۳-۵ روش وابزارجمع آوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده گردید.
الف )مطالعات کتابخانه ای : در بسیاری از پژوهش ها به تحقیق کتابخانه ای برای رسیدن به مبانی نظری نیاز هست . (روش تحقیق در مدیریت ،غلامرضا خاکی ،۹۱)
در این نوع تحقیق از منابع کتابخانه ای ،مقالات ، واز شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.
ب) مطالعات میدانی : مطالعات میدانی ،بررسی های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان کشف روابط وچگونگی تعامل بین متغیر های ساختار واقعی در شرایط مورد بررسی است هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به طور نظام یافته دنبال کند ،فرضیه ها را بیازماید ،غیر آزمایشی باشد ودر شرایط واقعی مانند مدارس ،کار خانه ها و سازمان ها اجراء شود مطالعات میدانی تلقی می شود (خاکی ،۱۳۷۶، ۵۵)
ج) پرسشنامه : در تحقیقات توصیفی وتحقیقاتی که از دامنه ی جغرافیایی زیادی برخور دار باشند یا تعداد افراد جامعه ونمونه آماری آن زیاد باشند ، معمولا از روش پرسشنامه ای استفاده می شود . (روش تحقیق در مدیریت ، دکتر حمید رضا رضوانی ،۸۹ )
لذا در پزوهش حاضر ( برسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد ) به منظور جمع آوری داده ها واطلاعات برای تجزیه وتحلیل ازدو نوع پرسشنامه عملکرد وپرسشنامه سرمایه فکری استفاده شد.
۳-۶ متغیر های پژوهش :
متغیر (variable) کمیتی است که در دامنه ای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده یبه مشاهده دیگر ،مقدار های مختلفی را به خود بگیرد. بنابراین چیزی است که تغییر می پذیرد وپژوهشگر آنها را بنا به هدف تحقیق خود کنترل ،دستکاری یا مشاهده می کند. (هومن، حیدر علی ،۱۳۷۰،۲۵)
متغیر های پژوهش به دو نوع مستقل و وابسته طبقه بندی می شوند
متغیر مستقل : (Independent)یک ویژگی است است که توسط پژوهشگر در مقدار آن دخالت یا دستکاری می شود تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود .( هومن ، ۱۳۷۳،۲۲)
متغیر های مستقل پزوهش :
سرمایه فکری در تحقیق حاضر که شامل ابعاد سه گانه سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، وسرمایه رابطه ای به عنوان متغییر مستقل می باشد
جدول (۳-۱) ابعاد سرمایه فکری به همراه شماره سوالات مربوطه در پرسشنامه :

ردیف مولفه های مورد بررسی گویه های مربوط به هر مولفه منبع گرد آوری داده ها جمع
۱ سرمایه انسانی ۲-۵-۷-۹-۱۱-۱۳-۱۷-۱۸-۲۴-۲۵-۲۶-۳۱-۳۳-۳۴-۳۷ سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ۴۲
۲ سرمایه ساختاری ۳-۴-۸-۱۲-۱۴-۲۱-۲۲-۲۷-۲۸-۳۲-۳۸-۳۹-۴۰
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.