دانشگاه آزاد اسلامی
واحد قاین
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد: “M.A”
رشته: روانشناسی (کودکان استثنایی)
عنوان :
تأثیر آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر بهزیستی روانشناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی
استاد راهنما :
دکترعلیاکبر اسماعیلی
استاد مشاور :
دکترمجید پاکدامن
پژوهشگر:
حمیدرضا ترابی
بهار۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد قاین
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد: “M.A”
رشته: روانشناسی (کودکان استثنایی)
عنوان :
تأثیر آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر بهزیستی روانشناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی
استاد راهنما :
دکترعلیاکبر اسماعیلی
استاد مشاور :
دکترمجید پاکدامن
پژوهشگر:
حمیدرضا ترابی
بهار۱۳۹۲

واحد قاینات
تعهد نامهی اصالت پایان نامهی کارشناسی ارشد

اینجانب حمیدرضا ترابی دانشجوی کارشناسیارشد رشته روانشناسی (کودکان استثنایی) با شماره دانشجویی ۸۹۰۹۲۱۰۹۵ اعلام مینمایم که کلیه مطالب مندرج دراین پایان نامه با عنوان «تأثیر آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر بهزیستی روانشناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی» حاصل کار پژوهشی خود بوده و چنانچه دستاوردهای پژوهشی دیگران را مورد استفاده قرار داده باشم، طبق ضوابط و رویه های جاری، آنرا ارجاع داده و در فهرست منابع و مآخذ ذکر نمودهام. علاوه بر آن تأکید مینماید که این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک همسطح، پایینتر یا بالاتر ارائه نشده و چنانچه در هر زمان خلاف آن ثابت شود، بدینوسیله متعهد میشوم، در صورت ابطال مدرک تحصیلیام توسط دانشگاه، بدون کوچکترین اعتراض آنرا بپذیرم.
تاریخ و امضاء
تقدیم به مادرم
دریای بیکران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر، او که الفبای زندگی به من آموخت.
سپاس
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمتهای او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، همآنان که وجودمان وام دار وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز…
بدون شک جایگاه و منزلت استاد، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبهی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم. اما از آنجایی که تجلیل از استاد، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تأمین میکند و سلامت امانتهایی را که به دستش سپردهاند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب “من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ” : از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای
دکتر علیاکبر اسماعیلی
که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند و از استاد صبور و با تقوا، جناب آقای
دکتر مجید پاکدامن
که زحمت مشاورهی این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید کمال تشکر و قدردانی را دارم.
باشد که این خُردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

چکیده

 

 

هدف:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر بهزیستی روانشناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزندکمتوان ذهنی شهر فردوس درسال (۹۱) انجام شد.
روش:
این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون- پسآزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل است. جامعه موردمطالعه ۱۰۰ نفر ازمادران دارای فرزند کمتوان ذهنی شهر فردوس بودند،که فرزندانشان در سال۹۱ تحت حمایت بهزیستی بودهاند.نمونهای شامل ۵۰ مادر به شیوهی نمونهگیری تصادفی انتخاب وبه صورت تصادفی در گروه آزمایش وکنترل هرگروه (۲۵نفر) قرار گرفتند.
آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت ۱۳ جلسهی ۹۰ دقیقهای طی ۴ هفته تحت آموزش مهارتهای مثبتاندیشی قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکردند. داده های به دست آمده با بهره گرفتن از روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها: تحلیل نتایج با بهره گرفتن از آزمونT مستقل نشان داد که تفاوت بین دوگروه آزمایش وکنترل معنادار است ( ۰۰۰۱/۰p< ).
نتیجهگیری: نتایج به دست آمده در این تحقیق همسو با سایر تحقیقات بوده وسودمندی وتأثیر آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر بهزیستی روانشناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی را تأیید میکند.
کلید واژه: بهزیستی روانشناختی، امید به زندگی، رضامندی زناشویی، کمتوان ذهنی
فهرست مطالب
عنوان مطلب صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۳
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۱-۴ اهداف پژوهش ۵
۱-۵ فرضیه های پژوهش ۵
۱-۶ تعریف واژهها و مفاهیم ۵
فصل دوم: ادبیات و پیشینهی تحقیق ۱
۲-۱ عقب ماندگی ذهنی ۹
۲-۲ عقبماندهی ذهنی آموزشپذیر (EMR) 9
۲-۳ ویژگیهای کودک استثنایی ۹
۲-۴ نیازهای والدین کودکان استثنایی ۱۰
۲-۵ احساسات والدین کودکان استثنایی ۱۰

 

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *