منابع مقاله حقوق درباره سیستم اطلاعاتی

» محل تجاری گیرنده باشد، دریافت محقق می شود.همچنین، حتی اگر دریافت، در هر جایی، در چنین موقعیتی صورت پذیرد، چنین به نظر می رسد که در محل تجاری گیرنده، واصل شده است. چنین فرض می شود که سابقه الکترونیکی، از محل تجاری ارسال کننده، فرستاده شده است. مگر آنکه خلاف آن توافق شود . …

منابع مقاله حقوق درباره تجارت الکترونیک

رونیکی در مقام ایجاب و قبول 161 مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 161 مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 162 مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته 163 مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز 166 مبحث پنجم: تعارض دلایل …

منبع تحقیق با موضوع

مطلب اشاره دارد که آن دیوانه در حال هوشیاری مرتکب زنا شده است لذا قول صحیح‌تر در مسئله این است که به دیوانه حد نمی‌زنند مضافاً اینکه در مقابل روایت ابان ادله خاصی که در آن‌ها به استناد جنون حد زنا هم از مجنون و هم از مجنونه بر داشته شده موجود است که روایت …

منبع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری

کنند این هم جایز نیست چون پیامبر| فرموده: برای زن حلال نیست که بدوم محرم سفر کند.و شاید علت عدم تبعید زن این باشد که گفته‌اند: تمایلات در زنان غلبه دارد و احساسات آنان بر نیروی عقل و‌اندیشه چیره است و گاه نفرت آنان از زنا ممکن است به جهت شرمندگی از خویش و آشنا …

منبع تحقیق با موضوع زنان،

داوری و قضاوت آنان؟!} قرآن با این وسیله، برداشت نادرست و داوری غیر‌انسانی اهانت به دختران و زنان، و ظلم و ستمی‌را که بر آنان روا می‌داشتند تا آنجا که او را زنده زنده در گور می‌کردند، شدیداً محکوم و عمل نابخردانه شان را مورد مواخذه الهی و خشم پروردگار معرفی نموده است واشاره به …

منبع تحقیق با موضوع قوانین حمایتی

برای همه افراد جامعه به طور مطلق و فارغ از جنسیت وضع گردیده‌اند. لذا کمتر موردی را میابیم که در آن‌ها با لفظ زنان‌یا مردان به طور خاص مواجه باشیم. این موارد نیز عمدتاً در حقوق خانوادگی مطرح شده است چرا که جنسیت زنان‌یا مردان بیشتر در کانون خانواده مدنظر قرار می‌گیرد و اساساً زنان …

منبع تحقیق با موضوع مهر،

ندارد، زیرا همان گونه که مرد احتیاج به زن دارد، زن هم به وجود مرد نیازمند است و آفرینش، آن‌ها به‌یکدیگر محتاج خلق کرده و در این احتیاج هر دوی آن‌ها وضع مساوی دارند، لذا الزام‌ یکی به دادن وجه به دیگری بلادلیل خواهد بود. دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق مسئولیت‌های …

منبع تحقیق با موضوع مسوولیت کیفری

الْأُخْرى‏}شهادت دو زن به منزله‌یک مرد است تا اگر بخاطر مشغله کارهای خانه،‌تربیت بچه و مشکلات مادری،‌یکی از آن دو موضوع را فراموش کرد. دیگری آن را متذکر شود زیرا ممکن است زن بر اثر کارهای خانه صحنه ای را که دیده فراموش کند و‌یا این که احساساتش به او اجازه بیان واقعیت را ندهد.گر …

منبع تحقیق با موضوع حقوق بشر

امثال آن، تنها به وسیله دو مرد اثبات می‌شود. در مورد اثبات زنا نیز اکثر فقهای عامه شهادت زن را مستقلاً برای اثبات زنا کافی نمی‌دانند و معتقدند که در این مورد فقط شهادت چهار مرد لازم است در نزد فقهای شیعه، اگر تعداد شهود مرد از چهار نفر کمتر باشد با شهادت سه مرد …

منبع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری

از ممنوعیت قضاوت زنان سخنی به میان نیامده است. از آنجا که حجیت اجماع در فقه شیعه به لحاظ کاشفیت آن از قول معصوم× است، نبودن چنین حکمی‌در متون اولیه ای که برای نقل احکام وارده از سوی معصومین × تدوین شده، وجود اجماع معتبر را قویاً مورد‌تردید قرار می‌دهد؛ زیرا حجیت اجماع به لحاظ …