اکثر پاسخگویان ( ۳/۷۶) برای کنترل بیماری بلاست برنج هزینه پرداخت میکنند.
– هزینه کنترل شیمیایی
طبق نتایج بدست آمده بیشترین فراوانی (۹۹/۸۰ درصد) مربوط به شالیکارانی بوده که بین ۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۱ تومان هزینه جهت سمپاشی پرداخت میکنند.
– تاثیر سم در کنترل بیماری بلاست برنج
بیشتر پاسخگویان (۵/۸۵ درصد) اذعان داشتند که استفاده از سم در کنترل بیماری بلاست برنج موثر بوده است.
– مرحله کشت و کار برنج هنگام استفاده از سم
در بررسیهای به عمل آمده بیشترین فراوانی (۶۰ درصد) مربوط به مرحله پنجهزنی و خوشهدهی بدست آمده است.
– استفاده از دادههای هواشناسی
تنها تعداد معدودی از پاسخگویان (۵/۶ درصد) از دادههای هواشناسی جهت پیشبینی زمان وقوع بیماری بلاست برنج استفاده میکنند.
– پیشآگاهی
طبق نتایج به دست آمده بیشتر کارشناسان (۳/۵ در صد) اظهار داشتهاند که کشاورزان از روش پیشآگاهی جهت کنترل بیماری بلاست برنج اطلاع درستی ندارند.
– دانش کنترل زراعی
بر اساس نتایج، نیمی از پاسخگویان از روش کنترل زراعی اطلاع داشته و نیمی از آنها اطلاعی از روشهای کنترل زراعی ندارند.
-انتخاب مرحله کنترل زراعی
بیشترین فراوانی (۵/۳۴ در صد) مربوط به شالیکارانی است که کنترل زراعی را از مرحله پس از برداشت آغاز میکنند.
– شخم پاییزه
۱/۳۱ درصد از شالیکاران گروه زراعی از روش شخم پاییزه علیه بیماری بلاست برنج استفاده میکنند.
– شخم بهاره
۳۱ درصد از شالیکاران استفادهکننده از روش کنترل زراعی از شخم بهاره علیه بیماری استفاده میکنند.
– کاهش میزان مصرف کود ازته
بیشتر شالیکاران ( ۳/۲۴ درصد) از این روش استفاده نمیکنند.
– استفاده از کود پتاس
بر اساس نتایج بیشترین فراوانی (۵/۲۲ درصد)، مربوط به افرادی است که از کود پتاس به عنوان روشی برای کنترل بیماری بلاست برنج استفاده میکنند.
– از بین بردن علفهای هرز روی مرزها
بیشترین فراوانی ( ۵/۳۹) در بین شالیکاران استفادهکننده از روش کنترل زراعی، مربوط به افرادی است که این روش را برای کاهش میزان بیماری بلاست به کار میبرند.
– دفن بقایای محصول پس از برداشت
بر اساس نتایج به دست آمده بیشتر شالیکاران ( درصد فراوانی ۸/۲۳) از این روش استفاده نمیکنند.
– سوزاندن
در بین شالیکاران استفادهکننده از کنترل زراعی بیشترین فراوانی ( ۵/۴۰ درصد) مربوط به افرادی بود که از این روش استفاده نمیکنند.
– تعداد دفعات شخم
بر اساس نتایج، بیشترین فراوانی ( ۶۸ درصد) مربوط به ۲ بار شخم در سال و کمترین آن (۳/۰ درصد) مربوط به افرادی است که ۳ بار یا بیشتر زمین خود را شخم میزنند.
– هزینه شخم
بر اساس نتایج، بیشترین فراوانی (۴۷/۴۸ درصد) برای هزینه کمتر از ۵۰۰۰۰۰ تومان بدست آمده و به طور میانگین ۲۸/۸۲۶۱۰۰ برای شخم هر سال هزینه میشود.
– کود ازته
بیشتر شالیکاران ( فراونی ۵/۷۹ درصد) از کودهای ازته در مزارع خود استفاده میکنند.
– مقدار کود ازته
بر اساس نتایج، بیشتر شالیکاران ( ۴۱/۵۵ درصد) بین ۱۰۱ تا ۳۰۰ کیلوگرم کود ازت در هکتار استفاده کرده و میانگین کود مصرفی در هکتار۳۵۷/۱۶۷ کیلوگرم میباشد.
– هزینه استفاده از ازته

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است