سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان ۲۰ شرکت …

-عدم یکپارچگی بین واحدهای روشی در زمینه فناوری-کار فرمایی بخش دولتی-نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی-کوشش دولت ها برای تهیه سرمایه لازم برای ارائه خدمات عمومی ابتدایی-ضریب پایین نفوذ اینترنت-مشکلات دولت ها در بهره گیری از کارکنان در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات (حسن پور و قروقچی، ۱۳۸۵ ).-بسیاری از ادامه مطلب…

بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک …

پرداخت هافرصت های رشد وارتقاء همکارانرضایت کارکنانعناصر یک برنامه انگیزشی موثر که باید توسط مدیر طراحی واجرا شود عبارتست ازاول : تعیین اهداف چالشی وتلاش یر انگیز اما مورد قبول ، روشن وقابل درک :وقتی اهداف تعیین شده ، خصوصیات یک هدف خوب یعنی وضوح ، قابلیت اندازه گیری ،قابلیت ادامه مطلب…