مبحث بیست و یکم : تعذر وفا به مدلول عقد ………………………………………………………………..

۱۹۹

مبحث بیست و دوم : قاعده المومنون عند شروطهم …………………………………………………….

۲۰۲

مبحث بیست و سوم : قاعده غرر……………………………………………………………………………………..

۲۱۳

مبحث بیست و چهارم : قاعده ربا…………………………………………………………………………………….

۲۱۶

مبحث بیست و پنجم : قاعده لاضرر………………………………………………………………………………..

۲۲۱

بخش دوم : نوآوری تطبیقی شهید ثانی……………………………………………………………………………

۲۲۸

بخش سوم : جمع بندی مبانی تطبیقی شهید ثانی…………………………………………………………..

۲۳۲

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….

۲۳۳

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..

۲۳۹

مقدمه
مبانی در سازماندهی اندیشه نقش اساسی دارد. بدون داشتن مبانی نظم فکری امری ناممکن است. از اینرو اندیشه دانشمندان بزرگی چون شهید ثانی همواره بر بنیان مبانی استوار بنا شده است تا آرایی که بیان می کنند متقن باشد. نظرات خاص شهید ثانی با تکیه بر مبانی فقهی خویش اتخاذ شده، به مصاف پنجره های جدید و طرح اندیشه های نو در مسائل علمی محسوب می شود این تولید علم رهین فکرهای قوی و نتیجه نبوغ و نو آفرینی اوست .اکنون سال ها از شهادت پر شکوه و غریبانه فقیه پر آوازه تاریخ فقه شیعه می گذرد اما هنوز آثارش مورد استناد و محور آموزش فقه امامی قرار دارد . در نتیجه شناخت اندیشه ها و پژوهش های فقهی وی بایستگی های انکار ناپذیر است . آثار پرمایه و دانش افزای شهید ثانی بر پایه ویژگی های فقه نوین، نیازهای زمان و نقد نظریه ها و یافته های فقهی عصر خویش سامان یافته است .منابع استفاده شده در این تحقیق شامل پنج بخش روایی، اصولی، فقهی، رجالی و قواعد فقهی است .در این تحقیق آثار شهید ثانی محور اصلی قرار دارد اگرچه از کتب علمی دیگر به جهت ضرورت بحث استفاده شده است . تحقیق حاضر در دو فصل تنظیم گردیده است : فصل اول مبانی اجتهادی شهید ثانی مورد پژوهش قرار می گیرد در فصل دوم مبانی تطبیقی وی بررسی می شود و در آخر مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات نتیجه گیری شده است . شهید ثانی با عمر کم اما با برکت خویش در تراث فقه اسلامی خوش درخشیده و نام وی در تاریخ فقه امامیه ماندگار شده است در پایان بر خود فرض می دانم برای روح این شهید فقیه سلام و درود هدیه کرده و علو درجات را از خداوند منان خواستار شوم .
سکینه جعفری هرفته

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir