اوایل دهه ۱۹۸۰

بروز عصر اطلاعاتی (اقتصاد اطلاعاتی )منجر به نمایان گردیدن تفاوت های قبال ملاحظه در میان ارزش بازاری وارزش دفتری بسیاری از شرکت ها شد.

اوایل دهه ۱۹۸۰

اولین تلاشهای در جهت تهیه صورت های سرمایه فکری توسط مشاوران سازمانی آغاز گردید. (۱۹۸۸، svelby)
تلاش هایی در جهت اندازه گیری سرمایه های فکری آغاز گردید.

اواخر ۱۹۸۰

برخی از اقدامات وابتکارات در زمینه اندازه گیری وگزارش دهی سیستماتیک جریان سرمایه های فکری شرکت ها انجام گردید. اولین پست سازمانی در زمینه مدیریت سرمایه های فکری در موسسه AFS skandial تعریف گردید وEdvinsson به عنوان اولین مدیر سرمایه های فکری سازمانی معرفی شد.
در سال ۱۹۹۲ ،Norton , KAPLAN مفهوم کارت امتیاز دهی متوازن را مطرح کردند کارت امتیاز دهی متوازن بر این مفهوم استوار بود که آنچه را که می خواهیم به آن دست یابیم باید اندازه گیری کنیم.

اوایل دهه ۱۹۹۰

در سال ۱۹۹۵ Nonaka, Takeuchi ، مطالعه ارزشمندی را در زمینه شیوه های خلق ارزش توسط دانش را آغاز نمودند.
ابراز شبیه سازی تانگو سلمی در سال ۱۹۹۴ معرفی گردید . تانگو اولین ابزار تجاری برای کمک به مدیران در جهت درک اهمیت نامشهود ها بود
در سال ۱۹۹۴ ، گزارش سالانه Skandia با تمرکز بر ارزیابی ذخیره سرمایه فکری شرکت Skandia را ارائه گردید بسیاری از شرکت ها اقدامات موسسه Skandia را الگوی خود قرار دهند (۱۹۹۷و ٍEdvinsson )

اواسط دهه ۱۹۹۰

اقدام موسسه Skandia موجب گردید تا سلمی در سال ۱۹۹۵ از حسابرسی دانش برای ارائه ارزابی از وضعیت سرمایه فکری ، استفاده نماید در این سالها محققان وپیشگامان سرمایه فکری کتاب های متعددی را درباره این موضع منتشر کرد ه اند (Malone-Kaplan&Norton-Sveiby-Edvinsson&)
Edvinsson و Malone مدل ها وتحقیقات بسبار ارزمندی را در زمینه فرایند وچگونگی سرمایه فکری ارائه نمودند.

اواسط دهه ۱۹۹۰

سرمایه فکری به عنوان یک موضوع جدید مدیریتی شناخته شد وکنفرانس ها ومقالات وتحقیقات متعددی در این زمینه انجام گرفت و پروژهای تحقیقاتی مانند Meitum-Danish- Stokholmبا هدف پیوند تئوری وکاربرد سرمایه های فکری صورت گرفت در سال ۱۹۹۹و ۲۰۰۰ ، سمپوزیوم بین المللی سرمایه های فکری در آمستردام هلند با هدف توسعه همکاری وتوسعه اقتصادی ، تشکیل گرددی. محور اصلی این سمپوزیوم چگونگی برخورد شرکت ها با موضوع مدیریت وگزارش دهی سرمایه های فکری خود بود.

اواخر دهه ۱۹۹۰

اولین مجله علمی با عنوان سرمایه های فکری انتشار می یابد اولین استانداردهای حسابداری سرمایه های فکری توسط دولت دانمارک تدو.ین می گردد . چشم انداز سرمایه فکری به همراه کمیته سرمایه های فکری در شرکت اسکاندیا تعیین وتشکیل می شود اتحادیه اروپا اولین گزارش سرمایه های فکری خود را منتشر می نماید. کتاب “ثرت نا مشهود ” توسط موسسه برکینگ و گزارش سرمایه های فکری مراکز تحقیقاتی اتریش وکتاب مدیریت ، اندازه وگزارش دهی دارایی های نا مشهود توسط لوبه همراه حجم گسترده ای از کتب ومقالات پیرامون مدیریت سرمایه های فکری منتشر می گردند
با توجه به تحقیقات بونتیس وهمکاران سرمایه ساختاری بر عملکرد کاری بخش های خدماتی وغیر خدماتی موثر است.
-سرمایه انسانی بیشتر بر ساختار شرکت ها ی غیر خدماتی موثر است تا شرکت های خدماتی

اوایل قرن ۲۰۰۰

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.