دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه …

برای سنجش رابطهی بین متغیرهای تحقیق و جنسیت، از آزمون t استفاده شده است، آزمون t مستقل در مواردی بهکار میرود، که پژوهشگر با دو گروه مستقل سرو کار دارد. کاربرد اصلی این آزمون زمانی است، که باید اختلاف دیدگاه پاسخدهندگان براساس یک متغیر اسمی دو ارزشی، مانند متغیر جنسیت ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

برای آزمون فرضیه، از آزمون آماری رگرسیون خطی ساده استفاده شد. برای این منظور تاثیر زیر شاخص مدیریت استعداد یعنی انتخاب استعداد به عنوان متغیرهای مستقل بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته از طریق رگرسیون خطی ساده محاسبه گردید که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرم افزار ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه …

نتایج جدول شماره( ۱۲-۴) نشان میدهد که : مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. چرا که میزان p-value (sig) متغیر انتخاب استعداد(۰۰۲/۰sig=) کمتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرض پژوهشگر(H1)تایید و فرض صفر(H0)رد میشود.بنابراین میتوان گفت که؛ مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت ادامه مطلب…

بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه …

جدول شماره۱-۱۰-۴: نتایج رگرسیون خطی مدیریت استعداد نام متغیرها ضریب رگرسیون(β) عدد معنی دار (sig) نتیجه فرضیه مدیریت استعداد ۶۰۵/. ۰۰۰/۰*  رد می شود جدول شماره۲-۱۰-۴: نتایج رگرسیون خطی مدیریت فناوری اطلاعات نام متغیرها ضریب رگرسیون(β) عدد معنی دار (sig) نتیجه فرضیه مدیریت فناوری اطلاعات ۶۱۰/. ۰۰۰/۰*  رد می شود ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت فناوری …

مدیریت استعداد ۱۲۵ ۳۰ ۸۲٫۳۱ ۵۸٫۲۱ ۱۲٫۱ همانگونه که در جدول(۷-۴) ملاحظه میشود میانگین مدیریت استعداد گروه نمونه۵۰٫۲۸ با انحراف استاندارد ۱۱٫۷۱و میانگین انتخاب استعداد ۶۳٫۴۶با انحراف استاندارد ۱۵٫۴۴است و میانگین مشارکت استعداد ۴۰٫۰۵ با انحراف استاندارد ۱۴٫۸ و میانگین آموزش استعداد۴۳٫۱۱و انحراف استاندارد ۱۵٫۲۳ و میانگین حفظ و نگهداشت ادامه مطلب…

بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

مدیریت فناوری اطلاعات ۰۶۰/۰ با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از ۰۵/۰ است پس فرض  تایید میشود و نتیجه میگیریم که دادههای جمعآوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است.۴٫۳٫۲٫ فرضیات اصلیفرضیه۱ : مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات بر جانشینپروری نیروی انسانی مستعد اثر مثبت و مستقیم(معنی ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات- قسمت …

همانطوری که قبلا نیز بیان شد، هدف از انجام این پژوهش:”بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر جانشینپروری نیروی انسانی با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت پخش فراوردههای نفتی شیراز” است. به همین منظور از بین ۱۸۰نفر، براساس نمونهگیری طبقهای نسبی و از نوع تصادفی ساده، نمونهای به حجم ۱۵۰نفر برای ادامه مطلب…