همچنین ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات ،پرسشنامه است و سوالات بصورت بسته می باشد که در پارک علم و فناوری گیلان و شرکت هایی که با این سازمان همکاری می کنند توزیع شده است . پرسشنامه مربوط متغیرهای تحقیق بصورت استاندارد موجود بوده است و از پرسشنامه هوگلند(۲۰۱۲) ، ماتیس[۹۹](۱۹۹۹)،کین و همکاران[۱۰۰](۲۰۰۳)،ویوِن[۱۰۱] (۲۰۰۳)و کاروس و همکاران[۱۰۲](۱۹۹۷) استفاده شده است که تمام این پرسشنامه ها استاندارد بوده اند .همچنین برای نمره دادن به پاسخ ها از طیف هفتگانه لیکرت استفاده خواهد شد.
۳ – ۵- ۱ ) ساختار پرسشنامه
در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با در نظر گرفتن نقش میانجی مشوق های استعداد،پرسشنامه ای شامل پنج قسمت تهیه شده که بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی شامل (فعالیت اصلی شرکت ، سابقه شرکت و تعداد کارکنان) است . بخش دوم شامل پانزده سوال مربوط به فعالیت های مدیریت منابع انسانی است . از این بین چهار سوال(۱تا۴) از پرسشنامه استاندارد هوگلند که بر اساس یافته های تاکشی[۱۰۳] (۲۰۰۷) است ،سوال (۵ و۶) از مطالعات ویوِن (۲۰۰۳)، سوال (۷ و۸ )از مطالعات کین و همکاران (۲۰۰۳)،سوالات (۹ تا ۱۱ و۱۵) از پرسشنامه ماتیس (۱۹۹۹)، و سوال ( ۱۲تا ۱۴) از پرسشنامه کاروس و همکاران (۱۹۹۷) بهره گرفته شده است. بخش سوم مربوط به سنجه های مشوق استعداد و از پرسشنامۀ هوگلند و شامل چهار سوال از یافته های روسو [۱۰۴](۱۹۹۰) است.بخش چهارم مربوط به سرمایه انسانی ،از پرسشنامۀ هوگلند و شامل دو سوال از تحقیقات یوند[۱۰۵] (۲۰۰۵) ، بخش پنجم مربوط به ارزیابی تعهد کارکنان به بهبود مهارت ها ، از پرسشنامۀ هوگلند و شامل سه سوال از تحقیقات لیپاک [۱۰۶](۲۰۰۶) می باشد .
شماره سوال ها و موضوعات آن ها در جدول (۳- ۱) آورده شده است .

جدول (۳- ۱) طبقه بندی سوال های پرسشنامه
شماره سوال (ها) موضوع سوال
بخش دوم : فعالیت های مدیریت منابع انسانی
سوال ۱ و ۱۰ طراحی وظایف و شغل ، شرح شغل و شرایط احراز شغل
سوال ۲ الویت های استخدام
سوال ۳ و۴ آموزش
سوال ۵ شرح اهداف عملکرد برای کارکنان ،هدایت آن ها در راستای اهداف و تشویق ایشان به تحقق این اهداف
سوال ۶ ،۷ ،۸، ۱۵ سیاست های منابع انسانی در راستای توجه به عملکرد فردی، نیازها و حقوق منابع انسانی
سوال ۹ ایمنی، بهداشت و سلامت
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir