1. نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۳جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..
۴-۳ نمونه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۳ حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۳ روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………
۷-۳ مشخصات واحدهای مورد پژوهش………………………………………………………………………………………………………..
۱-۷-۳ معیارهای ورود به مطالعه…………………………………………………………………………………
۲-۷-۳ معیارهای خروج از مطالعه………………………………………………………………………………………………………..
۸-۳ ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………
۹-۳ خلاصه روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………
۱۰-۳ اعتبار و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….
۱۱-۳ روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها…………………………………………………………………………………………………….
۱۲-۳ ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل چهارم: یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….
۱-۵ تعبیر و تفسیر یافته ها و مقایسه آن با سایر مطالعات…………………………………………………………………………………
۲-۵ نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۵ کاربرد یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۳-۵ کاربرد در حیطه بالینی………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۳-۵ کاربرد در حیطه اموزش پرستاری……………………………………………………………………………………………………….
۳-۳-۵ کاربرد در حیطه مدیریت پرستاری………………………………………………………………………………………………………
۴-۳-۵ پیشنهادات برای مطالعات آتی…………………………………………………………………………………………………………….
۴-۵ محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست جداول
جدول ۱: برخی از مشخصات فردی و اجتماعی شرکت کنندگان…………………………………………………………………………..
جدول ۲میانگین و انحراف معیار میزان درد و اضطراب بیماران تحت عمل جراحی در سه گروه مورد مطالعه در زمان های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
جدول ۳: مقایسه میانگین و انحراف معیار میزان درد و اضطراب بیماران تحت عمل جراحی در سه گروه مورد مطالعه قبل و ۸ ساعت بعد از جراحی…………………………………………………………………………………………………………………………
جدول۴: مقایسه اختلاف میانگین تغییرات میزان درد و اضطراب قبل و ۸ ساعت بعد از جراحی در بین گروهها با استفاده از پس آزمون توکی…………………………………………………………………………………………………………………………….
جدول ۵: مقایسه اختلاف میانگین تغییرات میزان درد و اضطراب قبل و ۱۶ ساعت بعد از جراحی در سه گروه مورد مطالعه با استفاده از آزمون ANOVA………………………………………………………………………………………………………….

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.