۳-۵ روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ۴۹
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱مقدمه ۵۲
۴-۲ یافته های توصیفی ۵۳
۴-۳ بررسی فرضیه ها ۵۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱مقدمه : ۷۲
۵-۲ نتیجه گیری : ۷۳
۵-۳ پیشنهادات: ۷۷
۵-۳-۱ سایر پیشنهادت کاربردی: ۷۸
فهرست منابع داخلی ۸۲
فهرست جداول
جدول شماره ۴-۱: فرمول محاسبه اندازه اثر بر اساس آمار مورد استفاده ۵۲
جدول شماره ۴-۲: اطلاعات تفصیلی پیرامون پژوهشهای مورد استفاده در فراتحلیل ۵۴
جدول شماره ۴-۳: توزیع فراوانی مقطع زمانی انجام تحقیقات بررسی شده ۵۵
جدول شماره ۴-۴: توزیع فراوانی تعداد فرضیه های مورد بررسی ۵۶
جدول شماره ۴-۵: توزیع فراوانی روش گردآوری اطلاعات ۵۶
جدول شماره ۴-۶: توزیع فراوانی آمارهای استفاده شده در تحقیقات مورد بررسی ۵۷
جدول شماره ۴-۷: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: سن) ۵۸
جدول۴-۸: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: سن) ۵۹
جدول۴-۹: نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده ۵۹
جدول شماره ۴-۱۰: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: جنسیت) ۶۰
جدول۴-۱۱: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: جنسیت) ۶۱
جدول۴-۱۲ : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده(متغیر مستقل: جنسیت) ۶۱
جدول شماره ۴-۱۳: اندازه اثر تحقیقات مرتبط ۶۲
جدول شماره ۴-۱۴: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی) ۶۳
جدول۴-۱۵ : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی) ۶۳
جدول شماره ۴-۱۶: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: احساس محرومیت و آنومی) ۶۴
جدول۴-۱۷: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل آنومی) ۶۴
جدول۴-۱۸ : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل احساس محرومیت) ۶۴
جدول شماره ۴-۱۹: اندازه اثر تحقیقات مرتبط ۶۵
جدول۴-۲۰ : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل پرخاشگری) ۶۵
جدول شماره ۴-۲۱: اندازه اثر تحقیقات مرتبط ۶۶
جدول۴-۲۲: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل اختلافات قومی یا قومگرایی) ۶۶
جدول۴-۲۳ : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده ۶۷
جدول شماره ۴-۲۴: اندازه اثر تحقیقات مرتبط ۶۸
جدول۴-۲۵: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل اختلافات قومی یا قومگرایی) ۶۸
جدول شماره ۴-۲۶: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی) ۶۹
جدول۴-۲۷ : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی) ۶۹
جدول۴-۲۸ : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده (متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی) ۷۰
فهرست نمودار
نمودار ۴-۱: مقطع زمانی انجام تحقیق ۵۵