(جدول-الف -۲)پیشینه تحقیقات انجام شده

فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
در این فصل به بررسی روش تحقیق پرداخته می­ شود که بر اساس موضوع، روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، ابزارهای اندازه گیری و چگونگی تعیین روایی و محاسبه پایائی آن، نوع پرسش نامه و روش­های تجزیه و تحلیل داده ­ها ارائه می­ شود.
۳-۱ روش پژوهش:
با توجه به اینکه در این پژوهش به بررسی میزان صلاحیت­های حرفه­ای دبیران دبیرستان­های شهر کرمان پرداخته شده است مطالعه تک متغیری وشبه تجربی است.
۳-۲ جامعه آماری ونحوه انتخاب نمونه پژوهش:
جامعه آماری پژوهش عبارت است از: کلیه دبیران مقطع متوسطه ناحیه۱ شهرکرمان، دربخش دولتی وغیردولتی، درسال ۹۰ ـ ۹۰ که تعداد۵۱۵نفرمی باشند.
نمونه عبارت است از زیر مجموعه ­ای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن جامعه است. (دلاور، ۱۳۸۲ ص۹)
برای تعیین حجم نمونه براساس جدول مورگان تعداد۲۲۰ نفر از دبیران به صورت تصادفی خوشه ای چندمرحله ای ۴دبیرستان دخترانه ۲دبیرستان دولتی ،۲دبیرستان غیردولتی و۴دبیرستان پسرانه ۲دبیرستان دولتی،۲دبیرستان غیردولتی ودرنهایت به صورت تصادفی ساده بین دبیران پرسشنامه ارائه گردید.
۳-۳ ابزارجمع آوری داده ­ها:
در این پژوهش برای جمع­آوری داده ­ها از پرسش­نامه محقق ساخته پایان نامه سهیلادادوراستفاده شده است .پرسش­نامه دارای دو بخش است که بخش اول آن شامل ۷ سوال، اطلاعات فردی و بخش دوم شامل ۱۶سوال مربوط به اطلاعات مهارتی معلمان، که به صورت بسته پاسخ و با مقیاس پنج درجه ای لیکرت، باطیف پنج گزینه­ای خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم باارزش عددی ۱-۲-۳-۴-۵-تهیه شده که هر سوال میزان مهارت دبیران را می­سنجد.
۳-۴روایی وپایائی :
براساس مرورمتون وپیشینه تحقیق وبراساس مبنای نظری تحقیق پرسشنامه تدوین گردید.روائی محتوایی پرسشنامه راصاحبنظران تائیدکردندوپایائی آن پس ازاجرای مقدماتی ازطریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۸۳/۰ بدست آمد که مشخص شد که پرسش­نامه از پایایی خوبی برخوردار است.

۳-۵ روش تحلیل آماری داده ها
برای تحلیل داده های آماری، اطلاعات با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
از آمار توصیفی جهت رسم جداول توزیع فراوانی، رسم نمودار و درصدگیری و از آمار استنباطی، جهت بررسی سوالات تحقیق با بهره گرفتن از مدل ضریب همبستگی پیرسون ،جدول توافقی وآزمون استقلال ازتفاوت بین صلاحیت حرفه ای دبیران زن ومردمدارس دولتی وغیردولتی ،وآزمون میانگین به منظوربه دست آوردن نمره صلاحیت حرفه ای استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل یافته های پژوهشی
مقدمه:
این فصل حاوی نتایج پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن­ها می­باشد و داده ­های حاصل از پرسشنامه به صورت جدول توزیع فراوانی و نمودار ستونی تهیه و درج گردید در این فصل داده ­های جمع­آوری شده در دو بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در بخش نخست با بهره گرفتن از تکنیک­های آمار توصیفی، ویژگی های جامعه مورد مطالعه توصیف خواهد شد. در بخش دوم با بهره گرفتن از تکنیک های آمار استنباطی، رابطه­ هر یک از متغیرها را مورد بررسی قرار می­گیرد.
۴-۱-۱بخش اول: آمار توصیفی
جنسیت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزینه زن مرد جمع
فراوانی ۱۲۰ ۱۰۰ ۲۲۰
درصد فراوانی ۵/۵۴% ۵/۴۵% ۱۰۰%

 

جدول فراوانی مربوط به جنسیت (۴-۱)
از مجموع ۲۲۰ نفر نمونه مورد نظر۵/۵۴درصد از دبیران زن و بقیه دبیران مرد می باشد.
نمودار درصد فراوانی مربوط به جنسیت (۴-۱)

میزان تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *