دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه ریاضی معلمان با عملکرد و انگیزش …

ابزار تدریس ۰/۱۰۷ ۰/۲۵ ۱/۳۳ ۰/۱۹ واحدهای گذرانده -۰/۱۵۲ -۰/۱۶ -۰/۷۵ ۰/۴۵ عدد ثابت ۱۲/۴۰ – – – مطابق اطلاعات مندرج در جدول ۳۶-۴ ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی باورهای ریاضی، دانش مفهومی وخرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان برابر باMR ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – رابطه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه ریاضی معلمان با عملکرد و انگیزش …

مطابق اطلاعات مندرج در جدول ۳۲-۴ ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی باورهای ریاضی، دانش مفهومی وخرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده معلمان با انگیزش درونی دانش‌آموزان برابر باMR = 0/66 که در سطح p = 0/024معنی‌داراست و ضریب تعیین ۴۳/۰ می‌باشد. این بدان معنی است که ۴۳% ادامه مطلب…