داماری و اسماعیل[68] (2014) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی اثر مازاد جریان وجوه نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت برقابلیت پیش بینی سود» در کشور مالزی به این نتیجه رسیدند که که در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش بینی سود کمتراست. همچنین یافته ها نشان می دهد زمانی که سهامداران نهادی مالک حجم بزرگی از سهام هستند و زمانی که مدیر عامل مستقل است، در شرکت های دارای مازاد وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش بینی سود بیشتر است. در نهایت یافته های این پژوهش نشان می دهد که نقش مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در کاهش تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و و بهبود قابلیت پیش بینی سود در شرکت های بزرگ بیشتر است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
نوریامان[69] (2013) در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر مدیریت سود بر بازده سهام و نقش کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر میانجی (تعدیل گر)» به این نتیجه رسید مدیریت سود تأثیر منفی بر بازده سهام دارد و کیفیت حسابرسی رابطه منفی مدیریت سود با بازده سهام را تقویت می کند به عبارت دیگر، رابطه منفی مدیریت سود با بازده سهام برای شرکت های حسابرسی شده توسط چهار موسسه بزرگ حسابرسی در مقایسه با شرکت های حسابرسی شده توسط سایر موسسات حسابرسی بیشتر است.
بوکیت و اسکندر (2009)، در پژوهشی این موضوع را بررسی کردند که آیا مازاد جریان وجوه نقد بالا با مدیرین سود رابطه دارد یا نه؟ آنها در پژوهش خود فرض کردند که مدیران شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا انگیزه درگیر در فعالیت های مدیریت سود را دارند. با این وجود، زمانی که کمیته حسابرسی مستقل تر است مدیریت سود کمتر به وقوع می پیوندد. آنها در پژوهش خود نشان دادند که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا کمک می کند تا فعالیت های مدیریت سود که باعث افزایش سود می شود، را کاهش دهند.
پنمن و یهودا (2009) در تحقیقی ارزشگذاری سود و جریان نقد آزاد را با بهره گرفتن از اصول حسابداری تعهدی مورد بررسی قرار دادند. آن­ها دریافتند كه درآمدها آن چنان كه انتظار می­رود ارزش مثبتی دارند اما در صورت ثابت بودن درآمدها جریان نقدی آزاد هیچ قدرتی در توضیح بازده سهام ندارد.
حسابداری
كوین كی لی (2008) در پژوهشی با عنوان «كیفیت سود و سرمایه‌گذاری ثابت آتی : شواهدی از اقلام تعهدی اختیاری» به بررسی این موضوع پرداخته كه چگونه یک جنبه از كیفیت سود- یعنی اقلام تعهدی اختیاری- طرح و كارایی سرمایه‌گذاری ثابت ثانویه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتایج این پژوهش نشان داد در یک سطح از فرصت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در دوره t برای شركت‌های با مقدار بالای اقلام تعهدی اختیاری مثبت در دوره t-1 ، كمتر به جریان وجوه نقد داخلی حساس است. همچنین درسطح معینی از سرمایه‌گذاری در داراییهای ثابت در دوره t ، بازگشت داراییها در دوره t+1 برای شركت‌های با مقدار بالای اقلام تعهدی اختیاری مثبت در دوره t-1 پایین تر است. در كل نتایج این پژوهش اثبات كرد كه شركتهای با مقدار بالای اقلام تعهدی اختیاری مثبت منابع را بطور نابجا تخصیص می‌دهند و بنابراین باعث كاهش كارآیی شركت می‌گردند.
كین چن و دیگران(2008) در مقاله‌ای باعنوان «مجموعه فرصت های سرمایه‌گذای و مدیریت سود: شواهدی از نقش كنترل سهامداران» انگیزه و تاثیرات كنترل سهامدارن بر روی رابطه بین مجموعه فرصت سرمایه‌گذاری و مدیریت سود در تایوان را بررسی كردند. نتایج این پژوهش نشان داد كه شركت‌های با فرصت سرمایه‌گذاری بالا بیشتر تمایل دارند كه اقدام به مدیریت سود نمایند. همچنین متغیر كنترل سهامداران – كه بوسیله صورت جریان وجوه نقد اندازه‌گیری گردید- با احتمال پایین‌تر مدیریت سود مرتبط است.
دیچو و تانگ (2008) دریافتند، که درآمدهای ناپایدار گذشته، قدرت توضیح ماندگاری درآمدهای جاری را دارد و رابطه ی منفی با قابلیت پیش بینی درآمدهای آتی را دارد.
استیون كـان و دیگران(2006) در مقاله‌ای باعنوان «تخـصص حسـابرس : تاثیر فرصت‌های سـرمایه‌گذاری» این مطلب را بررسی كرده‌اند كه چرا تخصص حسابرس از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است؟ آنها در این مقاله تمركز حسابرس را به عنوان معیاری برای تخصص در صنعت تلقی كرده‌اند. آنها فرض كردند كه مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری نقش مهمی در تعیین یک صنعت به عنوان هدفی جذاب برای تخصص حسابرس و ایجاد مشكل برای ورود سایر حسابرسان ایفا می كند. آنها به این بحث پرداختند كه وقتی مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری ویژه صنعت بالا باشد، حسابرسان سرمایه‌گـذاری‌های بالایی برای آن صنعت انجام می‌دهند كه به آنها اجازه می‌دهد تا برای این صنعت خاص خدمات متمایزی ارائه بدهند و موانعی برای ورود دیگر شركت‌های حسابرسی به این صنعت خاص ایجاد كنند. با بهره گرفتن از دو معیار متفاوت برای مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سه نوع طبقه‌بندی صنایع، آنها مشاهده نمودند كه تخصص حسابرس با افزایش سطح فرصت‌های سرمایه‌گـذاری در صنعت و با كـاهش تنوع مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در درون یک صنعت افزایش می‌یابد.
كیم لای (2002) در پژوهشی با عنوان « فرصت سرمایه گذای و كیفیت حسابرسی» به بررسی رابطه بین فرصت سرمایه‌گذاری و كیفیت حسابرسی پرداخته و نتیجه‌گیری كرده است كه شركتهای با فرصت سرمایه‌گذاری بالا احتمال بیشتری د

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

ارد كه اقلام تعهدی اختیاری زیادی داشته باشند ولی این احتمال وقتی كه چنین شركتهایی دارای 5 حسابرس بزرگ (حسابرس با كیفیت بالاتر) باشند كاهش می‌یابد وی همچنین نتیجه‌گیری نموده كه نسبت بالاتری از شركت‌های با فرصت سرمایه‌گذای بالا وجود دارد كه 5 حسابرس بزرگ دارند و سرانجام گزارش كرده كه شركت‌های دارای فرصت سرمایه‌گذای بالا كه 5حسابرس بزرگ دارند در مقایسه با شركت‌های دارای فرصت سرمایه‌گذای پایین كه 5 حسابرس بزرگ دارند اقلام تعهدی اختیاری كمتر و كیفیت حسابرسی مشاهده شده بالاتری دارند.
گوپال کریشنان (2002) در مقاله‌ای با عنوان «کیفیت حسابرسی و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری» به بررسی رابطه بین كیفیت حسابرسی و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد كه رابطه بین بازده سهام واقلام تعهدی اختیاری برای شركتهای حسابرسی‌شده توسط 6 حسابرس بزرگ نسبت به شركتهای حسابرسی‌شده توسط سایر موسسات حسابرسی بزرگتر است. بعلاوه اقلام تعهدی اختیاری مشتریان 6حسابرس بزرگ رابطه بیشتری با قابلیت سودآوری آتی دارد.
2-13-2 پژوهش های داخلی
ملکیان و همکاران (1392) رابطه بین جریان نقد آزاد مثبت و میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390- 1386 بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در سطح اطمینان 95 درصد بین جریان نقد آزاد مثبت و میزان نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت معنادار خطی (با توجه به مدل رگرسیونی) و همبستگی (با توجه به آزمون پیرسون) وجود دارد.
رضایی و تیموری (1391)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین ریسک جریان های نقدی آزاد با متغیرهای حاکمیت شرکتی و میزان بدهی پرداختند آنها براساس نمونه ای متشکل از 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی1381 لغایت 1389 با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات سه مرحله ای به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی) با ریسک جریان های نقدی آزاد رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین اهرم مالی با دارایی های ثابت مشهود، اندازه شرکت، فرصتهای رشد، رابطه مثبت و معنادار و بین اهرم و مالیات بر درآمد رابطه منفی و معنادار و بین استقلال اعضای هیئت مدیره و بدهی با ریسک جریان نقدی آزادرابطه منفی و معنادار وجود دارد.
پیکانی (1391) در پژوهشی تحت عنوان «رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی با سود هر سهم در شرکت های خودرو سازی» در دوره زمانی 1388-1384 به این نتیجه رسید که بین جریان وجوه نقد آزاد هر سهم و جریان حاصل از فعالیت های عملیاتی با سود هر سهم رابطه معنی داری وجود دارد همچنین در بررسی همبستگی پیرسون بین متغیرها به این نتیجه رسید که بین جریان وجوه نقد آزاد هر سهم با نسبت نقدینگی رابطه همبستگی مثبت و قوی وجود دارد.
نمازی و دیگران(1390) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی رابطه بین كیفیت حسابرسی و مدیریت سود شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به بررسی رابطه بین دو متغیر كیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. ایشان جهت تعیین كیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز استفاده كردند. یافته‌های پژوهش نشان داد كه در حالت كلی یک رابطه مثبت و ضعیف بین معیارهای اندازه حسابرس(حسن شهرت حسابرس) و دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود وجود دارد، ولی این رابطه از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد. به دلیل وجود مشكل هم‌خطی در مدل كلی، رابطه بین متغیرها به صورت جداگانه بررسی شده است. نتایج نشان داد كه بین مدیریت سود و اندازه حسابرس، یک رابطه مثبت ولی غیر معنی‌دار و بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.
جبارزاده لنگرلوئی و همکاران(1389) در پژوهش تحت عنوان «بررسی رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران» به این نتیجه رسیدند که رابطه ضعیف و معکوس و لی معنی بین مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.
ابراهیمی و سیدی(1387) در تحقیق خود در 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر نوع موسسه حسابرسی(سازمان حسابرسی و سایر موسسه ها) و نوع اظهار نظر حسابرسی در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تنها نوع موسسه ی حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.
مشایخی و محمدآبادی (1390) در پژوهشی به بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری پرداختند. آنها در پژوهش خود، کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی آن را به عنوان سنجه های کیفیت سود و دوگانگی مسئولیت ها، نسبت مدیران غیر موظف هیات مدیره و تعداد جلسات آن را به عنوان شاخصه های حاکمیت شرکتی مدنظر قرار داده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیر موظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسئولیت های مدیر عامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سو
د، با مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی است.
نیکومرام و محمدزاده (1389) در تحقیق خود الگوئی را برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود ارائه نمودند. پژوهش مزبور از کیفیت اقلام تعهدی، پایداری و توان پیش ­بینی سود بعنوان شاخص ­های کیفیت سود بهره گرفته و حامیت شرکتی را به دو بعد توانایی و کفایت تقسیم نموده است. نتایج این تحقیق گویای این مطلب است که هیچگونه رابطه خطی معناداری بین عوامل “توانایی” حاکمیت شرکتی (درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره، درصد مالکیت سرمایه ­گذاران نهادی، نوع حسابرس، نوع مالکیت شرکت، اصلی بودن شرکت و درصد سهام شناور آزاد) و شاخص ­های کیفیت سود وجود ندارد. همچنین شرکت­های با حاکمیت شرکتی کافی در مقایسه با حاکمیت شرکتی ناکافی؛ صرف­نظر از توانایی حاکمیت شرکتی، دارای کیفیت سود بالاتری هستند.
مرادزاده فرد و همکاران (1389)، میزان ارتباط جریان نقد آزاد شرکت و جریان نقد آزاد سهامدار با ارزش بازار سهام را بررسی و به این نتیجه رسیدند که بین جریان نقد آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای 5 درصد ارتباط معنی­داری وجود ندارد و همچنین بین جریان نقد آزاد سهامدار و قیمت سهام در سطح خطای 5 درصد رابطه معنی­داری با ضریب همبستگی 44 درصد وجود دارد.
هاشمی و کمالی (1389)، در بررسی تأثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که میزان مدیریت سود در شرکت­هایی که همواره درجه اهرم مالی زیادی دارند با شرکت­هایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می شوند تفاوت معنی­داری ندارد و همچنین جریان نقد آزاد و رشد شرکت عواملی تاثیر گذار در میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که در میزان مدیریت سود تاثیر گذار بوده است.
رضوانی­راز و همکاران (1389) به بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته­اند، نتایج تحقیق آنها حاکی از این است که هم در شرکت­های بزرگ و هم در شرکت­های دارای فرصتهای سرمایه گذاری پایین بین وجوه نقد آزاد و تغییرات تقسیم سود، رابطه مسنقیم معنی داری وجود دارد. این نتیجه حاکی از این است که مدیران شرکت­های مذکور در اتخاذ تصمیات مربوط به سیاست تقسیم سود، سه عامل مهم وجوه نقد آزاد، فرصت­های سرمایه گذاری و اندازه را مورد توجه قرار می دهند.
پوركریم(1389) در پایان‌نامه كارشناسی ارشد خود با عنوان «رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی » به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی پرداخت. وی در این پژوهش جهت تعیین کیفیت حسابرس از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه قابلیت اتکای اقلام تعهدی در پیروی از مدل ریچاردسون و همکاران از پایداری اقلام تعهدی استفاده نمود. جامعه آماری این پزوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در دوره زمانی 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، شرکتهای حسابرسی‌شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتر در مقایسه با شرکتهای حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین تر، دارای ضریب پایداری اقلام تعهدی بیشتری بوده و درنتیجه قابلیت اتکای اقلام تعهدی بالاتری دارند.
حساس‌یگانه و آذین‌فر(1389) در پژوهشی با عنوان «رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی» رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس درایران را مورد بررسی قرار دادند. به همین منظور موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک (موسسات حسابرسی کوچک) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار گرفت. برای بررسی کیفیت نیز معیار پژوهش‌گران، مقایسه تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش‌های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف، از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام گرفت. تحلیل‌های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس(موسسه حسابرسی) است.
مهرانی و حصارزاده (1388) ارتباط کیفیت حسابداری و سطح نگهداشت وجه نقد را سنجیدند. در این تحقیق از کیفیت اقلام تعهدی بعنوان معیار کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که سطح انباشت وجوه نقد در شرکت­هایی که از کیفیت بالاتر حسابداری برخوردارند، نسبت به آنهایی که دارای کیفیت پائین­تر حسابداری­اند، کمتر می­باشد.
ابراهیمی كردلر و سیدی (1387) در مقاله‌ای با عنوان «نقش حسابرسان مستقل در كاهش اقلام تعهدی اختیاری» رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهار نظر حسابرس با مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادند . یافته های آن پژوهش نشان داد كه فقط نوع موسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری رابطه]معكوس[ دارد.
رسائیان و حسینی(1387) در مقاله‌ای با عنوان « رابطه كیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران » به بررسی این مـوضوعات پرداختند كه: 1) آیا كیفیت اقلام تعهدی، اثـر مهم و مـعنی‌داری بر هزینه سرمایه(هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام) شركتها دارد. 2) آیا هزینه سرمایه شركتهای با مقادیر متفاوت كیفیت اقلام تعهدی، تفاوت معنی‌دار باهم دارند. نتایج آن پژوهش نشان داد كه هزینه سرمایه شركتها تحت تاثیر كیفیت اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن، قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر نـمی‌توان پذیرفت كه، بین هز
ینه سرمایه شركتهای با كیفیت اقلام تعهدی ضعیف و پایین، در مقایسه با شركت‌های با كیفیت اقلام تعهدی خوب و مناسب، اختلاف معنی‌داری وجود دارد.
مشایخی و دیگران (1384) در مقاله‌ای با عنوان « نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق حـاكی از آن است كه در شركتهای مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت این شركتها، به هنگام كاهش وجوه نقد حاصل از عملیات كه بیانگر عملكرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی ‌اختیاری كرده ‌است.
سجادی و ابراهیمی زند(1384) در مقاله‌ای با عنوان «عوامل افزاینده‌ی استقلال حسابرس مستقل » عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی صاحب کار، اندازه و سابقه موسسه حسابرسی و اندازه شرکت صاحب کار به عنوان عوامل افزاینده استقلال و رقابت در حرفه حسابرسی به عنوان عامل کاهنده استقلال حسابرسی هستند.
مجتهدزاده و آقایی (1383) در پژوهشی با عنوان « عوامل موثر بر كیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده‌كنندگان» با بهره گرفتن از متون و ادبیات حسابرسی، استانداردهای پذیرفته‌شده حسابرسی، بیانیه‌ها و با لحاظ داشتن شرایط محیطی ایران سیزده عامل موثر بركیفیت حسابرسی مستقل را شناسایی نمودند. این سیزده عامل عبارتند از : 1- بازدید حسابرس مستقل شریک و مدیر ارشد از مراحل كار حسابرسی. 2- داشتن اطلاعات كافی در مورد صنعت صاحب‌كار. 3- اهمیت حق الزحمه حسابرسی برای موسسه حسابرسی. 4- تماس با مدیر مالی و قسمت مالی به میزان ضرورت. 5- اعتبار و شهرت صاحب‌كار به عنوان عاملی مثبت در پذیرش كار حسابرسی. 6- تجربه مدیر ارشد در این سمت حداقل به مدت 3 سال. 7- تكمیل حسابرسی بر اساس بودجه زمانی از پیش تعیین شده. 8- تجربه حسابرس مستقل شریک در این سمت حداقل به مدت 3 سال. 9- وجود رویه مدون در مورد حداكثر ساعات كار در یک روز یا هفته. 10- انجام حسابرسی صاحب‌كار حداقل طی 3 سال گذشته توسط موسسه حسابرسی. 11- داشتن صاحب‌كار دیگر در صنعت موسسه مورد حسابرسی. 12- مخارج به عنوان عامل اصلی در انتخاب یک روش حسابرسی. 13- انجام كار بر اساس بودجه انعطاف‌پذیر توسط اعضای تیم حسابرسی.
2-14 خلاصه فصل
یكی از اهداف مهم گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است. استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش شده در صورت های مالی به ارزیابی سودآوری و پیش بینی جریان های نقدی آتی شركت پرداخته و سپس با برقرار كردن ارتباط منطقی بین سودآوری و جریان های نقدی آتی، ارزش شركت را ارزیابی و بر اساس این پیش بینی ها تصمیم می گیرند. در این فصل مطالبی در خصوص سود، جریان وجوه نقد آزاد ، تاریخچه حسابرسی وکیفیت آن و موسسات حسابرسی و همچنین مدیریت سود ارائه شده است. در پایان فصل نیز، به پژوهش­های(خارجی و داخلی) صورت گرفته در زمینه موضوع پژوهش به طور مختصر اشاره گردید.
فصل سوم
روش پژوهش
3-1 مقدمه
پس از اینکه پژوهشگر در فرایند پژوهش با چارچوب نظری پیرامون موضوع پژوهش آشنا شد و پژوهش­های مرتبط با موضوع را مورد بررسی قرار داد، خواهد توانست با دیدگاهی وسیع تر و ابعادی جدیدتر به موضوع پژوهش خود بپردازد. همچنین خواهد توانست بر اساس چارچوب نظری پژوهش و روش­های به کار گرفته شده در پژوهش­های قبلی، روش مناسب را انتخاب و به نتایج بهتری دست یابد. روش پژوهش یکی از مراحل بسیار مهم در انجام پژوهش­های علمی است و روش شناختی درست پژوهش، موجب به کارگیری ابزار و روش­های معتبر در فرایند بررسی واقعیت­ها، کشف مجهولات و حل مشکلات خواهد شد. در این فصل ابتدا فرضیه ­های پژوهش مطرح می گردد. در ادامه جامعه آماری پژوهش که شامل قلمرو مکانی و زمانی پژوهش می باشد، معرفی گردیده است. روش نمونه گیری و روش جمع آوری داده ­های پژوهش موضوع بعدی است که در این فصل مورد توجه قرار گرفته است. به دنبال آن به توصیف مدل پژوهش پرداخته می شود همچنین در این قسمت متغیرهای اصلی مدل توضیح داده می شود. در نهایت به منظور آشنایی با چگونگی روش پژوهش که در رسیدن به اهداف این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، روش پژوهش و ابزارهای لازم برای تجزیه و تحلیل داده ­ها که شامل آزمون­های آماری و نرم افزارهای مورد استفاده می باشد، تشریح خواهد شد.
3-2 نوع پژوهش
این پژوهش از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است، زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می کند و از طرف دیگر، رابطه بین متغیرهای مختلف را با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون، تعیین می نماید علاوه براین، در حوزه مطالعات پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) قرار می گیرد و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر اطلاعات واقعی است.که با روش استقرایی به کل جامعه آماری قابل تعمیم خواهد بود.
3-3 فرضیه های پژوهش
در راستای دستیابی به اهداف تحقیق و پاسخگویی به سوالات پژوهش فرضیه های زیر تدوین و آزمون می گردد:
فرضیه اول: بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و م
دیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: کیفیت حسابرسی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تحت تأثیر قرار می دهد.
3-4 قلمرو مکانی و زمانی پژوهش
شرط لازم برای انجام هر پژوهشی در دسترس بودن اطلاعات است. در وضعیت کنونی ایران، اطلاعات مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دسترس است. همچنین با توجه به معیارها و ضوابطی که سازمان بورس اوراق بهادار برای پذیرش، ادامه فعالیت و نحوه گزارشگری شرکت­ها تعیین کرده است، اطلاعات مربوط به شرکت­های عضو بورس از کیفیت بالاتری برخوردار بوده، منسجم­تر و همگن­تر است. بنابراین قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی نیز یک دوره زمانی 6 ساله براساس صورتهای مالی سال های 1387 تا 1392 شرکت های نمونه می باشد.
3-5 جامعه آماری پژوهش و روش نمونه گیری
هدف از انجام هر پژوهش، شناخت و پیش بینی یک پدیده، در یک جامعه آماری است. برای بدست آوردن شناخت از آن پدیده، نمونه ای از آن جامعه انتخاب می شود و تجزیه و تحلیل­ها بر روی آن نمونه منتخب انجام می گیرد و سپس نتایج به کل جامعه آماری تعمیم داده می شود. در پژوهش حاضر برای تعیین نمونه آماری، شرایطی برای انتخاب شرکت ها تعریف شده است. بدین منظور آن دسته از شرکت­های جامعه آماری که شرایط زیر را دارا باشند به عنوان نمونه آماری انتخاب و مابقی حذف می شوند.

  1. قبل از سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند.
  2. سال مالی شرکت منتهی به تاریخ پایان اسفند ماه هر سال باشد.
  3. شرکت طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداده باشند.
  4. شرکتهای تحت بررسی جزء شرکتهای سرمایه گذاری، هلدینگ و واسطه گری مالی نباشند.
  5. اطلاعات و داده های آنها در دسترس باشد.
  6. معاملات سهام شرکت به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از سه ماه در مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.

با توجه به شرایط و محدودیت­های فوق، از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مجموع 122 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده است.
3-6 ابزار جمع آوری داده ­های مورد نیاز تحقیق
داده ­های مورد نیاز جهت محاسبه متغیر­های پژوهش، از بانک­های اطلاعاتی«تدبیر پرداز» و «ره آورد نوین» استخراج شده است. در صورت ناقص بودن داده ­های موجود در این بانک اطلاعاتی، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه­ی سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی- سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه گردید. پس از جمع آوری داده ­هایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز است، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیر­ها اهمیت خاصی دارد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده ­ها به اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای Excel و Eviews8 استفاده شده است. یکی از مواردی که بایستی در مورد جمع آوری داده ­ها به آن توجه کرد، روایی ابزارهای گردآوری داده ­ها است. منظور از روایی ابزار گردآوری داده ­ها این است که ابزارها بتوانند واقعیت­ها را به خوبی نشان دهد. از آنجا که ابزار گردآوری داده ­ها در این پژوهش، بانک­های اطلاعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و یا کتابخانه­ی سازمان بورس اوراق بهادار تهران است؛ لذا می توان به روایی ابزار­های گردآوری داده ­ها اعتماد نمود.
3-7 مدل های اصلی پژوهش و نحوه آزمون فرضیه ها
در این پژوهش، مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی متغیرهای مستقل هستند که کیفیت حسابرسی به صورت متغیر تعدیل کننده وارد مدل تحقیق خواهد شد. مدیریت سود(اقلام تعهدی اختیاری) نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. علاوه براین، عامل اندازه شرکت، اهرم مالی شرکت، قدر مطلق کل اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد نسبی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. که در زیر به تعریف عملیاتی هر یک از این متغیرها پرداخته شده است:
مازاد جریان وجوه نقد آزاد [70]:
در این پژوهش منظور از مازاد جریان وجوه نقد آزاد (SFCF) یعنی شرکت هایی که دارای جریان وجوه نقد آزاد(FCF) بالایی هستند و در عین حال از فرصت های رشد(PB) پایینی برخوردار هستند. در این پژوهش شرکت هایی که بالای میانه FCF و پایین میانه PB قرار دارند نشان دهنده شرکت هایی است که بطور بالقوه با مشکل نمایندگی SFCF مواجه هستند. بعبارتی شرکت هایی که از لحاظ FCF بالای میانه و از لحاظ PB در پایین میانه قرار دارند شرکت هایی هستند که دارای SFCF هستند. جریان وجوه نقد آزاد و فرصت های رشد به صورت زیر محاسبه می شود:
رابطه (1)
= جریان وجوه نقد آزاد شرکت i در سال t
= سود عملیاتی قبل از استهلاک شرکت i در سال t
= مالیات بر درآمد شرکت i در سال t
= هزینه بهره بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت شرکت i در سال t
= کل سود سهام پرداختی به سهامداران عادی شرکت i در سال t
= سود سهام پرداختی به سهامداران ممتاز شرکت i در سال t
= ارزش دفتری کل دارایی های شرکت i در سال t-1
.

رابطه (2)
= فرصت های رشد شرکت i در سال t
= ارزش بازار سهام شرکت در سال t
= ارزش دفتری سهام شرکت در سال t
مدیریت سود[71] :
دراین پژوهش به منظور اندازه گیری مدیریت سود از معیار اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است ، روش اقلام تعهدی اختیاری فرض می­ کند که مدیران برای مدیریت سود اساساً به اختیارات خود در خصوص اقلام تعهدی حسابداری تکیه می­ کنند. اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری می­باشد، درحالی که اقلام تعهدی غیراختیاری به واسطه مقررات، سازمان­ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند. بنابراین جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری، در مطالعات حسابداری به کار گرفته شده است در این تحقیق از مدل تعدیل شده جونز (1991) بهره گرفته شده است، که به شرح زیر می­باشد:


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *