تیمهای کاری
فرایند های دانش
عملکرد ،دستاور دها و تاثیرات سازمانی
نمودار۲-۸(مدل پیشنهادی محققان )
بر اساس مدل پیشنهادی محققان :
-عوامل مربوط به سرمایه انسانی
– سیستم های بهبود وضعیت کارکنان
-عملکرد کارکنان ،رضایت کارکنان
-سطح شایستگی کارکنان
این تقسیم بندی بیانگر این مطلب است که در میان عوامل انسانی تاثیر گذاری می باشند وباید تقویت گردند. برای تقویت هر یک از اجزای سرمایه انسانی پیشنهادهای زیر ارائه می شود :
الف ) سطح شایستگی کارکنان
شناسایی مشاغل راهیبردی سازمان : منظور شناسایی مشاغلی است که تحقق اهداف سازمان در گرو انجام موثر آن ها می باشد.
-تهیه نمای شایستگی مشاغل راهبردی : هدف از تهیه پروفایل شایستگی مشاغل این است که تمامی دانش ها ، مهارت ها ، رفتارها ، ارزش ها وخصوصیات مورد نیاز برای انجام مشاغل سازمان شناسایی شود . با این کار ، سازمان نیازهای مشاغل را با جزئیات کامل مشخص می سازد . این کار توسط واحد منابع انسانی از طریق روش های همچون مصاحبه با افرادی که نیازهای شغلی را به خوبی درک می کنند ، اشتفاده می شود. پرو فایل شایستگی ، مرجعی برای واحد مناسب انسانی است که می تواند برای انتصاب ، استخدام ، آموزش وتوسعه افراد در پستهای مشخص به کار رود.
اندازه گیری مستمر سطح شایستگی کارکنان و استفاده از بر نامه های بهبود کارکنان ، ایجاد ارتباط معنی دار بین سطوح دستمزد وپاداش کارکنان وسطح شایستگی وعملکرد فرد در سازمان( حاجی کریمی ، بطحایی ۱۳۸۸ ،۳۸-۴۵)
ب) رضایت کارکنان :
طراحی وایجاد سیستم اندازه گیری وپایش رضایت شغلی در سازمان ، اندازه گیری مستمر رضایت شغلی کارکنان در بازه های زمانی مختلف وتجزیه وتحلیل این اطلاعات ، اتخاذ تصمیماتی بر اساس نتایج حاصله از تجزیه وتحلیل این اطلاعات برای رفع موانع دستیابی به رضایت شغلی .(همان منبع )
ج) عملکرد کارکنان :
تدوین بر نامه واهداف عملکردی متوازن ودر عین حال داشتن نگرش سیستمی به آن شامل مهارت ها ، ودانش ها به مثابه ورودی – رفتارها وفعالیت های شغلی به مثابه فرایند ،بازده وخروجی فعالیت کارکنان ه مثابه خروجی ) برای هریک از کارکنان ، این مساله می تواند از طریق مدیریت بر مبنای هدف بین سرپرستان وکارکنان به منظور شناسایی استانداردهای عملکردی مهیا گردد. ، اندازه گیری مستمر عملکرد کارکنان در بازه های زمانی مشخص ، تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصله از اندازه گیری عملکرد کارکنان ومقایسه آن با استانداردهای عملکردی وانجام اقدامات مقتضی از قبیل تشویق وتنبیه وبازخورهای مناسب واستفاده از بازخورها ۳۶۰ درجه .(همان منبع )
د)سیستم های بهبود کارکنان
– تهیه مسیرهای شغلی وجداول جانشینی برای مشاغل سازمان . ،
– استفاده از اطلاعات عملکردی افراد به هنگام ارتقای افراد
-ارائه آموز شها ومشاوره ها وفرصت های سازمانی برای کمک به بهبود وضعیت آتی کارکنانی که دارای عملکرد مناسب هستند.
– تاکید بر سیستم های ارزیابی وبهبود کارکنان بر پایه مدل های تعالی سازمانی.
سرمایه های ساختاری :
-بازسازی وبهبود
-سیستم ها وساختار
-بهبود فرایند
-تیم های کاری
این تقسیم بندی بیانگر این مطلب است که در میان عوامل ساختاری تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان عوامل چهار گانه فوق دارای بیشترین میزان تاثیر گذاری می باشد. (همان منبع )
بنابراین لازم است تیم های کاری ، بهبود فرایندها ، سیستم ها وبازسازی وبهبود در این سازمان ها تقویت گردد.
برای تقویت هریک از اجزای سرمایه ساختاری پیشنهاد های زیر ارائه می شود.
۱-تیم های کاری
-آموزش تیم کاری وتکنیک های مربوط به ان در تمامی طوح سازمانی
-قدردانی وپاداش دهی به فعالیت های تیمی واستفاده از معیارهای عملکرد ی تیمی .
-دقت در گزینش واستخدام افرادی که دارای مهارت های فنی ومهارت های گروهی وتیمی باشند.
-ایجاد گروههای کاری برخوردار از استاندارد بالای عملکردی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است