ابزار تدریس

۰/۱۰۷

۰/۲۵

۱/۳۳

۰/۱۹

واحدهای گذرانده

-۰/۱۵۲

-۰/۱۶

-۰/۷۵

۰/۴۵

عدد ثابت

۱۲/۴۰

مطابق اطلاعات مندرج در جدول ۳۶-۴ ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی باورهای ریاضی، دانش مفهومی وخرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان برابر باMR = 0/65 که در سطح p = 0/031معنی‌داراست و ضریب تعیین نیز ۴۲/۰ می‌باشد. این بدان معنی است که ۴۲% واریانس مربوط به عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان به وسیله متغیرهای مستقل، باورهای ریاضی، دانش مفهومی، خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان تبیین می‌شود. ضرایب استاندارد باورهای ریاضی ()، دانش مفهومی ()، احساسات ()، ابزار تدریس () و واحدهای گذرانده () می‌باشد. معنی‌داری ضرایب نشان می‌دهد که به ازای افزایش یک واحد باورهای ریاضی، دانش مفهومی و ابزار تدریس معلمان به ترتیب ۲۸/۰، ۴۷/۰ و ۲۵/۰ به عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان اضافه می‌شود و به ازای افزایش یک واحد احساسات و واحدهای گذرانده معلمان به ترتیب ۱۵/۰ و ۱۶/۰ از عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان کم می‌شود. همچنین، مطابق اطلاعات جدول ۳۷-۴ پیش‌بینی نمره عزت نفس ریاضی () دانش‌آموزان از روی نمرات متغیرهای مستقل معلمان (x)، نمره B، توسط معادله رگرسیون زیر امکان‌پذیر است:
۱۲/۴۰ + ۰/۰۱x1+ 0/18x2– 0/062x3+ 0/107x4 – ۰/۱۵۲x5
فرضیه ۱۰- باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده با خرده مقیاس علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه معنی‌دار دارد.
۱-۱۰ باورهای ریاضی معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۲-۱۰ دانش مفهومی معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۳-۱۰ احساسات معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۴-۱۰ ابزار تدریس معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
۵-۱۰ واحدهای گذرانده معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.
جدول ۳۸-۴ ضرایب همبستگی ساده نمره‌های باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان را نشان می‌دهد.
جدول ۳۸-۴: ضرایب همبستگی ساده نمره‌های باورهای ریاضی، دانش مفهومی و خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با خرده مقیاس علاقه به ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

متغیر وابسته متغیر مستقل ضریب همبستگی سطح معنی داری
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.