مدیریت استعداد

۴

دتاگوپتا : ۲۰۰۵

مدیریت استعداد عبارت است از مدیریت راهبردی جریان های استعدادها در سازمان و هدفش ایجاد منبعی در دسترس از استعداد ها برای تطبیق افراد مناسب با شغل های مناسب و در زمانی مناسب بر اساس اهداف راهبردی کسب و کار است.

۵

گروه مشاوران بستن: ۲۰۰۷

مدیریت استعداد بعنوان یکی از ۵ چالش حیاتی برای منابع انسانی می باشد .

۶

کالینز و کالیگیری: ۲۰۱۰

مدیریت استعداد تمام فعالیت های سازمانی برای هدف جذب ،انتخاب،توسعه و حفظ بهترین کارکنان و قرار دادن آن ها در بیشترین نقش های استراتژیک را شامل می شود.

۷

اولریش وهمکاران : ۱۳۸۸

مدیریت استعداد بر این تمرکز دارد که افراد چگونه به سازمان وارد مى شوند و رشد مى کنند .البته فقط شامل جذب و حفظ بهترین افراد نیست، بلکه شناسایى و حذف افراد غیرضرورى و کاملاً نامناسب را نیز در بر می گیرد .

۸

کنون و مک گی[۶۵] : ۲۰۱۱

مدیریت استعداد فرایندی است که ازطریق آن سازمان به شناسایی، مدیریت و توسعه افراد خود در حال و آینده می پردازد.

۹

گای و دیگران : ۱۳۸۸

مدیریت استعداد، تسهیل و توسعه پیشرفت مسیر شغلی افراد بسیار با استعداد و ماهر در سازمان، با استفاده از دستورالعمل های تدوین شده، منابع، سیاست ها و فرآیندها می باشد.

با توجه به تعاریف ارائه شده و هدف این پژوهش ، مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق اهداف و تأکید بر ارزش سرمایه انسانی در این راستا می باشد و اشاره به فرآیندی دارد که طی آن، استعدادهای انسانی سازمان برای تصدی مشاغل ومنصب های کلیدی آن ، شناسایی شده ،در صورت لزوم آموزش ببینند وهمواره تحت حمایت سازمان باشند. با این تعاریف مجموعه فعالیت های مدیریت استعداد را می توان اینگونه برشمرد :
۲-۳-۱-۲-۱) جذب [۶۶]
شامل تمام موضوع های مرتبط با شناخت افراد با مجموعه مهارت های سطح بالا، برای مشاغل مورد نیاز سازمان است .بخشی از پرسش هایی که در یک سازمان، هنگام ترسیم مسیر جذب و توسعه کارکنان، باید در نظر گرفته شود ؛ عبارتند از: سازمان بر روی چه افرادی باید سرمایه گذاری کند؟ برای توسعه سازمانی چه نوع استعدادهایی لازم است؟ نیروی انسانی چگونه باید سازماندهی شود؟ و … (تاج الدین و معالی تفتی ، ۱۳۸۷). مسئولیت جذب افراد با استعداد بالا از وظایف مهم در سازمان ها می باشد که در کنار زمان بر بودن، به سرمایه گذاری های مالی زیادی نیز احتیاج دارد (فیلیپز و راپر[۶۷] ، ۲۰۰۹)
۲-۳-۱-۲-۲) انتخاب

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir