منبع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، بازارگرایی

دانلود پایان نامه
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید : مشاهده مي‌شود، به جز سوالات 12 و 14 بار عاملي سایر سوالات كمتر از 4/0
مي باشد. لذا به جز اين دو سوال، سایر سوالات متغیر بازارگرایی از تحليل هاي بعدي حذف ميشوند.

جدول 4-8: بارعاملي و آماره t متغير عملکرد سازمانی
سازه

گويه ها
عملکرد سازمانی

بار عاملي
آماره t
معني‌داري
Q16
42/0
36/2
تاييد
Q17
58/0
68/4
تاييد
Q18
63/0
79/4
تاييد
Q19
60/0
12/5
تاييد
Q20
21/0
02/0
رد
Q21
21/0
02/0
رد

همان طور كه در جدول مشاهده مي‌شود، بار عاملي گويه های 16، 17، 18 و 19 بیشتر از 4/0 و معنی دار است. لذا به جز این سوالات، دو سوال ديگر متغیر عملکرد سازمانی از تحليل هاي بعدي حذف ميشود.
جدول 4-9: بارعاملي و آماره t متغير عوامل محیط خارجی
سازه

گويه ها
عوامل محیط خارجی

بار عاملي
آماره t
معني‌داري
Q22
70/0
76/7
تاييد
Q23
38/0
02/0
رد
Q24
35/0
02/0
رد
Q25
58/0
56/2
تایید

همان طور كه در جدول مشاهده مي‌شود، بار عاملي گویههاي 22 و 25 بالاتر از 4/0 و معني دار است. دو گويه 23 و 24 نيز داراي بار عاملي كمتر از 4/0 بوده و از تحلیلهای بعدی حذف می شوند.
2. بررسي اعتبار مركب هر يك از سازه‌ها:
دومين ملاك پايايي، بررسي اعتبار مركب هر يك از سازه‌ها مي باشد. اعتبار مركب كه به پايايي تركيبي (Composite Reliability) نيز مشهور است، نسبت به آلفای کرونباخ معيار مدرن‌تري جهت تعيين پايايي محسوب مي شود. اين اعتبار از طريق ضريب ديلون – گلداشتاين به دست مي‌آيد و مقادير بيشتر از 7/0 براي اين ملاك قابل قبول مي باشد.
3. ميانگين واريانس استخراج شده (AVE) :
معيار AVE نشان دهنده ميانگين واريانس به اشتراك گذاشته شده بين هر سازه با شاخص‌هاي خود است. در واقع اين معيار ميزان همبستگي يك سازه با شاخص‌هاي خود را نشان مي‌دهد كه هر چه اين همبستگي بيشتر باشد، برازش مدل نيز بهتر است. مقادير بيشتر از 5/0 براي اين ملاك نشان دهنده پايايي مناسب سازه مي‌باشد. در جدول 4-10 دو معيار CR و AVE براي سازههاي تحقيق ارائه مي‌شود:

جدول 4-10: مقادير پايايي سازههاي تحقيق
معيار
سازه
اعتبار مركب
ضريب ديلون- گلداشتاين
AVE
عملکرد سازمانی
69/0
36/0
بازارگرایی
71/0
56/0
عوامل محیط خارجی
73/0
58/0
مدیریت کیفیت جامع
77/0
36/0
ب) بررسي روايي
به منظور بررسي روايي مدل تحقيق، از معيار معرفي شده توسط ” فورنل و لاركر” استفاده مي‌شود. اين معيار ميزان رابطه يك سازه با شاخص‌هاي آن در مقايسه رابطه آن سازه با ساير سازه‌هاي تحقيق را نشان
میدهد. به طوري كه روايي واگراي قابل قبول يك مدل حاكي از آن است كه يك سازه در مدل، تعامل بيشتري با شاخص‌هاي خود دارد تا با سازه‌هاي ديگر. معيار فورنل و لاركر بدين صورت به دست مي‌آيد كه جذر AVE يك سازه بايد بيشتر از همبستگي آن سازه با سازه‌هاي ديگر باشد. اين معيار در جدول 4-11 ارائه مي‌گردد:

جدول 4-11: بررسي روايي سازه‌هاي تحقيق
سازه
عملکرد
سازمانی
بازارگرایی
عوامل محیط خارجی
مدیریت کیفیت جامع
عملکرد سازمانی
60/0

بازارگرایی
24/0
74/0

عوامل محیط خارجی
26/0
14/0
76/0

مدیریت کیفیت جامع
23/0
20/0
45/0
60/0

در اين ماتريس، همبستگي متغيرهاي مكنون گزارش شده‌اند. اعداد روي قطر اصلي ماتريس، جذر AVE‌ مي‌باشند. بر اساس اين معيار، چنانچه اين اعداد از اعداد زيرين خود بيشتر باشند، سازه از روايي مناسبي برخوردار است. در جدول 4-11 هر چهار سازه داراي روايي مناسبي مي‌باشند.

4-3-3) آزمون مدل ساختاري
پس از حصول اطمينان از مناسب بودن مدل اندازه‌گيري، به بررسي و آزمون مدل ساختاري مي‌پردازيم. آزمون الگوي ساختاري يا فرضيه‌هاي پژوهش شامل بررسي ضرايب مسير (Beta)، معني‌داري ضرايب مسير و مقادير واريانس تبيين شده (R2) مي‌باشد.
الف) ضرايب مسير
ضرايب مسيرها نشان دهنده تاثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته ميباشد. در جدول 4-12 ضرايب مسير متغيرهاي تحقيق ارائه مي شود:

جدول 4-12: ضرايب مسير سازه هاي تحقيق
سازه
عملکرد سازمانی
بازارگرایی
بازارگرایی
19/0

مدیریت کیفیت جامع
11/0
20/0

همان‌گونه كه در جدول مشاهده مي‌شود تاثير متغير مستقل روي متغيرهای وابسته از طريق جدول فوق در قالب ضرايب مسير مشخص است. به عنوان نمونه اثر بازارگرایی روی عملکرد سازمانی 19/0 و اثر مدیریت کیفیت جامع روی عملکرد و بازارگرایی به ترتیب 11/0 و 20/0 می باشد.
ب) آماره t
به منظور بررسي معني‌داري مسيرها (تاثيرات متغير مستقل بر روي متغيرهاي وابسته) از آماره t‌ استفاده مي‌شود. نتايج آزمون معني‌داري مسيرها بدين صورت است كه مقادير بزرگتر از 96/1 ± در سطح 05/0 و مقادير بزرگتر از 66/2 در سطح 01/0 معني‌دار مي‌باشند.

جدول 4-13: آزمون معني‌داري مسيرها
سازه
عملکرد سازمانی
بازارگرایی
بازارگرایی
81/2

مدیریت کیفیت جامع
61/2
42/2

هر سه مسیر تحقیق در سطح خطای 01/0 معنی دار است.
ج) واريانس تبيين شده (R2)
از طريق واريانس تبيين شده متغيرهاي تحقيق مي‌توان به اين سوال پاسخ داد كه چند درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل تبيين مي‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *