متن کامل پایان نامه حمل و نقل هوایی

دانلود پایان نامه

حقوقدانان برای تنظیم مقررات حقوق بینالملل هوایی منجر به وضع مقرراتی در زمینه تابعیت هواپیما در معاهده پاریس گردید.طبق ماده 6 معاهده پاریس، هواپیما تابع کشوری است که در آن کشور به ثبت رسیده است.
مقررات مشابهی در ماده 6 معاهده ایبرو- امریکن (مادرید) و ماده 7 معاهده پان امریکن (هاوانا) ذکر شده است. مطابق ماده 23 از بخش دوم معاهده 1952 رم «… کشتی یا هواپیما در دریاهای آزاد باید به مثابه بخشی از سرزمین کشوری که در آن به ثبت رسیده است، تلقی شود.»
تابعیت، جایگاه خاصی در کنوانسیون شیکاگو داشته و در موارد مختلف مورد بحث قرار گرفته است. مطابق آن «هر هواپیما تابعیت کشوری را دارد که در آنجا به ثبت رسیده است.»
ضمناً هیچ هواپیمایی را نمیتوان قانوناً در بیش از یک کشور به ثبت رسانید لیکن ثبت آن ممکن است از یک کشور به کشور دیگر تغییر پیدا کند». ثبت یا انتقال هواپیما در هر کشور متعاهد، طبق قوانین و مقررات آن کشور انجام خواهد گرفت.» هر هواپیمایی که در سرویسهای هوانوردی بینالمللی اشتغال دارد باید دارای علایم تابعیت کشور متبوع خود باشد. کشورها تعهد کردهاند، بنا به درخواست دولت متعاهد اطلاعات مربوط به ثبت و مالکیت هر هواپیمایی را که در آن کشور به ثبت رسیده است به سایر کشورهای متعاهد و یا سازمان بینالملل هواپیمایی کشوری ارسال دارند. ضمناً هر یک از کشورهای متعاهد ملزم است طبق مقرراتی که ایکائو ممکن است وضع نماید، اطلاعات و مدارک مربوط به مالکیت و کنترل هواپیماهایی را که در آن کشور به ثبت رسیده و معمولاً به امور هوانوردی بینالمللی اشتغال دارند، به سازمان مزبور ارسال نماید. اطلاعاتی را که ایکائو بدین ترتیب به دست میآورد ممکن است، در صورت تقاضای سایر کشورهای عضو کنوانسیون در دسترس آنها قرار دهد.
ثبت هواپیماهای متعلق به متصدیان حمل و نقل چند ملیتی
در بعضی مواقع هواپیمایی در شرکتهای چند ملیتی مورد بهرهبرداری قرار گیرد. موضوع تابعیت و ثبت هواپیما در صورت بهرهبرداری مشترک از هواپیما ممکن است منجر به مشکلاتی سیاسی و حقوقی گردد. این مسئله در سال 1961 در مورد ایرافریک بدین صورت مطرح شد که آیا این چنین بهرهبرداری مشترک از هواپیما با مواد 17 الی 21 و مواد 77 الی 79 کنوانسیون شیکاگو، که به سازمانهای بهرهبرداری مشترک مربوطاند، مطابقت دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا ماده 18 کنوانسیون شیکاگو که ثبت هواپیما در بیش از یک کشور را ممنوع نموده است با ماده 77 کنوانسیون مغایر است؟ مطابق ماده 77 کنوانسیون هیچ یک از مواد این کنوانسیون دو یا چند کشور متعاهد را از تشکیل سازمانهای مشترک بهرهبرداری حمل و نقل هوایی یا نمایندگیهای بهرهبرداری بینالمللی و یا از اتحاد سرویسهای هوایی خود در خطوط و یا مناطق معینی ممنوع نخواهد داشت، لیکن چنین سازمانها یا نمایندگیها و چنین سرویسهای متحد شدهای مشمول کلیه مقررات این کنوانسیون منجمله ثبت این گونه موافقتنامهها در شوری خواهند بود. ادامه این ماده میگوید: شورای ایکائو تعیین خواهد نمودکه به چه ترتیب مقررات این کنوانسیون مربوط به تابعیت هواپیماها مشمول هواپیمایی که از طرف نمایندگی های بهرهبرداری بینالمللی به کار انداخته شدهاند خواهد بود. به عبارت دیگر شرکتهای بهرهبرداری مشترک باید از ایکائو در مورد طریقه ثبت، استعلام نمایند. کمیته حقوقی ایکائو موضوع را در خصوص ایرافریک بررسی کرد و چنین پاسخ داد که در خصوص ثبت این نوع هواپیماها، شرایط زیر مد نظر قرار گیرند:

الف) کشورهایی که شرکت بهرهبرداری مشترک تابعیت آنها را دارد ثبت مشترک ایجاد نمایند (محلی را در یکی از کشورها تعیین نمایند که ثبت مشترک در آنجا صورت گیرد).
ب) ثبت مشترک به تعداد کشورهایی که شرکت میکنند بخشهای متعدد داشته باشد.
ج) هواپیما باید همیشه در یکی از کشورها ثبت گردد.
د) به جای نشان ملی، هواپیمای ثبت شده باید از نشان مشترک استفاده کند.
هـ) کشوری که به عنوان کشور ثبت کننده هواپیما معین گردیده، باید همه مراحل ثبت را که در کنوانسیون شیکاگو لازم شمرده شده است طی نماید.

و) کشورهایی که بدین نحو در ثبت هواپیما دخالت دارند، به طور تضامنی مسئولاند.
2- ثبت و تابعیت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری
2-1- تعریف هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری
قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران تعریف سادهای از هواپیما ارائه کرده است. مطابق آن منظور از هواپیما وسیله نقلیهای است که بتواند در نتیجه عکسالعمل هوا خود را در فضا نگه دارد. ضمناً قانون هواپیمایی کشوری ایران مربوط به هواپیماهای کشوری است و شامل هواپیماهای نظامی نمیباشد.
در حقوق کامن لا، اگر چه تلاشهایی برای تعریف هواپیما صورت گرفته است ولی تعریف قابل قبولی در این سیستم برای هواپیما وجود ندارد. در این سیستم به کرات تلاش شده است هواپیما را با توجه به طبیعت آن، مانند سایر وسایل نقلیه مثل اتومبیل و کشتی تعریف نمایند.ولی باید توجه کرد که علیرغم شباهت این وسایل نقلیه، هواپیما، با توجه به خصوصیات خاص آن، وسیله منحصر به فردی بوده و نمیتواند در همان طبقهبندی با دیگر وسایل نقلیه قرار گیرد.
مقررات هوانوردی 1949 و 1954 انگلستان، هواپیما را بدین صورت تعریف کرده است، هواپیما عبارت است از: هر گونه بالون، بادبادک، هواپیمای بیموتور، کشتی هوایی و وسیله پرنده.
بنابراین مقررات هوانوردی انگلستان هم به بر شمردن وسائلی که هواپیما نامیده میشوند اکتفا کرده است و تعریف کلی از هواپیما ارایه نداده است. البته قانون فوق در ادامه برشمردن موارد مطرح به توضیح هر کدام از واژههای مزبور پرداخته است. قوانین بعدی انگلیس نیز همچون مقررات 1976 هوانوردی انگلستان ضمن بر شمردن موارد مذکور، چند مورد به این فهرست افزوده است که عبارتند از: هواپیمای قابل پرواز در سطح زمین با وجود برف و یخ، هواپیمای دریایی، هواپیمای آبی خاکی، هواپیمای بیموتور خود پرواز جایروپلن و هلیکوپتر.
علیرغم عدم وجود تعریف مشخص در قوانین انگلستان و با توجه به مشخص شدن مصداقهای هواپیما، هیچ مشکلی در شناسایی هواپیما و اعمال مقررات هوایی بر آن در انگلستان وجود ندارد.در بعضی از موارد در دادگاههای انگلستان، قوانین و مقررات مربوط به کشتی در خصوص هواپیما هم قابل اجرا دانسته شده است. علت این امر در بعضی از موارد صراحت قانون دریایی انگلیس است که در مواردی هواپیما را هم نام برده و قوانین مزبور را در خصوص هواپیما هم قابل اعمال دانسته است. از جمله آنها میتوان به عملیات نجات هواپیما و انهدام هواپیما در دریا و بنادر اشاره کرد. در بعضی از موارد هم علیرغم عدم ذکر کلمه هواپیما در قوانین دریایی، در بعضی از قضایا، قوانین دریایی در مورد هواپیما قابل استناد دانسته شده است.با توجه به اینکه در توضیح مصداق هواپیما، انواع وسایل پروازی برشمرده نشدهاند، لذا مقررات مربوط به هواپیما در مورد همه این وسایل پرنده قابل اجرا هستند. البته باید این مطلب را هم افزود که در انگلستان مقررات خاصی هم وضع شدهاند که مخصوص نوع خاصی از هواپیما هستند و در مورد انواع وسائل پروازی به کار نمیروند. قوانین انگلستان هم همچون کنوانسیونهای بینالمللی و مقررات بسیاری از کشورها، هواپیماها را از نظر نوع استفاده طبقهبندی کرده است. مطابق آن، تعدادی از انواع مختلف هواپیماها در زمره هواپیماهای تجاری (از جمله هواپیماهایی که برای حمل و نقل، آموزش، یدک کش و …) قرار میگیرند و تعدادی دیگر در ردیف هواپیماهای دولتی هستند. همچنین قوانین انگلستان هواپیماها را به منظور اعطای قابلیت پرواز و اعطای مجوز و گواهینامه تقسیم بندی مینمایند. در این کشور مقررات مفصلی در خصوص هر کدام مقرر شده است.
2-2- شرائط و نحوه ثبت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری
قانون هواپیمایی کشوری ایران مقرراتی در زمینه ثبت و تابعیت هواپیما دارد. مطابق آن، «برای اینکه هواپیمایی به تابعیت ایرانی شناخته شود باید در دفتر ثبت هواپیماها که در اداره کل هواپیمایی کشوری نگهداری میشود به ثبت برسد.» اگر هواپیمایی در کشور دیگری به ثبت رسیده باشد، در صورتی میتواند در ایران به ثبت برسد، که از ثبت کشور مزبور خارج شده باشد. ضمناً هواپیما باید به شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی تعلق داشته باشد. اگر هواپیما به شرکتی غیر ایرانی تعلق داشته باشد، در صورتی قابل ثبت خواهد بود که اولاً اقامتگاه آن شرکت در ایران باشد و ثانیاً سهام آن شرکت با نام بوده و اکثریت سهام آن به اتباع ایرانی تعلق داشته باشد.
مطابق قوانین ثبت و مالکیت هواپیما در کانادا، هیچ فردی مجاز نیست مالک هواپیمایی بوده و آن را مطابق قوانین کانادا به ثبت برساند مگرآنکه 16 سال تمام داشته باشد. اشخاص حقوقی که تابعیت کانادا را نداشته باشند ولی تحت قانون کانادا دارای شخصیت حقوقی بوده و یا تحت قوانین یکی از ایالتهای کانادا شکل گرفته و ثبت شده باشند به شرط رعایت استانداردهای ثبت هواپیما و علائم مربوط به آن، میتوانند هواپیمایی را در کانادا به ثبت برسانند. البته وزیر مربوطه میتواند استثنائاتی را بپذیرد.به منظور ثبت هواپیمایی در کانادا به غیر از بالون، بدنه خارجی، پوسته و ساختمان هواپیما هویت آن را تشکیل میدهد. در صورتیکه بدنه خارجی، پوسته و ساختمان هواپیما فرسوده شود هواپیما اسقاطی تلقی و از رده خارج میشود. به منظور ثبت بالون در کانادا، پوشش بالون هویت آن را میسازد و در صورتیکه پوشش آن صدمه ببیند، از رده خارج میشود. هیچ کس حق ندارد هواپیمایی را که بر طبق قانون ثبت نشده و یا تاریخ ثبت موقت آن منقضی شده و یا ثبت آ
ن باطل شده باشد، در داخل و یا خارج از کشور کانادا به پرواز درآورد. اسناد مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما باید همواره در داخل هواپیما نگهداری شود. چنانچه هواپیمایی در یک کشور خارجی که با کانادا معاهده دو جانبهای نداشته، ثبت شده باشد ممکن است وارد کانادا شده و یا در آنجا به کار گرفته شود مشروط بر اینکه از اداره ثبت کانادا تقاضای مجوز نموده و وزیر با پرواز آن موافقت کرده باشد. در این صورت وزیر شرایطی را مشخص خواهد کرد که هواپیما باید آن شرایط را رعایت کند. اداره ثبت و تابعیت هواپیما در کانادا وظیفه دارد پس از ثبت هر هواپیما، اطلاعات مربوط به آن را منتشر کند. اطلاعات منتشره شامل نوع ثبت (ثبت دائم یا موقت)، نام و مشخصات مالک، علامت ثبت و هر مشخصهای که به نظر اداره مربوطه، ضروری تشخیص داده شود خواهد بود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ثبت و تابعیت هواپیما در بریتانیا از پیچیدگی خاصی برخوردار است. مطابق قانون 1949 هواپیمایی کشوری انگلیس، ملکه میتواند قانونی را برای ثبت هواپیما در پادشاهی انگلستان تصویب کند.
عبارت پادشاهی انگلستان به بریتانیا (یعنی انگلستان، اسکاتلند و ولز) و ایرلند شمالی اشاره دارد. قدرت ملکه معمولاً جزایر مانش، جزیره من و دیگر سرزمینهای تحت قیمومت را نیز در برمیگیرد. در این کتاب، منظور از انگلستان، هواپیمایی ثبت شده در بریتانیا و ایرلند شمالی است.عبارت مشترک المنافع بوسیله قانون هوانوردی 1979 تعریف شده است که مطابق آن، این عبارت شامل پادشاهی انگلستان، جزیره من و کشورهای ذکر شده در بند (3) است.قانون 1948 شامل تابعیت انگلیس و تمامی سرزمینهایی که محدوده پادشاهی را تشکیل میدهند، یا سرزمینهایی که پادشاه در آن صلاحیت و اقتدار قضایی دارد خواهد بود.بطور کلی قانون هواپیمایی کشوری هیچ تمایزی بین هواپیمای ثبت شده در سرزمینهای تحت اقتدار انگلستان و هواپیماهای ثبت شده در کشورهای خارجی قائل نشده است. تفاوت اصلی بین هواپیمای ثبت شده در انگلستان و هواپیمای ثبت شده در هر جای دیگر است. بنابراین عبارت هواپیمای مشترک المنافع به معنی هواپیمای ثبت شده در کشورهای مشترک المنافع است که در بالا تعریف شد و تمامی هواپیماهای دیگر از نظر قانون انگلیس هواپیماهای خارجی و یا هواپیماهای بدون تابعیت هستند.در انگلستان، مسئولین هواپیمایی کشوری مسئولیت ثبت هواپیما را به عهده دارند.هواپیماهایی که میتوانند در انگلستان ثبت شوند با دو کشور ایران و کانادا متفاوتند. در این کشور به منافع عمومی توجه خاصی شده است. در موارد مشروحه ذیل، هواپیما نمیتواند در انگلستان به ثبت برسد یا ثبت آن ادامه یابد:
هواپیما در جایی خارج از انگلستان به ثبت رسیده باشد.
ثبت هواپیما در یکی از کشورهای مشترک المنافع ترجیح داده شود.
منافع عمومی ثبت هواپیما یا ادامه فعالیتآن در انگلستان به مصلحت نباشد.
شخص حقیقی یا حقوقی که از نظر حقوقی سهم یا منافعی در هواپیما دارد، تابعیت ایرلند را داشته، یا شرکتی باشد که فعالیت تجاری آن در اسکاتلند متمرکز است، یا شخصی باشد که در یکی از کشورهای مشترک المنافع فعالیت داشته یا مرکز اصلی فعالیت وی در یکی از این کشورها باشد.علیرغم شرایط مذکور، نمیتواند هواپیمایی را در انگلیس به ثبت برساند، ثبت هواپیمای وی را قبول نمایند به شرطی که وی ساکن انگلیس بوده و مرکز فعالیت تجاری وی در انگلستان باشد یا این که هواپیمای خود را در اختیار شرکتی قرار دهد که شرایط ثبت در انگلستان را دارا است.
ثبت انواع مختلف هواپیما
قانون هواپیمایی کشوری ایران و آیین نامه ثبت و تابعیت هواپیما در این کشور در مورد ثبت و تشریفات مربوط به انواع مختلف هواپیما تفکیکی قائل نشدهاند.
مطابق قانون مربوط به ثبت هواپیمایی کشوری کانادا، هواپیما با عنوانهای هواپیمای کشوری، دولتی و خصوصی به ثبت خواهد رسید. هواپیمایی که مالکیت آن بطور کامل متعلق به دولت بوده و در خدمت دولت کانادا قرار گرفته و استفاده شود، به عنوان هواپیمای دولتی ثبت میشود. وسیلههایی مثل هلی کوپتر که برای آموزش به پرواز در میآیند به عنوان هواپیمای کشوری ثبت میشوند. متقاضی ثبت علاوه بر تعیین نوع استفاده از هواپیما، باید اطلاعات لازم از جمله مدل، شماره سریال و کارخانه سازنده و وضعیت فعلی هواپیما را در تقاضانامه خود مشخص نماید. متقاضی همچنین باید ثابت نماید که هواپیمای مورد نظر در هیچ کشوری قبلاً به ثبت نرسیده و اگر به ثبت رسیده باشد از ثبت آن کشور خارج شده است.پس از ثبت هواپیما، مالک آن باید بطور مرتب وضعیت هواپیمای خود را به اداره ثبت هواپیما گزارش نماید. گزارش مزبور شامل تعداد پروازها، نوع پرواز، تعداد توقفها و زمان پرواز در مدت ثبت خواهد بود.
تشریفات و آیین نامه ثبت هواپیماها
آییننامه ثبت و تابعیت هواپیماهای ایرانی در سال 1343 تهیه و به تصویب دولت رسیده است. مطابق آن، تقاضای ثبت هواپیما باید از طرف مالک یا نماینده او بر روی برگه ویژهای که سازمان هواپیمایی کشوری برای آن تخصیص داده تنظیم و به سازمان تحویل گردد. اداره مزبور پس از بررسی شرایط، آن را در دفتر ثبت هواپیماها ثبت و علائم ثبت و تابعیت هواپیما را تعیین و گواهی نامه ثبت و تابعیت را صادر مینماید. کلیه اطلاعاتی که در گواهینامه ثبت و تابعیت هواپیما ذکر میشود باید در دفتر ثبت هواپیما که در اداره کل هواپیمایی کشور نگهداری میشود درج گردد. گواهینامههای مزبور همیشه باید در هواپیما موجود باشد تا در صورت لزوم به مقامات صلاحیتدار ارایه گردد. هواپیما از تاریخی که ثبت میگردد تابعیت ایرانی خواهد داشت.
مقررات دقیقتر و کاملتری در قانون کانادا در خصوص ثبت و تابعیت هواپیما وجود دارد. مطابق قانون هواپیمایی کشوری کانادا، هیچ شخصی نمیتواند هواپیمایی را در کانادا به پرواز درآورد مگرآنکه در کانادا یا در یکی از کشورهای دیگر طرف قرارداد با کانادا طبق قانون به ثبت رسیده و علائمی مطابق قانون برروی آن درج شده و قابل رویت باشد.علائم درج شده روی هواپیما در خصوص هواپیمای کانادایی باید مطابق قوانین هواپیمایی کانادا بوده و در خصوص هواپیماهای ثبت شده در کشورهای خارجی، قوانین مربوطه در کشور مزبور باید رعایت شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *