مطابق اطلاعات مندرج در جدول ۳۲-۴ ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی باورهای ریاضی، دانش مفهومی وخرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با انگیزش درونی دانش‌آموزان برابر باMR = 0/66 که در سطح p = 0/024معنی‌داراست و ضریب تعیین ۴۳/۰ می‌باشد. این بدان معنی است که ۴۳% واریانس مربوط به انگیزش درونی دانش‌آموزان به وسیله متغیرهای مستقل، باورهای ریاضی، دانش مفهومی، خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان تبیین می‌شود. ضرایب استاندارد باورهای ریاضی ()، دانش مفهومی ()، احساسات ()، ابزار تدریس () و واحدهای گذرانده () می‌باشد. معنی‌داری ضرایب نشان می‌دهد که به ازای افزایش یک واحد باورهای ریاضی و دانش مفهومی معملان به ترتیب ۳۶/۰ و ۴۸/۰ به انگیزش درونی دانش‌آموزان اضافه می‌شود و به ازای افزایش یک واحد احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان به ترتیب ۲۳/۰ و ۱۷/۰ و ۰۹/۰ از انگیزش درونی دانش‌آموزان کم می‌شود. همچنین، مطابق اطلاعات جدول ۳۳-۴ پیش‌بینی نمره انگیزش درونی () دانش‌آموزان از روی نمرات متغیرهای مستقل معلمان (x)، نمرهB، توسط معادله رگرسیون زیر امکان‌پذیر است:
۸/۶۸ + ۰/۰۱۴x1+ 0/178x2– 0/88x3– 0/07x4 – ۰/۰۸x5
فرضیه ۹- باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با خرده مقیاس عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه معنی‌دار دارد.
۱-۹ باورهای ریاضی معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۲-۹ دانش مفهومی معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۳-۹ احساسات معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۴-۹ ابزار تدریس معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۵-۹ واحدهای گذرانده معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
جدول ۳۴-۴ ضرایب همبستگی ساده نمره‌های باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان را نشان می‌دهد.
جدول ۳۴-۴: ضرایب همبستگی ساده نمره‌های باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با خرده مقیاس عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

متغیر وابسته متغیر مستقل ضریب همبستگی سطح معنی داری
عزت نفس ریاضی باورهای ریاضی ۲۸۲/۰ ۱۵/۰
دانش مفهومی ۳۷۲/۰ ۰۵/۰
احساسات ۲۷۲/۰- ۱۷/۰
ابزار تدریس ۲۳۶/۰- ۲۳/۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.