ماه: آوریل 2020

پایان نامه حقوق : تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه

تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه ۱- اقسام اعاده حیثیت ۱ـ۱ اعاده حیثیت قضایی برای دستیابی به این نوع از اعاده حیثیت لازم است که محکوم علیه پس از تحمل مجازات و سپری شدن مدتی از آن که با توجه به نوع جرم ارتکابی ممکن است متفاوت باشد باید از …

پذیرش شهادت پس از توبه

۱-۳-۲ پذیرش شهادت پس از توبه از دیگر روایاتی که در این باب موجود است می توان به احادیث ذیل اشاره نمود: « ابن سنان قال : سالت عن ابا عبداالله عن المحدود انا تاب اتقبل شهادته ؛فقال اذا تاب توبته ان یرجـع ممـا قـال و یکـذب نفسه عند الامام و عند المسلمین فانا فعل …

پایان نامه مجازات تبعی

مجازات تبعی قانونگذار هر کشوری با توجه به شرایط حاکم بر جامعه معمولاً مجازات هایی را تدوین می کننـد و بـا در نظـر گـرفتن نسبت موجود میان مجازاتهـا مـی تـوان آنهـا را بـه سـه طبقـه تقـسیم کـرد. مجازاتهـای اصـلی، مجازاتهـای تکمیلـی، و مجازاتهای تبعی،   دکتر لنگرودی در تعریف مجازات تبعی چنین می نویسد   «اثری …