بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر تصمیم‏ گیری و کمال ‏گرایی دانش …

شرایطی باشد که برای فرد ایجاد می‏شود. البته استفاده از این سبک به معنی گرفتن تصمیمات خام و ناپخته نیست، زیرا در این شیوه نیز مدیر بر اساس تجربه و اطلاعاتی که دارد تصمیم‏گیری می‏کند.سبک تصمیم‏گیری اجتنابی[۱۳]: به عقیده پارکر و همکاران او (۲۰۰۷) این سبک به معنی، به تعویق ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی …

۴ ۷۳۶/۰ ۵۴۲/۰ ۵۳۱/۰ ۶۳/۰ ۵ ۷۴۵/۰ ۵۵۵/۰ ۵۴۲/۰ ۶۲/۰ مأخذ: محاسبات نگارنده۱- نمره کل مدیریت دانش مشتری۲- ارزیابی و انتقال دانش۳- زیرساخت سیستم های اطلاعاتی۴- جهت گیری دانایی محور۵- درگیری مشتریاندر این آزمون ضریب همبستگی بین مدیریت دانش مشتری و نوآوری استراتژیک ۶۴۹/۰بوده که با سطح اطمینان ۹۹ درصد ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار صادرات صنعت …

۰/۰۰ ۱۸۰ مأخذ: محاسبات نگارنده ۰۱/۰**P< , 05/0 *P<مندرجات جدول ۴-۱۰نشان می دهد که رابطه بین کلیه ابعاد سیستم مدیریت دانش مشتری؛ شناسایی و توسعه مشتریان دانش محور ((r=0/635, P<0/01، جهت گیری دانایی محور ((r=0/562, P<0/01، فرهنگ مشارکتی ((r=0/649, P<0/01، زیرساخت سیستم های اطلاعاتی ((r=0/544, P<0/01، ارزیابی و انتقال دانش ادامه مطلب…

پژوهش – بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار …

۳-۸-۱٫ آمار توصیفیدر این تحقیق از آمارهای توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، درصد، واریانس، انحراف معیار، میانه، ضریب تغییرات و غیره استفاده شده است.۳-۸-۲٫ آمار استنباطیدر این تحقیق تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل همبستگی، آزمون مقایسه میانگین ها (آزمون tتک نمونه ای)، تحلیل رگرسیون گام به ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر …

وجود نوآوری استراتژیک و ابعاد آن در شرکت فولاد بناب محصولشناسایی و توسعه مشتریان دانش محورجهت گیری دانایی محوردر خدمات پس از فروشفرهنگ مشارکتیدر نحوه تولید و پردازشسیستم مدیریت دانش مشترینوآوری استراتژیکزیرساخت سیستمهای اطلاعاتیبسته بندیارزیابی و انتقال دانشمکانیسم های دسترسالگوگیریدرگیری مشتری۲-۱۴٫ نتیجه گیری فصل دومبا توجه به آن که بیان ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر …

مرحله پنجم ـ تسط بر دانش ( جمع آوری، تدوین و تسهیم دانش و تجربه آشکار، تشخیص دانش و تجربه پنهان و همچنین شکاف های موجود بین آنها برای استفاده در آینده) (آبراهام و نایت[۴۴]، ۲۰۰۱: ۲۴).۲-۱۰-۵٫ عوامل موثر در تحقق نوآوری استراتژیکپنج عامل موثر در تحقق نوآوری استراتژیک در ادامه مطلب…

علمی : بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود۹۳- قسمت ۲۴

نمازی و ابراهیمی(۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی تأثیر سرمایه فکری را بر عملکرد مالی جاری و آینده پرداختند.سرمایه فکری بر اساس مدل پالیک محاسبه شد نتایج حاکی از این بود که صرف نظر از اندازه شرکت، ساختار بدهی و عملکرد مالی گذشته، بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آینده ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

۱۲۵ ۰۲۱/۰* ارتباط برای سنجش رابطهی بین متغیرهای تحقیق و پست سازمانی، از آزمون t استفاده شده است، آزمون t مستقل در مواردی بهکار میرود، که پژوهشگر با دو گروه مستقل سرو کار دارد. کاربرد اصلی این آزمون زمانی است، که باید اختلاف دیدگاه پاسخدهندگان براساس یک متغیر اسمی دو ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

برای آزمون فرضیه، از آزمون آماری رگرسیون خطی ساده استفاده شد. برای این منظور تاثیر زیر شاخص مدیریت استعداد یعنی انتخاب استعداد به عنوان متغیرهای مستقل بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته از طریق رگرسیون خطی ساده محاسبه گردید که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرم افزار ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه …

نتایج جدول شماره( ۱۲-۴) نشان میدهد که : مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. چرا که میزان p-value (sig) متغیر انتخاب استعداد(۰۰۲/۰sig=) کمتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرض پژوهشگر(H1)تایید و فرض صفر(H0)رد میشود.بنابراین میتوان گفت که؛ مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت ادامه مطلب…