• دستیابی به ساختار سازمانی مناسب برای کاهش فساد اداری

اهداف فرعی عبارتند از:

  • دستیابی به چگونگی رابطه رسمیت و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی رابطه پیچیدگی و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی رابطه تمرکز و کاهش فساد اداری

۶-۱- روش تحقیق
با توجه به طبقه بندی تحقیقات، این تحقیق بر اساس هدف، از نوع اکتشافی و توسعهای، بر اساس نحوه گردآوری داده ها (روش تحقیق) تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و براساس مکان مطالعه از نوع میدانی است که در جامعه مدیران ارشد و کارشناسان بانک ملی ایران به گردآوری اطلاعات پرداخته است.به منظور انجام تحقیق، مراحل ارائه شده در شکل ۱-۱ مورد استفاده قرار می گیرد:
بررسی ادبیات موضوع در مورد ساختار سازمانی و فساد اداری و ارتباط این دو
استخراج مفاهیم و معیارها در زمینه ساختار سازمانی و فساد اداری و ارتباط این دو
ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم در زمینه بهبود ساختار سازمانی برای کاهش فساد اداری در بانک ملی ایران
تحلیل علل فساد اداری در بانک ملی ایران و مقایسه یافته ها با پیشینه تحقیق
تجزیه و تحلیل پاسخ پرسشنامه ها به وسیله نرم افزار های اکسل و SPSS
تهیه پرسشنامه و بررسی و نهایی سازی آن با کمک خبرگان
بومی سازی مفاهیم و معیارهای تهیه شده به کمک مصاحبه با خبرگان بانک و اساتید دانشگاه
گروه بندی مفهومی معیارها در زمینه ساختار سازمانی و فساد اداری و ارتباط این دو
شکل ۱-۱٫ مراحل انجام تحقیق
۸-۱- قلمرو تحقیق
الف. قلمرو مکانی: بانک ملی ایران در محدوده ستاد و صف شهر تهران
ب. قلمرو زمانی: سال ۹۰
۹-۱- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری:
واحدهای ستاد و صف بانک ملی ایران که طبق آمار دریافتی از اداره کل سرمایه انسانی بانک ملی ایران ۱۱۰۱۷ نفر می باشند. که از ۱۸۱۱ نفر را زن و ۹۲۰۶ نفر را مرد تشکیل شده است.
نمونه آماری:
تعداد نمونه با توجه به فرمول ۳۱۱ نفر تعیین شد.
۱۰-۱- تعریف مفاهیم (واژه ها) و اصطلاحات خاص

  • مشتری

شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی (متصدی در زمان سررسید تسهیلات) و شرکتهای زنجیره ای است که از مؤسسه اعتباری تسهیلات دریافت نموده و یا بر اثر یک رویداد ، قرارداد و یا معامله با مؤسسه اعتباری ، تعهدی مبنی بر خروج مبالغی توسط مؤسسه اعتباری در قبال آنان پذیرفته شده است و احتمال پرداخت مبلغی توسط مؤسسه اعتباری مذکور در آینده وجود داشته باشد.

  • تسهیلات

تسهیلات (اعم از ریالی و ارزی) شامل خالص تسهیلات اعطایی به اشخاص (به استثناء سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی)، تسهیلات اعطایی بین بانکی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده، بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار، پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده بابت عقود، کالای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین/ اسناد و بروات خریداری شده می باشد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.