منابع پایان نامه درباره مصرف انرژی

دانلود پایان نامه
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید : نه B. rapa بین سطح برگ با میزان یون سدیم همبستگی منفی و معنی‌دار و با یون پتاسیم همبستگی مثبت و معنی‌داری داشتند. این موضوع نشان دهنده سمیت سدیم و نقش مثبت پتاسیم در بهبود رشد گیاه است. از طرفی نتایج نشان داد سدیم بر پیکر بندی گیاه و رشد رویشی آن در گونه B.rapa اثر می‌گذارد که این اثر از طریق کاهش قدرت تولید گیاه و توانایی فتوسنتز اعمال می‌گردد. در نقطه مقابل، یون پتاسیم آثار کاملاً متفاوتی نسبت به یون سدیم داشت. در اکثر موارد علامت ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی با هم یکسان بودند و در رابطه با تفاوت‌های موجود، اثر محیط را می‌توان دخیل دانست. همچنین در موارد زیادی، ضرایب همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی از نظر مقدار بسیار به هم نزدیک بودند که نشان‌دهنده کاهش واریانس و کواریانس محیطی تا یک سطح قابل اغماض می‌باشد.

جدول 4-11- ضرایب همبستگی فنوتیپی (بالای قطر) و ژنوتیپی (زیر قطر) صفات در شرایط تنش شوری

نسبت سدیم/پتاسیم

کلسیم

منیزیم
پتاسیم
سدیم
قند
پرولین
طول ساقه
وزن خشک ریشه
سطح برگ
وزن خشک برگ

850/-**
216/- ns
935/-**
864/**
839/-**
866/-**
540/- ns
660/*
433/ ns
116/ ns
1
وزن خشک برگ

219/ ns
142/ ns
150/- ns
288/ ns
173/ ns
123/- ns
588/- ns
427/ ns
225/ ns
1
161/ ns

سطح برگ

339/- ns
122/- ns
413/- ns
360/ ns
366/- ns
628/- ns
077/- ns
683/*
1
ns 256/
* 452/
وزن خشک ریشه

219/- ns
206/ ns
0039/ ns
484/ ns
280/- ns
627/- ns
488/- ns
1
**761/
477/ **
725/ **

طول ساقه

863/-**
409/ ns
603/ ns
390/- ns
315/ ns

474/ ns
1
080/ ns
106/- ns

610/- **
600/0-**

پرولین

786/**
433/ ns
786/ ns
717/*
687/*
1
479/ *
530/- **
693/- **

129/- ns

**880/0-

قند

889/**
095/ ns
755/*
767/-**
1
728/ **
334/0 ns
355/- ns

375/- ns

176/ ns
884/- **

سدیم

863/-**
037/- ns
841/-**
1
830/0-**
731/- **
397/0 ns
529/ **
368/ ns

255/ ns
910/ **
پتاسیم

793/ **
280/ ns
1
764/- **
**725/
728/ **
080/ ns
673/- **

342/- ns

081/- ns
168/- ns

منیزیم

176/ ns
1
261/ ns
680/- **
118/ ns
475/ *
475/ *
295/- ns
132/- ns
012/- ns

207/- ns
کلسیم

1
205/ ns
805/ **
900/ **
901/ **
805/ **
215/ ns
339/- ns
341/- ns
219/ ns
8710/- **
نسبت سدیم/پتاسیم

*،** و ns به ترتیب معنیدار در سطح احتمال 5 و 1 درصد و غیر معنیدار می‌باشند.

در شرایط عدم تنش شوری، همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی منفی و معنی‌داری بین وزن خشک برگ با میزان سدیم وجود داشت، که بیانگر این است که با افزایش میزان سدیم برگ وزن خشک برگ کاهش و برعکس آن نیز صادق است. همبستگی فنوتیپی مثبت و معنی‌دار در سطح احتمال 5 درصد بین سطح برگ با طول ساقه و منیزیم با سدیم و قند وجود داشت. بیشترین همبستگی فنوتیپی مثبت و معنی‌دار بین میزان سدیم با منیزیم برگ (719/0 r=) بود. بین میزان پرولین و قندهای محلول برگ با سدیم ریشه و بخش هوایی همبستگی مثبت ولی بین پرولین برگ با پتاسیم ریشه و بخش هوایی همبستگی منفی وجود دارد (اپیستن، 1986). همبستگی ژنتیکی منیزیم با سدیم برگ مثبت و معنی‌ بود. و بقیه صفات با هم همبستگی غیر‌معنی‌دار داشتند. ارتباط منفي معنيداري بين ميزان سديم برگ با وزن خشك برگ در ارقام مورد آزمايش وجود داشت (جداول 4-11 و 4-12). بدين ترتيب كه احتمالاً با افزايش غلظت عنصر سمي سديم در گياه سورگوم، گياه تحت تأثير اثر سوء اين يون قرارگرفته، دچار سميت يوني و بهم خوردن تعادل عناصر غذايي گذشته در نتيجه بسياري از فرآيندهاي طبيعي و فيزيولوژيكي گياه دچار اختلال مي گردد. کاهش سطح برگ (که همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی منفی با محتوای سدیم برگ دارد) منجر به کاهش فتوسنتز گشته، در نتیجه تولید گیاه کاهش می‌یابد. از سوی دیگر پدیده تحمل به شوری یک پدیده انرژی‌خواه است. گیاه برای مقابله با اثرات مضر شوری مجبور به مصرف انرژی می‌باشد. بدین ترتیب در این شرایط مقدار کمتری از تولیدات فتوسنتزی به مصرف تولید ماده خشک و عملکرد می‌رسد. بنابراین وزن خشک کل گیاه با افزایش محتوای عناصر سمی کلر و سدیم کاهش می‌یابد.

جدول 4-12- ضرایب همبستگی فنوتیپی (بالای قطر) و ژنوتیپپی (زیر قطر) صفات در شرایط عدم تنش

نسبت سدیم/پتاسیم

کلسیم

منیزیم
پتاسیم
سدیم
قند
پرولین
طول ساقه
وزن خشک ریشه
سطح برگ
وزن خشک برگ

198/ ns
526/- ns
579/- ns
ns202/0
852/- **

480/- ns
183/- ns
127/ns
294/ ns
121/ ns
1
وزن خشک برگ

036/ ns
ns214/0-
351/ ns
ns495/
ns142/0-
-250/ns
176/- ns
648/*
328/ ns
1
062/0 ns
سطح برگ

526/ ns

310/- ns
062/ns
*719/0
ns247/0-
ns160/
ns320/0
343/ns
1
ns 151/0
ns 151/0
وزن خشک ریشه

218/- ns
206/ ns
0039/ ns
217/- ns
ns215/0-
283/-ns
038/ns
1
201/0ns
385/ ns
1/0 ns
طول ساقه

416/- ns
261/ ns
309/ ns
ns139/0
ns539/0
ns475/0
1
012/ ns
176/0 ns
140/0- ns
082/0- ns
پرولین

142/ ns
197/- ns
635/*
ns496/0-
ns584/
1
277/ ns
154/- ns
093/ ns
147/- ns

243/- ns
قند

142/ ns
407/ ns
719/*
230/- ns
1
307/ ns
296/ ns
119/-ns
140/- ns
070/- ns

470/0-*
سدیم

268/ ns
057/ ns

105/- ns
1
142/- ns
120/- ns
078/ ns
269/ ns
397/ ns
274/ ns
111/ ns

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *