ماخذ: محاسبات تحقیق
*,**,*** به ترتیب نشان دهنده معنیداری متغیر در سطح ۱% ، ۵% و ۱۰% میباشد.

همانطور که در فصل ۳ اشاره گردیده است قبل از برآورد مدل با بکارگیری دادههای پانل ابتدا باید همگنی واحدها یا به عبارتی کشورهای منتخب مورد آزمون قرار گیرند تا بتوان مشخص نمود که آیا یک عرض از مبدا مشترک برای تمامی واحدها کافیست و یا هر واحد یا کشور دارای ویژگیهای خاصی است که این ویژگیها با سایر کشورها متفاوت و معنیدار میباشد که این تفاوت در قالب عرض از مبدا جداگانه ظاهر میشود. برای انجام این کار از آماره آزمون تجمیعپذیری استفاده مینمائیم. مقدار آماره F در جداول ۴-۳ و ۴-۴ نشان داده شده است، بهطوریکه در صورت رد فرضیه صفر که اشاره به همگنی اثرات انفرادی دارد مدل را میتوان با استفاده از دادههای پانل برآورد نمود در غیر اینصورت (عدم رد فرضیه صفر) مدل را براحتی میتوان با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برآورد نمود.
: اثرات انفرادی همگن میباشند
: اثرات انفرادی ناهمگن میباشند
با توجه به آماره F (86/10 و ۴۷/۳۹) و سطح احتمال آن فرض صفر در هر دو گروه نمونه رد شده و در نتیجه ناهمگنی واحدها در مدل تائید میشود بنابراین مدل باید با بکارگیری دادههای پانل برآورد گردد. اولین گام در برآورد با بکارگیری دادههای پانل، برآورد مدل به روش اثرات ثابت
میباشد. نتایج حاصل از برآورد مدل هر دو گروه نمونه به روش اثرات ثابت در جداول ۴-۳ و ۴-۴ ارائه گردیده است. با توجه به جدول ۴-۳- مشاهده میشود که هیچیک از متغیرها مطالعه در این مدل براوردی معنیدار نشده است و در جدول ۴-۴ و برای گروه درآمدی پایین متغیرهای تو.لید ناخالص داخلی سرانه، نرخ اشغال، شاخص آموزش و شاخص دموکراسی در براورد دادههای پانلی با روش اثرات ثابت معنیدار شدهاند و تنها شاخص آزادی اقتصادی معنیدار نشده است. بعد از براورد به روش اثرات ثابت همانظور که در فصل ۳ نیز به آن پرداخته شده است، براورد دادههای پانلی به روش اثرات تصادفی صورت میگیرد.

۴-۴-۲- روش اثرات تصادفی

در این روش که در فصل ۳ به آن پرداخته شد، به کشورهای مورد بررسی اجازه داده میشود که ویژگیهای متفاوت خود را در قالب یک جزء تصادفی وارد مدل کنند که هم در مقاطع و هم در طول دوره زمانی تغییر میکند. بعد از برآورد مدل به روش اثرات ثابت، مدل با استفاده از روش اثرات تصادفی برآورد گردید که نتایج حاصل از تخمین مدل در جداول ۴-۵ و ۴-۶ نمایش داده شده است.

جدول ۴-۵: نتایج حاصل از تخمین مدل به روش اثرات تصادفی (Random Effects) برای کشورهای با درآمد بالا

متغییر ضریب آماره z سطح احتمال
GDP **۵۱/۲ ۳۳/۲ ۰۲/۰
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است