بررسی برخی از عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با سلامت روان جوانان- قسمت …

در این بخش به تحلیل دادهها و روابط میان متغیرهای تحقیق میپردازیم. ابتدا رابطه متغیر وابسته را با متغیرهای مستقل اصلی(دینداری، جهتگیری دینی و حمایت عاطفی ادراکشده) بررسی کرده و سپس به تأثیر متغیرهای زمینهای تحقیق بر متغیر وابسته میپردازیم. سطح سنجش متغیر وابسته ما فاصلهای و متغیرهای مستقل اسمی، ادامه مطلب…

بررسی برخی از عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با سلامت روان جوانان- قسمت …

همچنین جهت فهم بهتر گویهها توسط پاسخگویان، برخی از گویهها به گونهای جرح و تعدیل گردیدهاند که که با شرایط جوانان، به عنوان پاسخگویان، متناسب گردند (ضریب آلفای کرونباخ، برابر با ۷۳/.).این متغیر در سؤال دوم پرسشنامه توسط ۱۱ گویه و در سطح سنجش فاصلهای مورد سنجش قرار گرفته است._ ادامه مطلب…