحویل محصول یا خدمات را تسهیل می کند. مالکیت معنوی : بیانی است برای دانش مستند شده وجمع آوری شده مانند نو آوری ها ، تجارب عملی ، حقوق اختراع ، فناوری ، بر نامه های تحصیلی ، زیر ساخت های دانشی شرکت ، طراحی ها ، وهمچنین ویزگی های خاص تولیدات وخدمات . الگوی ارزشی اسکاندیا ، با توجه ونمرکز زیادی بر قابلیت های نوسازی سازمانی دارد . این الگو ، بر سرمایه نوآوری وفرایندی به عنوان بخشی از سرمایه سازمانی تاکید دارد.( حاجی بابایی ، رجبی فرد ، عالم تبریز ، ۱۳۸۸،۱۱۱-۱۰۰)
طبقه بندی سرمایه های فکری روس وروس
سرمایه فکری
سرمایه های انسانی
سرمایه مشتریان ورابطه ای
سرمایه سازمانی
سرمایه انگیزه ومحرک
سرمایه رابطه ای مشتریان
سرمایه رابطه ای مشتریان
سرمایه رابطه ای تامین کنندگان
سرمایه توسعه ونوسازی کسب وکار
سرمایه دانشی
سرمایه مهارت
تخصص گرایی
جریان اطلاعات
فرایند های تولید
جریان محصولات وخدمات
سرمایه فعالیت
سرمایه رابطه ای شبکه شرکاء وهمکاران
جریان نقدینگی
سرمایه رابطه ای سرمایه گذاران
مفاهیم جدید
فروش وبازاریابی
اشکال همکاری
اشکال جدید همکاری
فرایندهای استراتزیک

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است