• تنها بخشی که از بوروکراسی که دارای قوانین و مقررات رسمی است ستاد پشتیبانی است که فعالیتهای آن بر دادن خدمات به هسته عملیاتی متمرکز است.
 • نقاط قوت و ضعف ساختار بوروکراسی حرفه‌ای:
  نقاط قوت:

  • وظایف تخصصی با کارایی زیاد انجام می‌شود و درعین حال متخصصان از استقلال و آزادی عمل برخوردارند.

  نقاط ضعف:

  • تاکید بر واحدهای فرعی( همانند بوروکراسی ماشینی) موجب تعارض بین واحدها می‌شود.
  • هرکدام از بخشهای حرفه‌ای هدفهای خاص خود را تعقیب میکنند و آن را برتر از اهداف کل سازمان می‌دانند.

  تفاوت بوروکراسی ماشینی با بوروکراسی حرفه‌ای:
  در هردو بوروکراسی ماشینی و حرفه‌ای متخصصان در اتخاذ تصمیمها تابع قوانین و مقررات بوده و این امر آزادی عمل آنها را محدود می‌سازد. تنها تفاوت در این است که در بوروکراسی حرفه‌ای قوانین به‌وسیله خود متخصصان وضع می‌شود. حال اگر استانداردهای حرفه‌ای و اصول اخلاقی غیر منعطف باشند مانع اثربخشی سازمان خواهند بود.
  چه موقع از بوروکراسی حرفه‌ای استفاده می‌کنیم؟
  در مواردی که سازمان بزرگ باشد،‌محیط پیچیده و باثبات باشد و تکنولوژی تکراری نهادی شده و از طریق حرفه‌ای گرایی وجود داشته باشد.

  • محیط پیچیده و باثبات به‌این معناست که سازمان ملزم به‌بکارگیری مهارتهای پیچیده است که فقط می‌تواند از طریق آموزش رسمی و برنامه‌های کارآموزی یادگرفته شوند اما ثبات کافی برای تعریف دقیق و استاندارد این مهارتها وجود ندارد. (منوریان ص۶۶)

  د) ساختار بخشی(شعبه‌ای):
  ویژگیها:

  • ساختار بخشی مجموعه‌ای از واحدهای مستقل است که خود دارای ساختار بوروکراسی ماشینی‌اند و فعالیت آنها به‌وسیله دفاتر مرکزی هدایت می‌شوند.
  • به‌دلیل استقلال بخشها قدرت در دست مدیریت میانی است که امور را کنترل می‌کند.
  • بخشها در گروههای وظیفه‌ای، یا تقسیم کار در سطح بالا،‌رسمیت زیاد و اختیار متمرکز در دست مدیران سازمان‌دهی می‌شوند.

  نقاط قوت و ضعف ساختار بخشی:
  نقاط قوت:

  • برخلاف بوروکراسی ماشینی که برتری هدفهای واحدهای وظیفه‌ای در قبال اهداف کلی سازمان است در ساختار بخشی از طریق واگذاری کامل اختیارات و مسئولیتهای تولید، بازاریابی و فروش کالا یا خدمات به یک واحد این نارسائی برطرف می‌شود و با تاکید بر مسئولیت‌پذیری بیشتر، بر نتایج تاکید می‌شود.
  • فارغ شدن مسولان ادارات مرکزی از عملیات جاری و روزمره و توجه به مسائل استراتژیک و بلندمدت .
  • تاکید بر تخصص گرایی دارد و خود وسیله‌ای است برای آموزش و تربیت مدیران زیرا با اعطاء استقلال و مسئولیت فردی فرصتی برای مدیران فراهم می‌سازد تا یک سازمان را به تمام و کمال اداره کنند و دیدگاهی کلی‌گرا بدست آورند.
  • عملکرد واحدهای غیراثربخش تاثیر چندانی بر دیگر واحدها ندارد و میتوان واحدهای مستقل را با کمترین تاثیر بر کل سازمان از مجموعه سازمان کنار گذارد. درنتیجه ریسک پذیری سازمان کاهش می‌یابد.
  • واحدهای مستقل علاوه بر برخورداری از مزایای تخصص گرایی از مزایای صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در برنامه‌ریزی، جذب سرمایه و توزیع ریسک نیز بهره می جویند.(رابینز ،۲۵۰)

  نقاط ضعف:

   دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است