-به منظور استفاده از تجربیات کارکنان از یکدیگر پیشنهاد می شود که جو وفرهنگ مناسب جهت تبادل اطلاعات بین کارکنان ایجاد وحمایت گردد.
-با توجه به این که امکان دارد کارمندی که دارای تخصص وتجربه لازم است به هر دلیلی که سازمان را ترک کند پیشنهاد می گردد که برنامه جانشین پروری جهت جایگزینی وی همواره مد نظر مدیران باشد.و یک یا چند کارمند دیگر را حسب نیاز به صورت عملی درگیر کار مورد نظر کرد تا در جریان امورات مربوطه قرار گرفته وبه مرور زمان تجربه لازم را در حوزه خاص به دست بیاورند.
-کارکنان همواره بیشتر از مدیران در جزئیات انجام امورات محوله می باشند لذا پیشنهاد می گردد همواره از نظرات وعقاید آنها استفاده شده وآنها به این امر ترغیب شوند.
-به منظور جذب نیروی انسانی متخصص پیشنهاد می شود که در برنامه استخدامی داوطلبان علاوه بر ازمون علمی ومصاحبه معیارهای دیگر مانند سنجش میزان استعداد وتوانایی وتجربه کاری نامبرده نیز گنجانده شود.
-به منظور ارتقاء دانش کارکنان پیشنهاد می شود که سازمان در دوره های مختلف حسب نوع کار کارکنان نیاز سنجی به موقع ودقیق را انجام ودوره های آموزشی مربوطه را در زمانبندی مناسب برگزار نماید
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق که به دنبال یررسی تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد می توان پیشنهادات زیر را ارائه داد .
– به منظور بهبود نسبت هزینه به درآمد پیشنهاد می گردد راهکارهای مناسب جهت کم کردن میزان هزینه در اختیار کارکنان قرار گرفته وآنها را آگاه نمایند.
 به منظور تسریع امور وکم کردن میزان زمان انجام هر کار پیشنهاد می گردد کلیه عواملی از قبیل تسهیلات وامکانات مورد نیاز ، میزان تجربه کاری وتبحر کارمند وغیره مورد بررسی ومطالعه قرار گیرند.
 به منظور جلوگیری از بوروکراسی (کاغذ بازی ) پیشنهاد می گردد از سیستم های پشتیبانی تصمیم وب محور که فعالیت های کاغذ محور را کاهش می دهند وقادرند که داده ها واطلاعات را به صورت صحیح وسریع منتقل کنند استفاده گردد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق که به دنبال یررسی تاثیر سرمایه رابطه ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد می توان پیشنهادات زیر را ارائه داد
بهبود وضعیت تسهیم دانش می تواند در اافزایش توانایی کارکنان وارائه خدمات نوین یاری رسان باشد
به منظور تقویت سرمایه رابطه ای پیشنهاد می گردد سازمان همواره باید سیستم بازخورد از نحوه انجام امور وارتباط با ارباب رجوع را داشته باشد تا میزان رضایتمندی مشتریان ونحوه خدمت رسانی سنجیده گردد.
به منظورسرعت وانسجام برخی از رویه ها پیشنهاد می گردداز قابلیت های هوش مصنوعی استفاده گردد.
با توجه به اینکه سیستم های خبره از فرایندهای استدلال واستنتاج خبرگان در حل مسایل مشکل تقلید می کنند در زمانی که کارمندی سازمان را ترک می کند سعی شود از این نوع سیستم ها نیز استفاده گردد
به منظور مشارکت ودرگیر نمودن کارکنان متخصص ودانشی لازم در تصمیم گیر یها لازم است نظام پیشنهادات مبتنی بر مدیریت دانش برای دریافت نظامند نظرات کارکنان داخل سازمان ونظرات مشتریان وارباب رجوع ها طراحی واجراء گردد وبا استفاده از پایگاههای اطلاعاتی منسجم ویکپارچه در چارچوب آن به تسهیم دانش واطلاعات در اسرع وقت بپردازد تا اهداف سازمان تحقق یابد.
۵-۵ محدودیت های تحقیق
۱-تنها استفاده کردن از یک واحد اندازه گیری که پرسشنامه بود نمی توان همه ابعاد ذهنی افراد را سنجید وبا دقت انجام داد.
سرمایه فکری
سرمایه ساختاری ارتباطی
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاریی سازمانی
مشتریان
برند
شبکه
فرایندها
دستورالعمل کسب وکار
مالکیت معنوی
کارکنان
مدیریت
شبکه های مهم کسب وکار به غیر از مشتریان جاری
میزان آگاهی از آنها
وفاداری
میزان بالقوه آنها
وابستگی آنها
میزان تقاضای آنها
دانش ساختار دهی شده ومدون (شیوه ها ورویه ها وسیستم وفرهنگ سازمان

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است