متن کامل پایان نامه حمل و نقل هوایی

که تحت تصدی دولت یا موسسات عمومی قانونی تحت شرایط پیش بینی شده، صورت گیرد، لازم الاجراست.کنوانسیون ایکائو: یک نهاد تخصصی سازمان ملل متحد است . ماموریت این سازمان هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در سطح جهان است.ج – شرح کامل روش:در این زمینه محقق در صدد است از طریق …

منابع مقاله حقوق درباره قرارداد الکترونیکی

است: «توافقی که به طور کلی یا جزئی از طریق وسایل الکترونیکی منعقد می شود». همچنین قانون الکترونیکی تونس، قرارداد الکترونیکی را «قراردادهایی که از طریق واسطه های الکترونیکی، منعقد می شوند» تعریف کرده است .      لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          لذا می توان به «محصول فرایند شکل …

منابع مقاله حقوق درباره ادله الکترونیکی

ویژگیهای منحصر به فرد شخص حقیقی بوده و نتیجتاً انجام آن از سوی یک دستگاه امکان ندارد نیز، فاقد تحلیل حقوقی است؛ زیرا آنچه از مواد 195، 191، 199 و 1214 قانون مدنی استنباط می شود، این است که نوع قاصد در ماهیت قصد تأثیری ندارد و آنچه در اعتبار قصد واجد اهمیت می با …

منابع مقاله حقوق درباره تجارت الکترونیک

قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی (1996) در خصوص تشکیل قرارداد به طور اتوماتیک سکوت نموده است، با این حال می توان به ماده (ج) 2 و 13 قانون نمونه استناد نمود که به منتسب نمودن داده پیام های ایجاد، پردازش یا ارسال شده توسط نماینده الکترونیکی به شخصی که توسط یا به نفع او …

منابع مقاله حقوق درباره ادله الکترونیکی

دیگر حکم مشابهی صادر کرد و در سال 2000 نیز دادگاه بخش ایالات متحده، قرارداد الکترونیکی استفاده از نرم افزار را معتبر شمرد. بند دوم: مسائل و ابهامات موجود سرعت مبادله داده ها در فضای مجازی، نامعلوم یا شفاف نبودن هویت طرف معامله، دخالت اشخاصی غیر از طرفین قرارداد در رابطه الکترونیکی، بسته بودن سیستم …

منابع مقاله حقوق درباره قرارداد الکترونیکی

الکترونیکی به انجام رسانیم. بحث از «زمان و مکان تشکیل قرارداد» نیز فقط در حدی که به موضوع ارتباط می یابد، مطرح خواهد شد. انجام ایجاب و قبول به همان مفهوم سابق، آنها، اما در فضای مجازی در صورتی که منتهی به تشکیل قرارداد شود، یکی از شیوه های «تجارت الکترونیکی» است. قبل از هر …

منابع مقاله حقوق درباره سیستم اطلاعاتی

» محل تجاری گیرنده باشد، دریافت محقق می شود.همچنین، حتی اگر دریافت، در هر جایی، در چنین موقعیتی صورت پذیرد، چنین به نظر می رسد که در محل تجاری گیرنده، واصل شده است. چنین فرض می شود که سابقه الکترونیکی، از محل تجاری ارسال کننده، فرستاده شده است. مگر آنکه خلاف آن توافق شود . …

منابع مقاله حقوق درباره تجارت الکترونیک

رونیکی در مقام ایجاب و قبول 161 مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 161 مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 162 مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته 163 مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز 166 مبحث پنجم: تعارض دلایل …

منبع تحقیق با موضوع

مطلب اشاره دارد که آن دیوانه در حال هوشیاری مرتکب زنا شده است لذا قول صحیح‌تر در مسئله این است که به دیوانه حد نمی‌زنند مضافاً اینکه در مقابل روایت ابان ادله خاصی که در آن‌ها به استناد جنون حد زنا هم از مجنون و هم از مجنونه بر داشته شده موجود است که روایت …

منبع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری

کنند این هم جایز نیست چون پیامبر| فرموده: برای زن حلال نیست که بدوم محرم سفر کند.و شاید علت عدم تبعید زن این باشد که گفته‌اند: تمایلات در زنان غلبه دارد و احساسات آنان بر نیروی عقل و‌اندیشه چیره است و گاه نفرت آنان از زنا ممکن است به جهت شرمندگی از خویش و آشنا …