مشوق های استعداد

۴

۸۹۸/۰

تعهد به بهبود و توسعۀ مهارت ها

۳

۹۰۹/۰

با توجه به جدل بالا ،ضریب آلفای کرونباخ در همه متغیرها،بالا تر از ۷/۰ بدست آمد که نشان دهندۀ پایایی پرسشنامه در این تحقیق می باشد و از آنجایی که ضریب آلفای کرونباخ در همه موارد بالاتر از ۸ / ۰ شده، می توان چنین نتیجه گرفت که در این تحقیق، پرسشنامه پایایی بالایی داشته است، یعنی سوال های مربوط به هریک از متغیر ها در راستای سنجش آن متغیر با هم همگرا و همراستا هستند و متغیر مورد نظر را به خوبی می سنجند.
۳- ۷ ) روش تجزیه و تحلیل داده ها :
روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق به دو صورت خواهد بود .روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی . در آمار توصیفی ،پژوهشگر صرفاً به توصیف جامعۀ آماری می پردازد.در این بخش از نمودارها،جداول و شاخص ها برای توصیف داده ها استفاده می شود .و در آمار استنباطی ، محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه می کند .سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری، آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شوند. ( عادل آذر ، ۱۳۹۰ )
روش های آماری که روی پرسشنامه این تحقیق انجام می شود به شرح زیر است :
توصیف آماری :
در این پژوهش برای توصیف داده ها از جدول فراوانی و نمودار ستونی برای متغیرهای جمعیت شناختی و جدول شاخص های توصیفی و نمودار هیستوگرام برای توصیف شاخص میانگین استفاده شده است . ضمناً با استفاده از آزمون مقایسه میانگین (برای بررسی وضعیت میانگین سوال های هر متغیر در جامعۀ پژوهش)میانگین هر سوال را بدست آورده و بر اساس آن وضعیت شاخص مورد اندازه گیری مربوط به هر متغیر مشخص می شود. در این قسمت از نرم افزار ۲۰ SPSS استفاده شده است.
آمار استنباطی :
در این پژوهش، در بخش تحلیلی داده ها،از آزمون فرضیه ها استفاده شده است که به کمک آن ها پذیرش یا رد فرضیه های این تحقیق امکان پذیر می شود.در این قسمت مدل اندازه گیری و مدل ساختاری بر اساس ضرایب معنی داری آزمون ارائه می گردد،و سپس به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده و در نهایت مدل نهایی حاصل از این پژوهش ارائه می گردد.
در بخش آزمون فرضیه ها از نرم افزار ۸٫۵۴ LISREL استفاده می شود.
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ها و
یافته های تحقیق
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است.داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد.سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد ودر نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار spss 20 و LISREL 8.54 انجام گردیده است.
۴-۲) تجزیه و تحلیل توصیف آماری:
در این بخش به توصیف متغیرهای تحقیق با استفاده از شاخص های مرکزی پراکندگی از قبیل میانگین و انحراف معیار پرداخته می شود تا یک تصویر کلی از متغیرهای تحقیق در جامعه مورد مطالعه بدست آید.
۴-۲-۱) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی شرکت از نظر پاسخ دهندگان :
توصیف متغیر سابقه شرکت
جدول۴-۱) توصیف متغیرسابقه شرکت

فراوانی درصد
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.