۵ -۱مقدمه :
در این فصل به تفسیر وارزشیابی نتایج وبافته های تحقیق پرداخته خواهد شد تا تصویر روشنی از یافته های تحقیق ارائه گردد. لذا بدین منظور ،یافته های مهم تحقیق مطرح ومورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت ودر پایان با توجه به یافته های تحقیق ، پیشنهاد های لازم ارائه خواهد گردید. ودر نهایت به محدودیت ها وتنگناهای تحقیق اشاره خواهد شد.
۵-۲ نتیجه گیری وتحلیل یافته ها بر مبنای فرضیات
۵-۲-۱ نتایج مبتنی بر فرضیه اصلی
فرضیه اصلی تحقیق در خصوص تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد
عملکرد کارکنان سازمان شامل دستیابی به کلیه اهداف داخلی وخارجی واستراتژهای سازمان در راستای استفاده کارا از منابع در دسترس وبروز نوآوری و رضایت کلی ارباب رجوع می باشد. نتایج آزمون فرضیه اصلی با استفاده از مدل معادلات ساختاری به دست آمده نشان می دهد که سرمایه فکری با ضریب ۰٫۶۴ بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت تاثیر داشته است و این بدین معنی است که بین سرمایه فکری وعملکرد کارکنان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد . از میان گو یه هایی که در ساخت شاخص عملکرد دخیل بو ده اند گویه های میزان مسئولیت پذیری در انجام امور محوله ومیزان تمایل وانگیزه در انجام وظایف محوله به ترتیب بالاترین موافقت و گویه های میزان قدردانی از ابتکارات ونوآوری و میزان دریافت پاداش های معنوی ومادی در هنگام نشان دادن ابتکار عمل در انجام امور به ترتیب کمترین موافقت را کسب نموده است. این نتایج با نتایج مطالعات ملکیان وزارع بهمنمیری (۱۳۸۹) حسین ور وآذر (۱۳۹۰) پراینده ( ۱۳۹۱) وموسوی کوهپری (۱۳۹۲) همسو می باشد
۵-۲-۲ نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول تحقیق در خصوص تاثیرسرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد
سرمایه انسانی شامل دانش ،مهارت ها وتوانائی های کارکنان سازمان می باشد ومنبع نوآوری ونوسازی راهبردی است واز جلسات طوفان فکری ، کنار هم گذاردن فایل ها وتجریبات گذشته توسط کارکنان ویا حتی رویا پردازی در سازمان واز طریق بهبود مهارت های شخصی وغیره حاصل می شود. سرمایه های انسانی مهمترین دارایی های سازمان هستند در فرضیه اول تحقیق در خصوص تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد نتایج آزمون فرضیه اصلی با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که سرمایه فکری با ضریب ۰٫۸۳ بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت تاثیر داشته است و این بدین معنی است که بین سرمایه انسانی وعملکرد کارکنان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد . از میان گو یه هایی که در ساخت شاخص سرمایه انسانی دخیل بو ده اند گویه های کارکنان سازمان از یکدیگر یاد می گیرند و عدم برنامه جانشین پروری در زمان ترک کارمند از سازمان به ترتیب بیشترین میزان موافقت وگویه سازمان ما دائما ایده جدیدی را خلق می کند و وبرنامه استخدامی ما بهترین داوطلبان را جذب می کند. کمترین میزان موافقت را کسب نموده است. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده میزان تاثیر سرمایه انسانی بالاتر از سرمایه ساختاری وارتباطی بوده است. این نتایج با نتایج مطالعات آقاجانی وزارع (۱۳۸۹) سردار علی پور قیه باش (۱۳۹۱) پراینده ( ۱۳۹۱) و بهیان وهمکاران (۲۰۱۱) همسو می باشد .
۵-۲-۳ نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم تحقیق در خصوص تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد.
سرمایه ساختاری تمامی مخازن دانش غیر انسانی در یک سازمان است که شامل پایگاه داده ها ، چارت های سازمانی ، فرایندها ، وراهکارها است وبه سازمان ارزشی فراتر از دارایی های فیزیکی می بخشد . این نوع سرمایه به عنوان زیر بنایی حمایت کننده سرمایه انسانی را قادر می سازد به وظایفش بهتر وسریع تر عمل کند سرمایه ساختاری تحت تملک سازمان است وحتی زمانی که کارکنان سازمان را ترک می کنند در سازمان وجود دارد نتایج آزمون فرضیه فرعی با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که سرمایه ساختاری با ضریب ۰٫۴۴ بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت تاثیر داشته است و این بدین معنی است که بین سرمایه ساختاری وعملکرد کارکنان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد
از میان گو یه هایی که در ساخت شاخص سرمایه ساختاری دخیل بو ده اند گویه های این سازمان دارای بورو کراسی (کاغذ بازی ) کسل کننده ومهار نشدنی است. و در سازمان افرادی هستند که با عملکرد خود ،سطح عملکرد سایرین را پایین می آورند به ترتیب بیشترین میزان موافقت وگویه جو وفرهنگ سازمانی حمایتی وآرامبخش است و وما درصد بزرگی از ایده های ی جدیدمان را حمایت واجراء می کنیم به ترتیب کمترین میزان موافقت را کسب نموده است. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده میزان تاثیر سرمایه ساختاری کمتر از سرمایه انسانی وارتباطی بوده است. این نتایج با نتایج مطالعات آقاجانی وزارع (۱۳۸۹) سردار علی پور قیه باش (۱۳۹۱) پراینده ( ۱۳۹۱) وموسوی کوهپری (۱۳۹۲) همسو می باشد.
۵-۲-۴ نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم تحقیق در خصوص تاثیر سرمایه ارتباطی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد.
سرمایه ارتباطی عبارت از دانش بر گرفته از روابط با دی نفعان (مشتریان ، شرکاء ، تامین کنندگان ،سهامداران ، و ….) از طریق کانالهای ارتباطی سازمان است. در واقع سرمایه مشتری در بر
گیرنده ارزش فعلی وارزش بالقوه آتی روابط سازمان باا مشتریان می باشد نتایج آزمون فرضیه اصلی با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که سرمایه ارتباطی با ضریب ۰٫۶۵ بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت تاثیر داشته است و این بدین معنی است که بین سرمایه ارتباطی وعملکرد کارکنان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد .
از میان گو یه هایی که در ساخت شاخص سرمایه مشتری دخیل بو دهاند گویه هایما تا حد زیادی زمان حل مشکل مشتری را کاهش داده ایم و اینکه ما معمولا درباره این موضوع که مشتری درباره ما چه فکر می کند یا از ما چه می خواهد نگران نیستیم. به ترتیب بیشترین میزان موافقت وگویه روابط مستمر وپایدار وبلند مدت ما با مشتریانمان ، بوسیله دیگران در این صنعت مورد تحسین قرار می گیرد کمترین میزان موافقت را کسب نموده است. همچنین بر اساس نتایج بدس آمده میزان تاثیر سرمایه مشتری بالاتر از سرمایه ساختاری بوده است. این نتایج با نتایج مطالعات آقاجانی وزارع (۱۳۸۹) سردار علی پور قیه باش (۱۳۹۱) پراینده ( ۱۳۹۱) وموسوی کوهپری (۱۳۹۲) همسو می باشد
با استفاده از آزمون فریدمن می توان ابعاد مورد بررسی در هریک از متغیرهای تحقیق را اولویت بندی نمود
در تعیین اولویت ابعاد متغیر سرمایه فکری با استفاده از آزمون فریدمن مقدار آماره آزمون کم تر از ۰٫۰۵ است با توجه به میانگین رتبه ابعاد این متغیر ، ترتیب اولویت آنها را می توان به صورت زیر مشخص کرد.
مولفه سرمایه ارتباطی با میانگین رتبه ۲۱/۲در اولویت اول اهمیت ، مولفه سرمایه ساختاری با میانگین رتبه ۰۵/۲ در اولویت دوم وسرمایه انسانی با میانگین رتبه ۷۴/۱ در اولویت آخر قرار می گیرد .
۵-۴ پیشنهادات مبتنی بر فرضیات ویافته های تحقیق
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی تحقیق که به دنبال یررسی تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان می باشد می توان پیشنهادات زیر را ارائه داد .
– به منظور استفاده از دانش ومهارت کارکنان پیشنهاد می شود که در سازماندهی نیرو ی انسانی رشته تحصیلی کارکنان با شغلشان مرتبط باشد .
– سعی شود میزان استعداد وتوانائیهای کارکنان متناسب با شغل واگذاری شده باشد
– با توجه به حجم زیاد کارها و استعلامات ومکاتبات پیشنهاد می شود مدیران همواره کارکنان را درجریان اولویت بندی کارها قرار دهند .
– جهت انجام امور با روشهای بهینه پیشنهاد می گردد. که به کارکنان همواره فرصت یادگیری ونو آوری داده شود.
– به منظور انجام کارها با سرعت زیاد ورفع مشکلات پیش آمده پیشنهاد می گردد همه واحدها با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند.
– به منظور تقویت سرمایه فکری پیشنهاد می شود که برای فرهنگ حمایتی از طریق سیستم های تشویقی وانگیزشی برای تقویت خلاقیت ونوآوری ،یادگیری وتوسعه منابع انسانی سازمان فراهم گردد.
– در راستای تقویت سرمایه فکری پیشنهاد می شود که نظام مدیریت مشارکتی در سازمان مورد بررسی قرار گیرد که از کار گروهی ومشارکت کارکنان در سازمان حمایت شود .
– سعی شود در ارزشیابی عملکرد کارکنان مدیران باید به دور از سلیقه های شخصی عملکرد کارکنان را مورد ارزیابی قرار دهند.
– دادن استقلال و حق انتخاب در انجام کارها باعث رشد خلاقیت کارکنان وانعطاف پذیری ونو آوری در کار می شود ومدیران همواره محیط کار را جهت ابتکارات ونوآوری های کارکنان مهیا سازند.
-به منظور تسریع در امور با استفاده از سرمایه فکری لازم است تجهیزات وتسهیلات متناسب با پیشرفت اطلاعات در اختیار کارکنان قرار گیرد.
– در جهت بهبود سرمایه فکری لازم است سازمان فرایندها وروش های کاررا تا حد امکان ساده سازی و برای کارکنان مشخص وروشن گردد.
– با توجه به بالابودن حجم کار وامکان خطای زیاد وبه تعویق افتادن کارها لازم است سازمان به سمت عدم تمرکز از طریق ایجاد گروههای کاری که به یکدیگر متصل باشند حرکت نماید.
پیشنهاد در مورد فرضیه فرعی اول تحقیق
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق که به دنبال یررسی تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان می باشد می توان پیشنهادات زیر را ارائه داد .

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است