پایان نامه ها و مقالات

متن کامل پایان نامه حمل و نقل هوایی

تاخیر در ایران اکنون که به بررسی مقررات داخلی ایران در قبال تاخیر در حمل و نقل هوایی پرداختیم، نگارنده بر خود لازم می داند تا به مروری بر اسناد حاکم در قبال تاخیر در کنوانسیون ورشو بپردازد، چون در ایران مقررات بین المللی ورشو در حکم قانون داخلی ایران است، هرچند که در بخش …

متن کامل پایان نامه شرکت های هواپیمایی

اپراتورهای داخلی و خارجی تبعیض قائل شوند.صلاحیتفصل چهارم کنوانسیون رم به اقامه دعوی و صلاحیت دادگاهها اختصاص یافته است. مدعی باید دعوی خود را تا شش ماه پس از وقوع خسارت مطرح نماید در غیر این صورت اولویت جبران خسارت با کسانی خواهد بود که در این مدت اقامه دعوی کردهاند. کنوانسیون رم دعاوی را …

متن کامل پایان نامه حمل و نقل هوایی

غیرقانونی مورد انتقاد قرارگرفته است که افراد غیر از اپراتور هواپیما ممکن است به عمد یا مسامحه اقداماتی انجام دهند که موجب ایجاد خسارت شوند یا در ورود خسارت مشارکت داشته باشند، چه دلیلی وجود دارد که آنها از مسئولیت استثنا گردند. بخصوص اینکه ممکن است متضرر نتواند به دلیلی از صندوق بینالمللی ممتنع گردد …

متن کامل پایان نامه حمل و نقل هوایی

حقوقدانان برای تنظیم مقررات حقوق بینالملل هوایی منجر به وضع مقرراتی در زمینه تابعیت هواپیما در معاهده پاریس گردید.طبق ماده 6 معاهده پاریس، هواپیما تابع کشوری است که در آن کشور به ثبت رسیده است. مقررات مشابهی در ماده 6 معاهده ایبرو- امریکن (مادرید) و ماده 7 معاهده پان امریکن (هاوانا) ذکر شده است. مطابق …

متن کامل پایان نامه حمل و نقل هوایی

قضائیه باشد، متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی ازشش ماه تا یک سال خواهد شد.»قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز کلیه سازمانها را مکلف کرده است اسناد و اطلاعات را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. مطابق مواد 213 و 214 این قانون، «هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط …

متن کامل پایان نامه حمل و نقل هوایی

موجود را غیرقابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هرگونه عملی به منظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن انجام بدهد مجازات خواهد شد.هر کس عالماً هواپیمایی را که دارای علائم ثبت و تابعیت مجعول باشد براند و همچنین هر کسی عالماً هواپیمایی را که بدون حق …

متن کامل پایان نامه استفاده از زور

یا مقصد آن را تغییر دهند؛کسانی که با حمل یا ارسال وسایلی با هواپیما یا با ارتکاب عملی به هواپیما یا مسافرین یا خدمه یا اموال موجود در هواپیما آسیب برسانند؛کسانی که در فرودگاهها یا تأسیسات آن اخلال کنند یا در کار آنها مانعی ایجاد کنند یا انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و …

متن کامل پایان نامه استرداد مجرمین

علاوه بر خطرهای جانی و مالی وارد شده بر مسافران، از جهات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی، مشکلات فراوانی برای کشورها وارد میآورد. مسافران که هواپیما را به خاطر امنیت آن انتخاب میکنند، اعتماد خود را از دست میدهند و از مسافرت با آن چشم پوشی میکنند. کاهش مسافرت با هواپیما موجب بروز مشکلات اقتصادی …

متن کامل پایان نامه حمل و نقل هوایی

که تحت تصدی دولت یا موسسات عمومی قانونی تحت شرایط پیش بینی شده، صورت گیرد، لازم الاجراست.کنوانسیون ایکائو: یک نهاد تخصصی سازمان ملل متحد است . ماموریت این سازمان هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در سطح جهان است.ج – شرح کامل روش:در این زمینه محقق در صدد است از طریق …

منابع مقاله حقوق درباره قرارداد الکترونیکی

است: «توافقی که به طور کلی یا جزئی از طریق وسایل الکترونیکی منعقد می شود». همچنین قانون الکترونیکی تونس، قرارداد الکترونیکی را «قراردادهایی که از طریق واسطه های الکترونیکی، منعقد می شوند» تعریف کرده است .      لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          لذا می توان به «محصول فرایند شکل …