فصل اول: ضرورت و کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۲
۲-۱- بیان مسأله پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۳
۳-۱- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….. ۵
۵-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………….. ۶
۶-۱- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ۶
۸-۱- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………..۷
۹-۱- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۸
۱۰-۱- تعریف مفاهیم و اصطلاحات خاص …………………………………………………………… ۸
فصل دوم: ادبیات موضوع
۱-۲- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….۱۰
بخش اول: مرور ادبیات موضوع………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۲- مرور ادبیات ساختارسازمانی…………………………………………………………………………….۱۴
۳-۲- مرور ادبیات فساد………………………………………………………………………………………….۳۳
بخش دوم: پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….۵۳
بخش سوم: معرفی بانک ملی ایران …………………………………………………………………………….۵۹
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۲-۳- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۳-۳- دستهبندی مفهومی …………… …………………………………………………………………………..۶۷
۴-۳- طراحی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………..۶۹
۵-۳- بررسی محتوای پرسشها………………………………………………………………………………. ۶۹
۶-۳- تدوین پرسشنامه …………… ……………………………………………………………………………۷۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… ۸۰
۲-۴- جمع بندی و توصیف داده ها ……………………………………………………………………… ۸۰
۳-۴- بررسی سئوال های تحقیق …………………………………………………………………………….۸۶
۴-۴- بررسی پرسش باز ……………………………………………………………………………………… ۱۰۹
۵-۴- آزمون پایایی ………………………………………………………………………………………………۱۱۳
۶-۴- بررسی تاثیر گروههای مختلف بر پرسشها………………………………………………………۱۱۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۱-۵- مقدمه……… …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
۲-۵- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………….. ۱۱۹
۳-۵- نتایج حاصله از یافته ها و مقایسه آنها با پیشینه تحقیق ………………………………… ۱۲۰
۴-۵- جمع بندی پیشنهادات برای بانک ملی ایران ………………………………………………… ۱۲۹
۵-۵- جمع بندی کلی و ارائه پیشنهاد برای سازمانهای اداری……………………………………۱۳۰

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.