اندریسون و استم در تعریف سرمایه های فکری به مجموع داراییهای دانشی موجود در یک سازمان اطلاق می شود که به یک سازمان مزیت رقابتی داده ودر ترکیب با هم منافعی برای یک سازمان در آینده به ارمغان می آورند.

۲۰۰۴

ارگینلی ، ساگلامار طی تحقیقی به رابطه معناداری میان توانمند سازی روانشناختی واعتماد شناخت محور دست یافتند.

۲۰۰۷

هنگ : تولید دانش بر سرمایه فکری تاثیر معناداری دارد.

۲۰۱۰

بنیون وکورتینی : سرمایه فکری ابزار موثری برای مدیریت دانشی وبهبود اثربخشی مدیریت استراتژیک منابع انسانی است.

۲۰۱۰

کوهن ولیسمس : وجور رابطه مثبت معنادار میان سرمایه فکری (انسانی وساختاری واجتماعی ) وعملکرد مالی وادراکی در حکومت های محلی در یونان ونیز سرمایه فکری موجب کارایی وبهبود روند جابجایی شغلی میشود.

۲۰۱۱

هامبوردستد وپری : توانمند سازی موجب افزایش رضایت شغلی وتعهد سازمانی می شود ومنجر به کاهش جابجائی شغلی می گردد.

۲۰۱۱

منبع : ( Petty and Guthrie2000،(
۲-۴-۲ پیشینیه داخلی :
انوری رستمی وسراجی (۱۳۸۴) در پژوهشی تحت عنوان بررسی سنجش سرمایه فکری وبررسی رابطه میان سرمایه فکری وارزش بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداختند که یکی از مشکلات اساسی سیستم های حسابداری سنتی ، عدم کفایت وناتوانی آن ها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه های فکری در صورت های مالی شرکت ها است امروزه نقش واهمیت بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده در قابلیت سود آوری پایدار ومستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده است نتیجه کلی این تحقیق بیان گر اهمیت سرمایه های فکری ، درک اهمیت ارزش آن از سوی سرمایه گذاران وهمبستگی بالای سرمایه های فکری با ارزش بازاری سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است.

عسگری (۱۳۸۷)در پژوهشی به بررسی اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر عملکرد صادرات صنایع منتخب ایران پرداخت در این مقاله به ارزیابی نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات بخش های منتخب صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی ISic(کدهای ۳۲،۳۵، و۳۷) در طی دوره ۳۵۲(۱)- ۱۳۸۵(۴)وبرآورد میزان تاثیر پذیری صادرات این بخش ها از نوسانات نرخ واقعی ارز در بلند مدت وکوتاه مدت وشبیه سازی شوک در نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی می پردازد.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است