۲-۱ اهداف پژوهش
۱-۲-۱ هدف کلی
تاثیر دو روش موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران کوله سیستکتومی
۲-۲-۱ اهداف اختصاصی
۱) تعیین و مقایسه اختلاف میانگین نمرات درد و اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه موسیقی ۸ و ۱۶ ساعت پس از جراحی
۲) تعیین و مقایسه اختلاف میانگین نمرات درد و اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه رایحه درمانی ۸ و ۱۶ ساعت پس از جراحی
۳) تعیین و مقایسه اختلاف میانگین نمرات درد و اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل ۸ و ۱۶ ساعت پس از جراحی
۴) تعیین و مقایسه اختلاف میانگین نمرات درد و اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروههای مورد مطالعه (موسیقی درمانی، رایحه درمانی) و کنترل ۸ و ۱۶ ساعت پس از جراحی
هدف کاربردی
امید است نتایج این مطالعه بتواند با روشهای غیر دارویی پرستاری همچون (موسیقی و رایحه درمانی) که بدون عارضه جانبی می باشند، جهت کاهش اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی عمومی که فشار جسمانی ، روانی و عاطفی را برای برای بیماران تحمیل می کند و منجر به تحمیل هزینه اضافی جهت درمان و مراقبت می شود، موثر واقع شود.
فرضیات پژوهش
۱) اضطراب بیماران گروه مداخله (موسیقی و رایحه درمانی ) با گروه کنترل متفاوت است.
۲) درد بیماران گروه مداخله (موسیقی و رایحه درمانی ) با گروه کنترل متفاوت است.
پیش فرض های پژوهش

  1. رایحه درمانی با اسانس روغنی در کاهش سطح اضطراب و تسکین درد بیماران جراحی عمومی مورد استفاده قرار می گیرد (۳۴).
  2. از رایحه درمانی برای تسکین درد، اضطراب، افسردگی، بی خوابی، خستگی و آسم استفاده می شود (۳۴, ۳۵).
  3. موسیقی با انحراف حواس و کاهش تمرکز بیمار باعث کاهش احساس درد و اضطراب بیمار می گردد (۳۶).
  4. طب مکمل و جایگزین برای بیماری های شایعی نظیر مشکلات کمر، سردرد، اضطراب و افسردگی استفاده میشود (۳۷).

تعریف واژه ها
اضطراب
تعریف نظری:
اضطراب عبارتست از یک احساس ناخوشایند ذهنی بیم، ناراحتی، تنش و دلواپسی مبهم که با یک یا چند علامت ذهنی مثل احساس خالی شدن سر دل، تنگی قفسه سینه، تپش قلب، تعریق، سردرد و بیقراری همراه است (۳۸).
تعریف عملیاتی:
در این مطالعه جهت سنجش اضطراب از مقیاس سنجش دیداری VAS که به شکل یک نمودار ۱۰ سانتیمتری است استفاده شد. که یکطرف آن عبارت بدون اضطراب و طرف دیگر آن عبارت اضطراب شدید نوشته شده است. برای اندازه گیری اضطراب با این ابزار، ضمن نشان دادن آن به بیمار از وی خواسته شد اضطرابی را که احساس می کند با نشان دادن اعداد روی مقیاس که در دامنه ۰ تا ۱۰ می باشند مشخص کند. اضطراب پایه بیماران، ساعت ۹ شب قبل از عمل جراحی اندازه گیری و ثبت شد. در ضمن صحت و دقت ابزار ارزشیابی VAS جهت سنجش درد و اضطراب توسط محسنی و همکاران ( ۱۳۹۱) مورد تایید قرار گرفته و بعد از آن در داخل کشور در مطالعات متعدد مورد استفاده قرار می گیرد.
درد
تعریف نظری:
درد یک تجربه ناخوشایند حسی و عاطفی است که در اثر یک صدمه بافتی واقعی یا بالقوه ایجاد می شود (۳۴).
تعریف عملیاتی:
در این مطالعه جهت سنجش درد از مقیاس سنجش دیداری VAS که به شکل یک نمودار ۱۰ سانتیمتری است استفاده شد. که یکطرف آن عبارت بدون درد و طرف دیگر آن عبارت درد شدید نوشته شده است. برای اندازه گیری درد با این ابزار، ضمن نشان دادن آن به بیمار از وی خواسته شد شدت دردی را که احساس می کند با نشان دادن اعداد روی مقیاس که در دامنه ۰ تا ۱۰ می باشند مشخص کند. درد پایه بیماران بعد از عمل و قبل از انجام مداخلات، اندازه گیری و ثبت شد. در ضمن صحت و دقت ابزار ارزشیابی VAS جهت سنجش درد و اضطراب توسط محسنی و همکاران ( ۱۳۹۱) مورد تایید قرار گرفته و بعد از آن که در داخل کشور در مطالعات متعدد مورد استفاده قرار می گیرد.
رایحه درمانی
تعریف نظری:
رایحه درمانی یعنی استفاده از روغن های ضروری کنسانتره شده از انواع مختلف گیاهان، گلها (اسانس گل محمدی و …) و سایر قسمت های گیاهان(گل و میوه) جهت درمان انواع مختلف بیماریها است (۳۹).
تعریف عملیاتی:
در این مطالعه ده قطره گلاب با غلظت ۱۲درصد (شرکت درین گلاب کاشان- پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت : ۵۳۳۳) به نسبت یک دهم رقیق شده با آب مقطر، با استفاده از قطره چکان در کف دست بیمار چکانده و توصیه شد که پس از مالیدن کف دست ها بهم، دست ها را در فاصله دو و نیم تا پنج سانتی متری بینی نگه داشته و به مدت سه دقیقه استشمام نماید. که این مداخله ۸ و ۱۶ ساعت پس از انجام عمل جراحی در حالی که نیم ساعت از زمان انجام مداخله گذشته بود با استفاده از مقیاس VAS درد و اضطراب بیماران اندازه گیری و ثبت شد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است