متن کامل پایان نامه حمل و نقل هوایی

قضائیه باشد، متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی ازشش ماه تا یک سال خواهد شد.»قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز کلیه سازمانها را مکلف کرده است اسناد و اطلاعات را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. مطابق مواد 213 و 214 این قانون، «هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط …

متن کامل پایان نامه حمل و نقل هوایی

موجود را غیرقابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هرگونه عملی به منظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن انجام بدهد مجازات خواهد شد.هر کس عالماً هواپیمایی را که دارای علائم ثبت و تابعیت مجعول باشد براند و همچنین هر کسی عالماً هواپیمایی را که بدون حق …

متن کامل پایان نامه استفاده از زور

یا مقصد آن را تغییر دهند؛کسانی که با حمل یا ارسال وسایلی با هواپیما یا با ارتکاب عملی به هواپیما یا مسافرین یا خدمه یا اموال موجود در هواپیما آسیب برسانند؛کسانی که در فرودگاهها یا تأسیسات آن اخلال کنند یا در کار آنها مانعی ایجاد کنند یا انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و …

متن کامل پایان نامه استرداد مجرمین

علاوه بر خطرهای جانی و مالی وارد شده بر مسافران، از جهات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی، مشکلات فراوانی برای کشورها وارد میآورد. مسافران که هواپیما را به خاطر امنیت آن انتخاب میکنند، اعتماد خود را از دست میدهند و از مسافرت با آن چشم پوشی میکنند. کاهش مسافرت با هواپیما موجب بروز مشکلات اقتصادی …

متن کامل پایان نامه حمل و نقل هوایی

که تحت تصدی دولت یا موسسات عمومی قانونی تحت شرایط پیش بینی شده، صورت گیرد، لازم الاجراست.کنوانسیون ایکائو: یک نهاد تخصصی سازمان ملل متحد است . ماموریت این سازمان هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در سطح جهان است.ج – شرح کامل روش:در این زمینه محقق در صدد است از طریق …

منابع مقاله حقوق درباره قرارداد الکترونیکی

است: «توافقی که به طور کلی یا جزئی از طریق وسایل الکترونیکی منعقد می شود». همچنین قانون الکترونیکی تونس، قرارداد الکترونیکی را «قراردادهایی که از طریق واسطه های الکترونیکی، منعقد می شوند» تعریف کرده است .      لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          لذا می توان به «محصول فرایند شکل …

منابع مقاله حقوق درباره ادله الکترونیکی

ویژگیهای منحصر به فرد شخص حقیقی بوده و نتیجتاً انجام آن از سوی یک دستگاه امکان ندارد نیز، فاقد تحلیل حقوقی است؛ زیرا آنچه از مواد 195، 191، 199 و 1214 قانون مدنی استنباط می شود، این است که نوع قاصد در ماهیت قصد تأثیری ندارد و آنچه در اعتبار قصد واجد اهمیت می با …

منابع مقاله حقوق درباره تجارت الکترونیک

قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی (1996) در خصوص تشکیل قرارداد به طور اتوماتیک سکوت نموده است، با این حال می توان به ماده (ج) 2 و 13 قانون نمونه استناد نمود که به منتسب نمودن داده پیام های ایجاد، پردازش یا ارسال شده توسط نماینده الکترونیکی به شخصی که توسط یا به نفع او …

منابع مقاله حقوق درباره ادله الکترونیکی

دیگر حکم مشابهی صادر کرد و در سال 2000 نیز دادگاه بخش ایالات متحده، قرارداد الکترونیکی استفاده از نرم افزار را معتبر شمرد. بند دوم: مسائل و ابهامات موجود سرعت مبادله داده ها در فضای مجازی، نامعلوم یا شفاف نبودن هویت طرف معامله، دخالت اشخاصی غیر از طرفین قرارداد در رابطه الکترونیکی، بسته بودن سیستم …

منابع مقاله حقوق درباره قرارداد الکترونیکی

الکترونیکی به انجام رسانیم. بحث از «زمان و مکان تشکیل قرارداد» نیز فقط در حدی که به موضوع ارتباط می یابد، مطرح خواهد شد. انجام ایجاب و قبول به همان مفهوم سابق، آنها، اما در فضای مجازی در صورتی که منتهی به تشکیل قرارداد شود، یکی از شیوه های «تجارت الکترونیکی» است. قبل از هر …