بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار صادرات صنعت …

۰/۰۰ ۱۸۰ مأخذ: محاسبات نگارنده ۰۱/۰**P< , 05/0 *P<مندرجات جدول ۴-۱۰نشان می دهد که رابطه بین کلیه ابعاد سیستم مدیریت دانش مشتری؛ شناسایی و توسعه مشتریان دانش محور ((r=0/635, P<0/01، جهت گیری دانایی محور ((r=0/562, P<0/01، فرهنگ مشارکتی ((r=0/649, P<0/01، زیرساخت سیستم های اطلاعاتی ((r=0/544, P<0/01، ارزیابی و انتقال دانش ادامه مطلب…

پژوهش – بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار …

۳-۸-۱٫ آمار توصیفیدر این تحقیق از آمارهای توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، درصد، واریانس، انحراف معیار، میانه، ضریب تغییرات و غیره استفاده شده است.۳-۸-۲٫ آمار استنباطیدر این تحقیق تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل همبستگی، آزمون مقایسه میانگین ها (آزمون tتک نمونه ای)، تحلیل رگرسیون گام به ادامه مطلب…