سایت مقالات فارسی – بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر تصمیم‏ گیری و …

۶ – اولویت ها و ترجیحات[۶۹]: اولویت ها منعکس کننده فلسفه و یا اخلاقیات تصمیم گیرندگان هستند. به عبارتی می توان گفت این مورد ارزش های تصمیم گیرندگان را نیز شامل می شود. گرچه این امر ممکن است موجب ایجاد ابهام (در استفاده از ارزش ها و اولویت ها) شود. ادامه مطلب…

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر تصمیم‏ گیری و کمال ‏گرایی دانش …

شرایطی باشد که برای فرد ایجاد می‏شود. البته استفاده از این سبک به معنی گرفتن تصمیمات خام و ناپخته نیست، زیرا در این شیوه نیز مدیر بر اساس تجربه و اطلاعاتی که دارد تصمیم‏گیری می‏کند.سبک تصمیم‏گیری اجتنابی[۱۳]: به عقیده پارکر و همکاران او (۲۰۰۷) این سبک به معنی، به تعویق ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر …

نوآوری استراتژیک ۱۸۰ ۰۹/۳ ۹۲/۰ ۰۶۸/۰ جدول۴-۱۷٫ نتیجه آزمون T تک نمونه ای ارزش آزمون=۳ T Df Sig تفاوت میانگین ها نوآوری استراتژیک ۲۷۸/۱ ۱۷۹ ۲۰۳/۰ ۰۹/۰ مقدار آزمون t تک نمونه ای (۲۷۸/۱) در جدول ۴-۱۷ نشان می دهد که تفاوت آماری معناداری بین دو میانگین واقعی و مفروض ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر …

مرحله پنجم ـ تسط بر دانش ( جمع آوری، تدوین و تسهیم دانش و تجربه آشکار، تشخیص دانش و تجربه پنهان و همچنین شکاف های موجود بین آنها برای استفاده در آینده) (آبراهام و نایت[۴۴]، ۲۰۰۱: ۲۴).۲-۱۰-۵٫ عوامل موثر در تحقق نوآوری استراتژیکپنج عامل موثر در تحقق نوآوری استراتژیک در ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار …

پروست[۲۰] یکسری مداخلات منسجم که از فرصت ها به نحو احسن استفاده می کند و پایگاه دانش راشکل می دهد. پایگاه دانش سازمانی، دارایی دانش فردی وگروهی را شامل می شودکه سازمان در انجام فعالیت های خود می تواند از آنها استفاده کند. لیبوویتز[۲۱] فرآایند ایجاد ارزش برای سرمایه نامحسوس ادامه مطلب…

علمی : بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود۹۳- قسمت ۲۴

نمازی و ابراهیمی(۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی تأثیر سرمایه فکری را بر عملکرد مالی جاری و آینده پرداختند.سرمایه فکری بر اساس مدل پالیک محاسبه شد نتایج حاکی از این بود که صرف نظر از اندازه شرکت، ساختار بدهی و عملکرد مالی گذشته، بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آینده ادامه مطلب…

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود۹۳- قسمت ۲۲

۸- سود و زیان عملیاتی در برابر سود و زیان غیر عملیاتی۹- سرمایه گذاری تلفیقی در شرکتها۱۰- اجاره بلند مدت یا اجازه به شرط تملک[۱۷۱]۱۱- اصل اتحاد یا ادغام دو یا چند موسسه[۱۷۲]۱۲- تلفیق واحدهای تجاری[۱۷۳]۱۳- اندازه گیری سود در شرکت‌ها و موسسات مالی۱۴- هزینه‌های نامشهود در صنایع نفت و ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود۹۳- قسمت ۲۱

۲-۳-۸) روش‌های مدیریت سودرونن و سادن مدیریت سود را به ۳ روش کلی ممکن دانستهاند: (آقایی و کوچکی، ۱۳۷۵، ص ۴۹-۳۲)مدیریت از طریق وقوع و یا تشخیص رویداها [۱۵۲]۱۲- مدیریت از طریق تخصیص در طول زمان[۱۵۳]۳- مدیریت از طریق طبقه بندی[۱۵۴]۱- مدیریت از طریق وقوع و یا تشخیص رویدادهامدیران میتوانند زمان ادامه مطلب…

منابع مقالات علمی : بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های پذیرفته …

ه ) جملات خطاها مستقل از متغییر مستقل هستند: یعنیcov ( =0 است در صورت نقض این فرض، مطالعه دقیق اثرات x بر روی y امکان پذیر نخواهد بود زیرا نیز روی اثر می گذارد.و ) متغییر مستقل بر خلاف متغیر وابسته متغیر غیر تصادفی است.ز ) فرض دیگر که ادامه مطلب…

بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در …

آلتی[۱۷۹](۲۰۰۳ ) مدلی را در مورد ارتباط بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری ارائه نمود و بیان کرد که این ارتیاط برای بنگاه های با رشد بالا، با توجه به اینکه وجوه نقد موجود در آن بنگاهها، فرصت های رشد جاری آن شرکت ها را انعکاس میدهد، مدیران این ادامه مطلب…