در مزارع بادام پرداختند نیز تاییدی بر اولویت روشهای کنترل زراعی بر روش کنترل شیمیایی بوده و نشان داد که بیشترین سود اقتصادی از وجین دستی حاصل شده و هزینههای ناشی از کنترل شیمیایی را کاهش میدهد.
نتایج پژوهش حسنی مقدم و همکاران (١٣٩١)، که به ارزیابی اقتصادی و تعیین موثرترین روش کنترل بیماری شانکر رایزوکتونیایی سیبزمینی پرداختند. نسبت هزینه به فایده به عنوان یک شاخص اقتصادی بود و مشخص گردید که کلیه روشهای مورد استفاده برای کنترل بیماری دارای توجیه اقتصادی هستند.
نتایج حاصل از پژوهش زارع و همکاران ( ۱۳۸۶) در مورد مقایسه اقتصادی کنترل شیمیایی و بیولوژیک سفیدبالک پنبه نشان داد که اگر از عناصر بیولوژیک مناسب در کنترل این آفت استفاده شود میتوان به نحو موثری میزان جمعیت و خسارت آن و همچنین مصرف سم را کاهش داد ضمن اینکه با کاهش سمپاشی از جمعیت دشمنان طبیعی سفیدبالک حمایت و محیطزیست از آلودگی مصون میماند. در ضمن اگر کنترل بیولوژیک به طور صحیح مدیریت شود امکان افزایش عملکرد نیز فراهم است و از نظر کیفی محصول شرایطی برابر با تیمارهای سمپاشی شده دارد. کنترل بیولوژیک در صورتی قابل پذیرش توسط زارعین است که علیرغم داشتن هزینههای بیشتر باعث افزایش کیفیت محصول گردد. بر خلاف مواردی که اشاره گردید، ال موگی[۲۴]١ و همکاران (۲۰۱۳)، از قارچکشهای جایگزین برای کنترل بیماریهای ریشه سبزیجات استفاده کرده و به این نتیجه رسیدند که استفاده از این قارچکشها در کنترل بیماریهای ریشه نه تنها به نفع گیاه است بلکه هزینههای درمان را نیز کاهش میدهد.
در این پژوهش مشارکت اجتماعی بیشتر شالیکاران در سطح خوب بود. مذاکره در زمینه مشکلات روستا مهمترین اولویت شالیکاران برای مشارکت اجتماعی آنان میباشد.
بیشتر شالیکاران از لحاظ فعالیتهای آموزشی در سطح متوسط بودند. در این رابطه، بالا رفتن انگیزه کنترل به واسطه شرکت در کلاسهای کنترل بلاست برنج مهمترین اولویت شالیکاران در زمینه فعالیتهای آموزشی-ترویجی، و برگزاری کلاس در زمینه کنترل بلاست برنج کم اهمیتترین موضوع برای فعالیتهای آموزشی- ترویجی شالیکاران شناخته شد.
دانش فنی کشاورزان در زمینه کنترل بلاست برنج در حد عالی بوده است. سطح دانش فنی کشاورزان مورد مطالعه به ترتیب در مورد از بین بردن علفهای هرز کنار مزرعه برای کنترل بلاست برنج، شخم اراضی در فصل پاییز و قطع ساقه برنج از پایینترین قسمت آن برای کنترل بلاست برنج در سطح نسبتا پایینی قرار داشت.
دانش اثرات زیستمحیطی بیشتر شالیکاران مورد مطالعه عالی بوده است. بر اساس نتایج، افزایش بیماریهای لاعلاج در مناطق با کاربرد گسترده سم و از بین رفتن دشمنان طبیعی بلاست برنج با استفاده از سموم شیمیایی و همچنین جایگزینی کنترل بیولوژیک به جای کنترل شیمیایی در شرایط برابر از نظر هزینه، اولویتهای مهم در زمینه دانش شالیکاران در رابطه با اثرات زیستمحیطی، اهمیتترین موضوعی بود که شالیکاران در زمینه آن اطلاعات داشتند.
۵-۴- پیشنهادها
۵-۴-۱- پیشنهادهای پژوهش حاضر
– از آن‌ جایی که بیشتر زارعین منطقه از سطح سواد متوسطی برخوردار بودند، دست‌اندرکاران بخش ترویج باید روش‌های آموزشی رابرگزینند تا شالیکاران یادگیری مؤثری داشته باشند. در این راستا آموزش‌های مستمر و علمی اثربخش است تا آنان تمایل بیشتری به استفاده از روشهای زراعی داشته باشند. مشکل بزرگی که همواره بخش کشاورزی را تهدید کرده است، عدم تحصیلات مناسب زارعین بوده است و معمولا ًزارعین به صورت سنتی و با سواد بسیار پایین می‌باشند، لذا، تلاش جهت افزایش تحصیلات زارعین، آن‌ها را با مزایای روش‌های نوین همچون کنترل بیولوژیکی آشنا خواهد نمود.
– از آنجایی که زارعین از دانش فنی بالایی برخوردارند میتوان از دانش بومی و یافتههایی که آنها طی سالها کسب نمودهاند جهت آموزش به زارعینی که تازه وارد این عرصه شده و یا سابقه فعالیت برنجکاری آنها کم است استفاده نمود.
– به منظور انجام هر گونه مبارزه علیه بیماری بلاست برنج، شناخت مراحل زندگی قارچ عامل بیماری و زمان شیوع آن ضروری بوده و از آنجایی که بسیاری از زارعین اطلاع درستی در مورد روش پیشآگاهی برای کنترل بیماری بلاست ندارند لازم است در این زمینه آموزشهای کافی در اختیار زارعین قرار داده شود.
– با توجه به توجیه اقتصادی گسترش روشهای کنترل زراعی به عنوان جانشینی برای کنترل شیمیایی، ترویج، نظارت و هدایت استفاده از فناوری مبارزه زراعی باید به صورت مستمر توسط مسئولان ترویج در مراکز خدمات کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی اجرا گردد.
۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده
– مطالعه حاضر در محدوده شهرستان لنگرود انجام شده است پیشنهاد میشود که چنین تحقیقاتی بر روی سایر استانهای برنجخیز کشور که مشکل بلاست برنج را دارند، خصوصاً استان مازندران، انجام گرفته و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شود.
– بررسی پیامدهای زیستمحیطی استفاده از سموم شیمیایی بلاست برنج در استان گیلان.
– به محققان توصیه میشود به بررسی تحلیلی چالشها و تنگناهای توسعه کنترل بیولوژیک در مدیریت کنترل بیماری بلاست برنج بپردازند.
– ار آنجایی که این پژوهش در یک مقطع زمانی انجام گرفته است. محاسبه ارزش فعلی خالص، نرخ بازدهی سرمایهگذاری، شاخص سودآوری و مقایسه دو گر

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

وه زارعین از این طریق امکانپذیر نبوده بنابراین توصیه میگردد این پژوهش طی چند فصل زراعی انجام یافته و اثر دورههای زمانی بر پروژه محاسبه گردد.
– همچنین توصیه میگردد میزان خسارت ناشی از بیماری طی چند سال در مزارعی که از کنترل شیمیایی استفاده میشود و مزارعی که از کنترل زراعی استفاده میشود محاسبه و از نظر اقتصادی با هم مقایسه گردند.