دسترسی متن کامل – بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر …

فرهنگ و ساختار سازمانی باید پشتیبان سیستم مدیریت دانش در سازمان باشد. فرهنگ و ساختار مناسب برای سازمان می تواند اینگونه تعریف شود: فرهنگ سازمانی که در آن « خلاقیت و نوآوری» یک ارزش محسوب می شود، یکی از ابعاد پیش برنده مدیریت دانش است. فرهنگ (ارزشها و باورها) توسط ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار …

پروست[۲۰] یکسری مداخلات منسجم که از فرصت ها به نحو احسن استفاده می کند و پایگاه دانش راشکل می دهد. پایگاه دانش سازمانی، دارایی دانش فردی وگروهی را شامل می شودکه سازمان در انجام فعالیت های خود می تواند از آنها استفاده کند. لیبوویتز[۲۱] فرآایند ایجاد ارزش برای سرمایه نامحسوس ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر …

بیرونی۲- واکنش های داخلی؛۳- واکنش های بیرونی؛آگاهی۴- آگاهی بیرونی.واکنششکل شماره ۲-۱٫ پیوند در زنجیره دانشدانش فردی، بهرهبرداری، استفاده از تواناییها و ظرفیتهای موجود شرکت در مدیریت دانش مشتری توسط افراد یک شرکت می باشد.۲-۲-۳٫ فرآیند چرخه زندگی دانشفرآیند چرخه زندگی دانش به سه قسمت تقسیم می شود:۱- تولید دانش۲- اعتبار ادامه مطلب…

دسترسی متن کامل – طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- …

هندوستان در سال ۱۹۶۴ به منظور جمع آوری اطلاعات در مورد فساد اداری کمیسیونی به نام «کمیسیون مرکزی حراست» تشکیل شد. این کمیسیون در کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی شعبه دارد و پس از بررسی، موارد قابل پیگیری را به یک دایره ویژه در اداره پلیس به نام « ادامه مطلب…

طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت …

علل اجتماعی عبارتند از: تبعیت از علقه های شخصی و فامیلی به جای رعایت و تقید به ضوابط عینی. مشروعیت اندک دولت سیطره یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی (ربیعی، ۱۳۸۳، ۴۱) اکثر منابع علل عمده شکل گیری فساد را چهار مورد می‌دانند که ادامه مطلب…

طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- …

ب) ساختار بوروکراسی ماشینی:ویژگی ها: وظایف عملکردی است. قوانین و مقررات بسیار رسمی هستند. وظایف سازمانی در بخشهای وظیفه‌ای گروهبندی شده‌اند و اختیار متمرکز است. تصمیم‌گیری از سلسله مراتب رسمی تبعیت می‌کنند. ارتباطات رسمی در همه رده‌ها فائق است. بوروکراسی ماشینی بیش از سایر انواع سازمانی بر تقسیم کار و ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- …

محیط: محیط سازمان از نیروها و نهادهایی تشکیل می‌شود که خارج از سازمان قرار دارند و به‌صورت بالقوه بر عملکرد سازمان اثر می‌گذارند. محیط می‌تواند بر ساختار اثرات شدید بگذارد.رابینز معتقد است نامطمئن بودن محیط موجب پیدایش ساختارهای گوناگون شده است. هرقدر محیط پویاتر و نامطمئن‌تر باشد سازمان باید انعطاف‌پذیری ادامه مطلب…

مقاله – طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- …

دستیابی به ساختار سازمانی مناسب برای کاهش فساد اداری اهداف فرعی عبارتند از: دستیابی به چگونگی رابطه رسمیت و کاهش فساد اداری دستیابی به چگونگی رابطه پیچیدگی و کاهش فساد اداری دستیابی به چگونگی رابطه تمرکز و کاهش فساد اداری ۶-۱- روش تحقیقبا توجه به طبقه بندی تحقیقات، این تحقیق ادامه مطلب…

دسترسی متن کامل – طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت …

ستاد فنی: تحلیلگران کسانی که مسئولیت اجرای شکلهای خاص استانداردسازی را در سازمان به عهده دارند. ستاد پشتیبانی: افرادی که تصدی واحدهای ستادی را برعهده دارند و خدمات پشتیبانی و کمکی غیر مستقیم را انجام می دهند و در این بخش قرار می گیرند. ششمین عامل یا بخشی که در ادامه مطلب…

طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت ۳

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………….۱۳۳ضمائم و پیوست ها:پیوست ۷-۱ – پرسشنامه تحقیق …………………………………………………………………………. ۱۴۰مقدمه:به اعتقاد اکثر متفکران ، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت هاست و آغاز اقدامات فسادآمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت ادامه مطلب…