تحقیق رایگان درباره دانشگاه الزهراء، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :
3. فرضيه هاي پژوهش
در پاسخ به اين پرسش ها با مطالعه انديشه ها و آثار بنيانگذار جمهوري اسلامي اين فرضيه ها مورد بررسي است که؛
1. کارآمدي سياسي و تلاش براي تحقق اهداف نظام سياسي مورد تاکيد بنيانگذار جمهوري اسلامي است رهبر کبير انقلاب اسلامي از منظر جهان بيني توحيدي و ارزشهاي ديني به مقوله حکومت داري، اهداف نظام سياسي و روشهاي تحقق آن نگريسته، و کارآمدي سياسي در گرو پايبندي فکري و عملي به تعاليم اسلامي است.
2. ايشان در کارآمدي سياسي همواره بر لزوم انجام وظايف و تکاليف الهي که بر عهده کارگزاران و دولتمردان و بخشهاي مختلف جامعه است, تأکيد داشتند.
3. کارآمدي سياسي مورد نظر ايشان مبتني بر ارزشها و جهانبيني اسلامي در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي است و در حوزه مديريت سياسي، نظام سياسي مکلف به رعايت شاخصه هايي نظير علم و آگاهي، عقلانيت و اجتهاد، مقتضيات زمان و مکان، آرمانگرايي واقع بينانه، مديريت شايسته سالار، حسن تدبير، انتقاد پذيري و مشورت و … مي باشد که نقش بسيار مهمي در کارآمدي سياسي و موفقيت نظام اسلامي در تحقق اهداف خويش دارد.
از اين منظر تکليف گرايي بر کارآمدي سياسي و مولفه هاي سنجش آن (اهداف، امکانات و موانع) تاثير مستقيم دارد و علي رغم اينکه تمامي نکات مثبت و مفيدي که در ساير نظريه ها وجود دارد، در اين نظريه اخذ مي شود، نمي توان کارآمدي نظام اسلامي را بر اساس ساير الگوهاي رقيب نظير تئوري سيستمي، تئوري توفيق، رضايت شهروندان و… دانسته و مورد سنجش قرار گيرد.
از اين رو فرضيه اصلي تحقيق حاضر عبارت است از اينکه در ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي:
” تکليف گرايي تأثير مهمي در تحقق کارآمدي سياسي و ارزيابي ميزان تحقق آن دارد.”

4. مفاهيم و متغيرها
در تحقيق حاضر متغير مستقل عبارت است از “تکليف گرايي”. در تکليف گرايي انگيزه و راهنماي انديشه، عمل و کنش سياسي، انجام وظيفه ديني و تبعيت از دستورات الهي است. مهمترين شاخصه‏هاي تکليف گرايي که ارتباط مستقيمي با کارآمدي سياسي نظام اسلامي دارند عبارتند از التزام بينشي و رفتاري به: 1. وحي انديشي و خدامداري؛ 2. عقل‏گرايي اسلامي؛ 3. علم جويي؛ 4. رعايت مصالح عامه؛ 5. کارشناسي ، تدبير و دور انديشي؛ 6. آموزه ها و ارزشهاي ديني.
و متغير وابسته تحقيق حاضر” کارآمدي سياسي” است. كارآمدي سياسي عبارت است از “موفقيت نظام سياسي در تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع ” مهمترين شاخص‏هاي کارآمدي سياسي از منظر تکليف گرايي عبارتند از؛ الف . در مرحله تشخيص تکليف: 1. اهميت دادن به اطلاعات؛ 2. اهتمام به کارشناسي و توانايي هاي علمي و تجربي جامعه؛ 3. تدوين استراتژي کلان؛ 4. اهتمام به برنامه ريزي و مقتضيات زمان و مکان؛ 4. ايجاد نظام تصميم سازي و تصميم گيري عقلاني؛ 5. رعايت دو اصل واقع بيني و آرمانگرايي؛ و … .
ب . در مرحله انجام تکليف: 1. ايجاد ساختارها و سامان دهي مناسب؛ 2.قانون گرايي؛ 3. شايسته سالاري؛ 4. مشورت و کارشناسي؛ 5. مشارکت مردمي؛ 6.نظارت و پاسخگوئي؛ و … .

5 .سابقه پژوهش
بر اساس بررسي هاي مفصل و طولاني مدتي که انجام شد، چنين تحقيق جامعي- که به بر اساس مدلي نظري و علمي، به بررسي کارآمدي سياسي و تکليف گرايي از منظر بنيانگذار جمهوري اسلامي و رابطه ميان اين دو پرداخته باشد- در قالب کتاب، پايان نامه و مقاله انجام نشده، هرچند تحقيقات مفيدي پيرامون متغيرهاي پژوهش و برخي بخشهاي تشکيل دهنده آن در منابع ذيل قابل استفاده و دستيابي است:
1. 5. انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي:
1. موسوي خميني، سيدروح الله، 1383، صحيفة نور، تهران: انتشارات سازمان مدارك فرهنگي؛ 2. موسوي خميني، سيدروح الله، صحيفة امام، 1387، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني؛ 3. موسوي خميني، سيدروح الله، ولايت فقيه، 1357، تهران: انتشارات اميركبير؛ 4. موسوي خميني، سيدروح الله، وصيتنامه سياسي الهي رهبر کبير انقلاب اسلامي، 1369، تهران: اسوه؛ 5. قاضي زاده، کاظم، انديشه هاي فقهي- سياسي امام خميني، 1377، تهران: مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري؛ 6. دهشيري، محمدرضا، درآمدي بر نظريه سياسي امام خميني، 1379، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامي؛ 7. عبدالحسين، ضميري، حکمراني مطلوب در انديشه سياسي امام خميني، 1388، تهران: دفتر گسترش توليد علم؛ 8. جهان بزرگي، احمد، انديشه سياسي امام خميني، 1381، تهران: دانش و انديشه معاصر؛ 9. نرم افزار روح الله(2)؛ و… ، در اين منابع مي توان به ديدگاههاي بنيانگذار جمهوري اسلامي پيرامون مباحث و موضوعات سياسي دست يافت.
2. 5. مباحث نظري پيرامون کارآمدي سياسي
1. آلموند و پاول، چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي، ترجمه طيب، عليرضا، 1381 تهران: مرکز آموزش مديريت دولتي؛ 2. ژان بلاندل، حكومت مقايسه اي، ترجمه مرشدي زاده، علي، 1378 ، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي؛ 3. قوام، عبدالعلي، سياست هاي مقايسه اي، 1373، تهران: سمت؛ 4. چيلكوت، رونالد، نظريه هاي سياست مقايسه اي، ترجمه بزرگي، وحيد، طيب، عليرضا، 1377، تهران: خدمات فرهنگي رسا؛ 5 . سيف زاده، حسين، مدرنيته و نظريه هاي جديد علم سياست، 1379، تهران: نشر دادگستر؛ 6. لوسين پاي و ديگران، بحران ها و توالي ها در توسعه سياسي، ترجمه خواجه سروي، غلامرضا،1380، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي؛ 7. ابوالحمد، عبدالحميد، مباني علم سياست، 1376، تهران: توس؛ 8. لاريجاني، محمدجواد، حکومت مباحثي در مشروعيت و كارآمدي، 1373، تهران: سروش.
به غير از کتاب اخير که بخشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *