در رابطه فوق  عرض از مبدا،  شیب رگرسیون، i نشان دهنده مقطع، t نشانگر دوره زمانی، متغیر مستقل مربوط به مقطع i و زمان t و نشان دهنده متغیر وابسته مربوط به مقطع i و زمان t ،‌  خطای رگرسیون است. همانطور که در نمودار و معادله اخیر نشان داده شده است‌، در این روش از اطلاعات مربوط به دادههای ترکیبی استفاده نشده است و کلیه متغیرها که قابل اندازهگیری و مشاهده بوده است، با روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده است. در حالی که در مدل دادههای ترکیبی مطابق با نمودار زیر برای هر مقطع یک رگرسیون جداگانه وجود دارد.

نمودار ۳-۲: مدل دادههای ترکیبی به روش پانل

این رگرسیونها را با استفاده از دو روش اثر ثابت و اثر تصادفی میتوان برآورد کرد که در ادامه توضیح داده خواهد شد (زراءنژاد و انواری، ۱۳۸۴).

۳-۲-۴-معرفی روش تخمین با استفاده از دادههای پانل

قبل از شروع برآورد مدل و قبل از ورود به بحث تخمین و تجزیه و تحلیل مدل، لازم است همگن بودن کشورهای واردکننده مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که واحدها همگن باشند به سادگی میتوان از روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده[۲۶] استفاده کرد، در غیر این صورت استفاده از روش اثرات ثابت[۲۷] و یا اثرات تصادفی[۲۸] ضرورت دارد.

۳-۲-۴-۱- آزمون معنیداری اثرات گروه یا آزمون همگنی واحدها (آزمون F)

آمارهF در این آزمون به صورت زیر تعریف میشود:

(۳-۴)

که در این رابطه N تعداد کشورها، K تعداد متغیرهای توضیحی و T تعداد مشاهدات در طول زمان است. روش اثرات ثابت به عنوان مدل غیر مقید (UR) و مدل تجمیعشده به عنوان مدل مقید (R) میباشد. رد فرضیه صفر بیانگر معنیداری اثرات ثابت و استفاده از روش اثرات ثابت میباشد (گرین[۲۹]، ۲۰۰۲). شکل کلی مدل در روش دادههای پانل برای توضیح تفاوت بین روشهای تجمع شده و غیرتجمیع شده و همچنین اثرات ثابت و تصادفی به صورت رابطه ۳-۵ تعریف میشود:

(۳-۵)

که در آن متغیر وابسته i در دوره t است، بردار x نیز مجموعه متغیرهای توضیحی میباشد. در این مدل عرض از مبدأ شامل سه قسمت است: که برای همه دورهها و همه کشورها مشترک است. که برای دوره t بوده و برای همه کشورها به عنوان واحدهای انفرادی، مشترک است. هرگاه این جزء وارد مدل شود، آن را مدل دادههای تلفیقی دو طرفه[۳۰] میگویند و هرگاه وارد مدل نشود، مدل مربوط را یک طرفه[۳۱] مینامند. که برای هر یک از کشورها منحصر بوده، ولی برای همه دورهها مشترک است. این جزء را در اصطلاح، اثرات انفرادی مربوط به هر یک از کشورها
مینامند که البته از طریق برآورد مدل به روش دادههای تلفیقی به دست میآید. در مدل فوق عامل اخلال است و فرض میشود به طور نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت برای همه مشاهدات توزیع شده است که با یگدیگر همبستگی ندارند.
از آنجایی که در روش موسوم به حداقل مربعات معمولی تجمیع شده، محدودیت اعمال میشود و به عبارتی، اثرات انفرادی واحدهای مقطعی (کشورها) یکسان فرض میشود و اگر واحدهای مقطعی ناهمگن باشد نتایج دچار اریب ناهمگنی ناشی از یکسان بودن این اثرات میگردد. لذا برای رفع این مشکل، محدودیت یکسان بودن اثرات انفرادی حذف میگردد ().
برای حذف محدودیت مذکور و درنظر گرفتن ناهمگنی میان واحدهای مقطعی سه رهیافت کلی شامل تخمین بین گروهی[۳۲]، تخمینهای درون گروهی (اثرات ثابت) و تخمینهای اثرات تصادفی وجود دارد. در تخمین بین گروهی رگرسیون بر روی میانگینها انجام میشود و معمولا برای تخمین ضرایب بلندمدت از آن استفاده میشود. در تخمینهای درون گروهی (اثرات ثابت) بعد زمان در نظر گرفته نمیشود و تنها اثراتی که مختص هر یک از واحدهاست به عنوان اثرات انفرادی منظور میگردد. در تخمینهای اثرات تصادفی فرض میشود که عرض از مبدأ دارای توزیع مشترکی با میانگین و واریانس میباشد و بر خلاف روش قبلی، با متغیرهای توضیحی مدل ناهمبستهاند. در این روش عامل زمان منظور میشود و اثرات انفرادی واحدها (کشورها) در طول زمان به طور جداگانه به عنوان متغیرهای توضیحی وارد مدل میشوند (بالتاجی، ۲۰۰۵).

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.