جدول ۳-۳ پرسشهای طراحی شده برای پژوهش حاضر را نشان میدهد. در ادامه هر یک از گروههای استخراج شده بررسی میشوند.

  • رسمیت (قوانین و مقررات – نظارت و کنترل)

سوالات ۱ تا ۸ و ۳۴-۳۸ و ۳۰ اندازه گیری میزان رسمیت در بانک ملی را پوشش می دهند. اگر تحلیل آماری رسمیت بالا در بانک ملی را نتیجه دهد یعنی رویه های رسمی زیادو شیوه های انجام کار به طور دقیق مشخص اند.
اگر شغلی از میزان رسمیت بالایی برخوردار باشد، متصدی آن، برای انجام دادن فعالیتهای مربوط به آن شغل و اینکه چه موقعی انجام شود و چگونه باید انجام گردد از حداقل آزادی عمل برخوردار است. درچنین حالتی از کارکنان انتظار می رود همیشه نهاده های یکسانی را باروش معینی به کار برند که به نتایج از پیش تعییـــن شده ای منجر گردد. ، از این رو وقتی رسمیت بالاست، شرح شغلهای مشخص، قوانین و مقررات زیاد و دستورالعملهای روشندرخصوص فرایند کاردرسازمان وجود دارند. وقتی رسمیت کم است رفتار کارکنان به طـــــور نسبی می تواند برنامه ریزی نشده باشد. در چنین موقعیتی، افراد در مشاغل خــــــود در به کارگیری نقطه نظرات خود از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.

  • پیچیدگی

سوالات ۹ تا ۱۰: میزان پیچیدگی موجود در بانک ملی را اندازه گیری می کنند.
پیچیدگی به میزان تفکیکی اشاره می کند که در سازمانوجود دارد، و به سه دسته تقسیم می شود؛ تفکیک افقی که میزان یا حد تفکیک بینواحدهای سازمانی براســـاس موقعیت اعضای سازمان را نشان می دهد، تفکیک عمودی که بهعمق یا ارتفاع سلسله مراتب سازمانی نظر دارد ،تفکیک براساس مناطق جغرافیایی کهبه میزان پراکندگی واحدها و امکانات و نیروهای انسانی از لحاظ جغرافیایی اشاره‌ دارد
وقتی حرفه های متعدد درسازمانی وجود دارند که به دانش تخصصی و مهارت علمی نیاز دارند، سازمان از پیچیدگی بیشتری برخوردار است، زیرا موقعیتهای شغلی متفاوت‌ افراد، ارتباطات را کندکرده و مدیریت را درخصوص هماهنگی بین فعالیتهای آنها، بامشکل مواجه می‌کند.

  • تمرکز

سوالات ۱۱ تا ۱۴ تمرکز یا عدم تمرکز سازمانی در بانک ملی را اندازه می گیرد.
تمرکز به سطوحی از سلسله مراتب اختیارات اطلاق می شود که می تواند تصمیماتی را بگیرند. درسازمانهای متمرکز، مدیران ارشد و آنــــــان که در رأس سازمان هستند حق تصمیم گیریدارند.در سازمانهای غیرمتمرکز همین تصمیمات در سطوح پایین تر گرفته می شود اگر فردی در رده پایین سازمان نیز تصمیمات متعددی بگیرد، ولی این تصمیمات براساس سیاستهای سازمانی مشخص و برنامه ریزی شده باشد، سازمان مزبور تاحد زیادی متمرکز است.

  • تکنولوژی

سوالات ۱۵ تا ۱۸، می توان میزان بکار گیری بانک ملی از تکنولوژی روز را اندازه گیری کرده و ارتباط آن با فساد اداری در سازمان را بررسی نمود.
با مرور ادبیات موضوع در رابطه با اثر فنآوری اطلاعات بر کاهش فساد اداری، اندازه گیری این شاخص در بانک ملی مفید به نظر می رسد.

  • محیط

سوالات ۱۹ تا ۲۰ با این شاخص به این موضوع که آیا محیط بانک ملی ایران محیط مطمئنی است یا خیر پی برده و در مورد نوع ساختاری که بهتر است داشته باشد پیشنهاداتی خواهیم داد.
محیط سازمان از نیروها و نهادهایی تشکیل می‌شود که خارج از سازمان قرار دارند و به‌صورت بالقوه بر عملکرد سازمان اثر می‌گذارند. محیط می‌تواند بر ساختار اثرات شدید بگذارد.
رابینز معتقد است نامطمئن بودن محیط موجب پیدایش ساختارهای گوناگون شده است. هرقدر محیط پویاتر و نامطمئن‌تر باشد سازمان باید انعطاف‌پذیری بیشتر داشته باشد و درچنین حالتی ساختار ارگانیک موجب افزایش اثربخشی سازمان خواهد شد. برعکس اگر محیط ثابت و پایدار باشد ساختار مکانیکی برای سازمان مناسب‌تر است.

  • آموزش و فرهنگ

سوالات ۲۱ تا ۲۴ و ۳۹ با مرور ادبیات موضوع و نقش اساسی فرهنگ سازمانی در جهت کاهش فساد اداری اندازه گیری این شاخص بسیار ضروری می باشد
مفهوم رسمیت در سازمان ها در راستای فرهنگ مطرح می گردد.می‌توان گفت که فرهنگ و رسمیت دو متغیر مختلف بوده که یک هدف مشترک دارند. وقتی فرهنگ سازمانی قوی است، مدیریت نیاز کمتری به تدوین قوانین و مقررات رسمی به منظور جهت‌دهی به رفتار کارکنان پیدا می‌کند. وقتی که کارکنان، فرهنگ‌ سازمان را پذیرفتند، قوانین و مقررات در وجود آن‌ها نهادینه می‌شوند. نتایج ارائه شده در تحقیق با عنوان نقش فرهنگ سازمانی درپیشگیری از بروزفساد اداری که توسط هاجر آصف انجام شده و در ادبیات موضوع نیز آمده، نشان می دهد که تقویت کار گروهی در سازمان ها و جلوگیری از فردگرایی ،گسترش برنامه های آموزشی درمورد فساد اداری، الگو قرار دادن گروه ها یا افراد با وجدان کاری بالا و نماد سازی، و برپایی اصول اخلاقی مناسب و نظام شایسته سالاری به جای خویشاوند سالاری می تواند به کاهش فساد اداری در سازمان کمک قابل توجهی بکند.

  • منابع انسانی (خدمات رفاهی)

پرسشهای ۲۵-۳۳ بجز ۳۰ امکانات رفاهی پرسنل بانک ملی ایران را ارزیابی میکند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.