۳-۳ روش گرد آوری اطلاعات

برای گردآوری اطلاعات در قسمت ادبیات و مبانی تئوریک از منابع کتابخانه ای و برای قسمت اصلی تحقیق فصل ۴ از منابع مرتبط و در دسترس ( پایان نامه ها) استفاده شد.

۳-۴ ابزار گردآوری اطلاعات

مطالعه منابع دست اول در زمینه موضوع تحقیق، ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات این پژوهش را تشکیل می دهد، زیرا در روش فراتحلیل تمامی پژوهشهای مربوط یا تعداد قابل توجهی از آنها باید مورد بررسی قرار گیرد. منظور از منابع دست اول، اصل پژوهشهای انجام شده در زمینه مورد نظر است، زیرا در روش فراتحلیل گزارشهای پژوهشی مختصر قابل استفاده نیست. علاوه بر آن، برای افزایش اعتبار نتایج پژوهشی، همگام انتخاب پژوهشها، بررسیهای زیر مورد توجه قرار گرفت:
الف) آیا با توجه به آماره های موجود امکان محاسبه اندازه اثر وجود دارد؟
ب) آیا پژوهشهای مورد نظر حاوی اطلاعات کافی برای ترکیب کمّی هستند؟
ج) آیا از روش نمونه گیری مناسب استفاده شده است؟
د)آیا از روشهای آماری صحیح استفاده شده است؟
ه) ابزار گرد آوری اطلاعات در هر پژوهش چه بوده و آیا روایی و پایایی آن بررسی شده است؟
در صورتی که ملاکهای فوق در پژوهش صادق بوده آن پژوهش در فراتحلیل گنجانده شده
است.

۳-۵ روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

ترکیب نتایج روش اصلی فراتحلیل است که پس از تبدیل آماره ها به برآورد اندازه اثر ، روش هدجس مورد استفاده قرار خواهد گرفت. روش هدجس یکی از سه روشی است که در سالهای اخیر در میان پژوهشگران عمومیت یافته است (ﺍﺳﺘﺮﻧﻴﺮ، ۲۰۰۳).
رایجترین شاخص های مورد استفاده در فراتحلیل d و r است که د ر پژوهشهای همبستگی و d برای تفاوتهای گروهی به کار می رود. در پژوهش حاضر از r استفاده شده و سایر آماره ها مانند t و x 2 با استفاده از فرمولهای تبدیلی، به r تبدیل شده اند. تفسیر اندازه های اثر بر مبنای رویکرد کوهن(۱۹۷۷) انجام شده است.
همان طور که گفته شد، هدف اساسی فراتحلیل ترکیب اطلاعات پژوهشهای متعددی است که احتمالاً با روشهای گوناگون انجام شده است. برای مثال، اگر در یک پژوهش در سطح مقیاسهای اسمی، فراوانی گزارش شده باشد باید از مجذور خی و اگر در پژوهش دیگر مقایسه دو گروهی انجام شده باشد باید از آزمون r استفاده شود. همچنین، اگر پژوهش رابطه ای باشد باید از ضریب همبستگی و اگر مقایسه چند گروهی باشد باید از تحلیل واریانس استفاده نمود. موضوع فراتحلیل این است که چگونه این نتایج که با روشهای گوناگون انجام شده است با یکدیگر ترکیب می گردد.
اگر خواسته شود این نتایج ترکیب گرد د باید یک متریک مشترک پیدا کرد. این متریک مشترک می تواند g، d و r باشد. G شاخص گلاس، d شاخص کوهن و r ضریب همبستگی است که به عنوان متریک توسط هدجس و اوکلین استفاده شده است.
برای تبدیل x2 به r از فرمول زیر استفاده می شود(فراهانی،فریضی،۱۳۸۴):
n=تعداد آزمودنی هاست.
برای تبدیل t به متریک r از فرمول زیر استفاده می شود:
df = درجه آزادی
برای تبدیل fبه متریکr با توجه به t2=f ، از فرمول زیر استفاده می شود:
میانگین اندازه اثرها از فرمول زیر بدست می آید:
Ni تعداد آزمودنیها در هر تحقیق مستقل و ri ضریب همبستگی در هر تحقیق مستقل است.
اندازه اثر نشان دهنده میزان یا درجه حضور پدیده در جامعه است. هر چه اندازه اثر بزرگتر باشد، درجه حضور پدیده بیشتر است. بر اساس تفسیر اندازه اثر کم، اگر r=0/1 و d=0/2 باشد، اندازه اثر کوهن، اگر r=0/3 وd=0/5 باشد، اندازه اثر متوسط و اگر r=0/5 و d=0/8 باشد، اندازه اثر زیاد است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱مقدمه

دراین فصل، ابتدا دادههای تحقیق با استفاده از آمار توصیفی به صورت جداول خلاصه و جمع بندی و سپس فرضیههای تحقیق به کمک روش استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند. در این مرحله ابتدا اندازه اثر بر حسب رویکرد تحلیل و آماره مورد استفاده تعیین شدند، سپس برای تعیین میزان رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته از آزمون واریانس و توکی استفاده شد. گفتنی است که در تعیین اندازه اثر طبق جدول زیر از فرمول های انتخابی استفاده گردید:

جدول شماره ۴-۱: فرمول محاسبه اندازه اثر بر اساس آمار مورد استفاده

ردیف ابزار تحلیل آماره فرمول محاسبه اندازه اثر
۱ رگرسیون Tمرتبط با بتا
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است