پایان نامه ارشد درباره (آلمان)، مرک، تریپسین/، EDTA

(آلمان) ۳- (۴و۵- دی متیل تیازول- ۲- ایل)- ۲و۵- دی فنیل تترازولیوم بروماید (MTT) از شرکت Sigma (آلمان) و رده سلولی PC-12- انیستیتو پاستورتهران-ایران ایرانو دی متیل سولفوکسید (DMSO) شرکت مرک (آلمان) تریپسین/ EDTA شرکت مرک (آلمان) شکل (۲-۱): کمپلکس پلاتین (۲, ۲’-bipyridin Butylglycinato Pt (II)