۲۵- به چه میزان امکانات رفاهی که بانک ملی در اختیار کارمندان قرار می دهد رضایت آنها را تامین می کند؟
۲۶- به نظر شما حقوق و مزایای دریافتی از بانک ملی نیازهای مالی کارمندان را پوشش می دهد؟
۲۷- تا چه حدود امکانات رفاهی موجود در بانک ملی برای همه افراد یکسان می باشد؟
۲۸- تا چه حدود شرایط ارتقاء شغلی برای همه افراد سازمان یکسان می باشد؟
۲۹- به چه میزان دریافت هدیه از ارباب رجوع برای انجام امور متداول است؟
۳۱- به چه میزان کارمندان سازمان در حین انجام پروژه های اداری در پروژه های شخصی نیز سرمایه گذاری می کنند؟
۳۲- به چه میزان استفاده از امکانات سازمان (اتومبیل، تلفن و…) برای کار شخصی توسط کارکنان دیده می شود؟
۳۳- کسب موفقیت‌های شغلی و سازمانی کارکنان بانک ملی چقدر متناسب با تلاش آنها بوده است؟

۶-۳- تدوین پرسشنامه
به منظور طراحی پرسشنامه موارد مندرج در نمودار ۱-۳ مورد نظر قرار گرفته است.
در ابتدا پرسشنامه اولیه تدوین و تسلیم خبرگان و مدیران گردید و پس از ارائه نظرات و انجام تغییرات و حذف سئوالات نامربوط و پس از حک و اصلاح بر روی پرسشنامه اولیه، پرسشنامه نهایی برای جمع آوری داده ها تهیه شد. جدول ۳-۳ پرسش های نهایی را نشان می دهد.
به منظور آزمون پایایی پرسشنامه ابتدا بصورت پایلوت پرسشنامه میان ۱۰ نفر از مدیران و خبرگان بانک ملی به صورت تصادفی توزیع شد که نتایج حاصله روایی پرسشنامه را تأیید می کرد. که ضریب ۰٫۸۶۳ آلفای کرونباخ را در پی داشت که نشان دهنده پایایی مناسب بود. نتایج مربوط به محاسبه آلفای کروناخ در ضمیمه آورده شده است. بر اساس آزمون پایایی حذف هیچ یک از پرسشهای مندرج در پرسشنامه به افزایش اعتبار پرسشنامه کمکی نمیکند و در نتیجه این پرسشنامه بعنوان نتیجه نهایی بین پرسنل جامعه آماری توزیع شد.
همچنین در انتهای پرسشنامه تعدادی پرسش باز برای اخذ اطلاعات و نظرات افراد شرکت کننده در تحقیق نیز در نظر گرفته شده است.
نمودار ۱-۳:موارد مندرج در طراحی پرسشنامه
طراحی پرسشنامه
ظاهر پرسشنامه
جملهبندی
اندازهگیری
نوع و شکل پرسش
توالی پرسشها
جملهبندی
جهت مثبت به منفی هر پرسش
اطلاعات شخصی
طول و اندازه
مقدمه پرسشنامه
مقیاسبندی
کدگذاری
اعتبار
پایایی
محتوی و هدف پرسش
روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی بود و تعداد نمونه این پژوهش را ۳۱۱ نفر تشکیل دادند که در صورت امکان با حضور محقق و ارائه توضیحات پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. در نهایت ۲۴۶ پرسشنامه برای انجام تحلیلهای آماری لازم برگشت داده شد. توزیع و پراکندگی افراد شرکت کننده بر اساس جمعیت کارشناسان و خبرگان در جدول ۱-۳ آمده است.
جدول ۲-۳ توزیع افراد شرکت کننده

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir