۱- قوانین حاکم (مانند حقوق مالکیت)
۲- محدودیت دولت
۳- کارایی مقررات
۴- بازار باز
هر یک از این ۱۰ شاخص آزادی اقتصادی در داخل این گروه در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ دستهبندی
شدهاند. نمره کلی یک کشور نیز به طور متوسط از این ده شاخص آزادی اقتصادی با وزن مساوی به دست میاید. مقدار بیشتر این شاخص آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور را نشان میدهد (Heritage Foundation, 2014).

آزادی اقتصادی آزادی اقتصادیمیانگین ۱۰ شاخص (۱۰۰-۰)-عدد بالاتر نشاندهنده آزادی بیشتر است.

۴-۳-۱-۴- تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه

مجموع ارزش ناخالص تمام تولیدکنندگان اقتصاد یک کشور به اضافه هرگونه مالیات بر محصول تولیدی و کسر یارانههای که در ارزش محصولات گنجانده نشده است. دادههای مربوط به تولید ناخالص داخلی واقعی به قیت دلار سال ۲۰۰۵ از بانک جهانی جمعآوری شده است.

۴-۳-۱-۵- نرخ اشتغال

این نرخ درصدی از نیروی کار شاغل از کل شاغلین بخشهای مختلف بوده که با هزینه شخصی و یا با یک و یا چند نفر شریک کسب و کاری را راهاندازی نمودهاند.

۴-۳-۱-۶- سطح عالی آموزش و پرورش

این نرخ تعداد فارغالتحصیلان دوره متوسطه را نشان میدهد که در مراکز آموزش عالی ثبتنام نمودهاند و به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی ارائه شده است. آمار مربوط به این متغیر از بانک جهانی جمعآوری شده است.
در ادامه فصل نتایج برآوردها به صورت اثرات ثابت و تصادفی ارائه گردیده و سپس نتایج آزمون هاسمن جهت تعیین مدل مناسب ارائه میگردد و در نهایت با استفاده از اماره مناسب، ناهمسانی در مدل مورد آزمون قرار گرفته و در صورت وجود ناهمسانی در مدل، نسبت به رفع ان اقدام خواهد شد.

۴-۴- استفاده از روش دادههای تابلویی جهت تخمین مدل

همانطور که اشاره شد روش دادههای تابلویی یکی از کارآمدترین روشها در بررسی مدل بهشمار میرود. بنابراین این بخش از پژوهش به بررسی روش تخمین مدل با استفاده از تکنیک دادههای تابلویی اختصاص یافته است.

۴-۴-۱- برآورد مدل به روش اثرات ثابت

با توجه به مطالب ارائه شده در فصل سوم، روش اثرات ثابت این امکان را فراهم میکند که ویژگی کشورهای مورد بررسی به صورت تفکیک شده و ویژگیهای مربوط به هر کشور که با یکدیگر نیز متفاوت است در قالب عرض از مبداء ها منعکس شود. در جدول ۴-۳ نتایج حاصل از برآورد مدل مورد مطالعه به روش اثرات ثابت که با استفاده از نرمافزار استتا (STATA) برآورد گردیده برای هر دو گروه نمونه ارائه شده است.

جدول ۴-۳: نتایج حاصل از تخمین مدل به روش اثرات ثابت (Fixed Effects) برای کشورهای منتخب با درآمد بالا

متغییر ضریب
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir