بررسی برخی از عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با سلامت روان جوانان- قسمت …

همچنین جهت فهم بهتر گویهها توسط پاسخگویان، برخی از گویهها به گونهای جرح و تعدیل گردیدهاند که که با شرایط جوانان، به عنوان پاسخگویان، متناسب گردند (ضریب آلفای کرونباخ، برابر با ۷۳/.).این متغیر در سؤال دوم پرسشنامه توسط ۱۱ گویه و در سطح سنجش فاصلهای مورد سنجش قرار گرفته است._ ادامه مطلب…